งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม
รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 22 มิถุนายน 2555

2 วิเคราะห์ภาพรวม การเริ่มต้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต้องมองอย่างเป็นระบบ กว้างไกล ครอบคลุม ต้องอยู่ที่สูงคือมีความรอบรู้มากและมองเรื่องใหญ่ที่สำคัญในภาพรวม มหภาค มองอนาคตกลับเข้ามา มองสิ่งที่เป็นไป ที่เป็นจริงตามธรรมชาติที่จะเข้ามากดดันเรา อาจเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามก็ได้ อย่ารีบไปตัดสินหรือปรุงแต่งมัน ตัดสินมัน การมองจะมองเฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีโอกาสเกิดมากและมีผลกระทบมาก เอาปัจจัยเหลานี้มาสังเคราะห์เข้ากันออกมาเป็นภาพอนาคตเป็นภาพๆในแต่ละประเด็น เช่น ภาวะโลกร้อน ความพอเพียงของอาหาร ผู้สูงอายุ

3 เอาภาพอนาคตเหล่านี้มาวิเคราะห์เข้ากับศักยภาพหรือขีด
ความสามารถของพื้นที่ของเชียงใหม่และตัวเราว่าเชียงใหม่และเรามี ศักยภาพ มีขีด ความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับภาพอนาคตเหล่านั้น ระบุธุรกิจออกมาและจัดลำดับคัดเลือกธุรกิจที่เหมาะสมและดีที่สุด ออกมาเป็น Dummy project ทีกลุ่มจะเริ่มไปวางแผนกลยุทธ์ ระดับองค์กรต่อไป

4 งานกลุ่มเรื่อง PEST กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8

5 Core Competencies What a firm does that distinguishes it from its competitors and is, therefore, strategically valuable An integration of capabilities Examples: customer service, engine technology Not a product or a single skill Emerge over time–may take 5-10 years to develop Become more valuable with use Often learning and knowledge based Firms should focus on 3-4 core competencies Can become core rigidities if they are no longer competitively relevant

6 สิ่งที่เรียนวันนี้ ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์
ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ทบทวนเรื่องการมอบหมายงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร

7 งานกลุ่ม ให้ไปทบทวนปรับงานตั้งแต่ต้นใหม่ PEST Scenario Internal analysis ระบุโอกาสธุรกิจของเชียงใหม่ออกมาและคัดเลือกมา 1 ธุรกิจ (What business we want to be in? ) ไปค้นคว้างานกลุ่ม เรื่อง Business Concept และ Business Model กำหนดวิสัยทัศน์ (What we want to become?) กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรออกมา (Where we want to go ?) ระบุ Business concept Business Model เอาความรู้จากการที่มอบหมายงานเดี่ยวให้ไปค้นคว้ามาร่วมระดมสมองกันในกลุ่ม

8 วิธีเรียน ต้องอ่านหนังสือประกอบให้เห็นภาพรวมของวิชานี้
ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละหัวข้อเชิงลึก นอกจากหลักวิชาแล้ว ลองค้นดูในโลกของธุรกิจจริงที่ทำอยู่ เอาความรู้นี้ไประดมสมองภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ถกกันอภิปรายกันอย่างจริงจัง จึงจะเกิดการเรียนรู้ เอาข้อสงสัยหรือความเห็นมาหารือหรือสอบถามแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ วิชานี้จึงต้องตื่นตัวและทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย หากเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วจะมีประโยชน์มากในการเรียนวิชาอื่นและในชีวิตการทำงาน ด้วยการมีหลักการคิด หลักการวิเคราะห์

9 ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง Who are you? why are you exist? การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้เขา รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา What business we want to be in? Strategic thinking สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม What you want to be? Business concept Business model Vision where we want to go? Strategy


ดาวน์โหลด ppt สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google