งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 22 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 22 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 22 มิถุนายน 2555

2   การเริ่มต้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต้อง มองอย่างเป็นระบบ กว้างไกล ครอบคลุม ต้องอยู่ที่ สูงคือมีความรอบรู้มากและมองเรื่องใหญ่ที่สำคัญ ในภาพรวม มหภาค   มองอนาคตกลับเข้ามา มองสิ่งที่เป็นไป ที่เป็นจริง ตามธรรมชาติที่จะเข้ามากดดันเรา อาจเป็นโอกาส หรือภัยคุกคามก็ได้ อย่ารีบไปตัดสินหรือปรุงแต่ง มัน ตัดสินมัน   การมองจะมองเฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีโอกาสเกิด มากและมีผลกระทบมาก   เอาปัจจัยเหลานี้มาสังเคราะห์เข้ากันออกมาเป็น ภาพอนาคตเป็นภาพๆในแต่ละประเด็น เช่น ภาวะ โลกร้อน ความพอเพียงของอาหาร ผู้สูงอายุ

3 เอาภาพอนาคตเหล่านี้มาวิเคราะห์เข้ากับศักยภาพหรือ ขีด ความสามารถของพื้นที่ของเชียงใหม่และตัวเราว่า เชียงใหม่และเรามี ศักยภาพ มีขีด ความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับภาพ อนาคตเหล่านั้น ระบุธุรกิจออกมาและจัดลำดับคัดเลือกธุรกิจที่เหมาะสม และดีที่สุด ออกมาเป็น Dummy project ทีกลุ่มจะเริ่มไปวางแผน กลยุทธ์ ระดับองค์กรต่อไป

4 งานกลุ่มเรื่อง PEST กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8

5 Core Competencies What a firm does that distinguishes it from its competitors and is, therefore, strategically valuable An integration of capabilities Examples: customer service, engine technology Not a product or a single skill Emerge over time–may take 5-10 years to develop Become more valuable with use Often learning and knowledge based Firms should focus on 3-4 core competencies Can become core rigidities if they are no longer competitively relevant

6 สิ่งที่เรียนวันนี้ ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน ทบทวนเรื่องการมอบหมายงานและการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น ทบทวนเรื่องการมอบหมายงานและการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร

7 งานกลุ่ม ให้ไปทบทวนปรับงานตั้งแต่ต้นใหม่ PEST Scenario Internal analysis ระบุโอกาสธุรกิจของ เชียงใหม่ออกมาและคัดเลือกมา 1 ธุรกิจ (What business we want to be in? ) ให้ไปทบทวนปรับงานตั้งแต่ต้นใหม่ PEST Scenario Internal analysis ระบุโอกาสธุรกิจของ เชียงใหม่ออกมาและคัดเลือกมา 1 ธุรกิจ (What business we want to be in? ) ไปค้นคว้างานกลุ่ม เรื่อง Business Concept และ Business Model ไปค้นคว้างานกลุ่ม เรื่อง Business Concept และ Business Model กำหนดวิสัยทัศน์ (What we want to become?) กำหนดวิสัยทัศน์ (What we want to become?) กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรออกมา (Where we want to go ?) กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรออกมา (Where we want to go ?) ระบุ Business concept Business Model ระบุ Business concept Business Model เอาความรู้จากการที่มอบหมายงานเดี่ยวให้ไป ค้นคว้ามาร่วมระดมสมองกันในกลุ่ม เอาความรู้จากการที่มอบหมายงานเดี่ยวให้ไป ค้นคว้ามาร่วมระดมสมองกันในกลุ่ม

8 วิธีเรียน 1. ต้องอ่านหนังสือประกอบให้เห็นภาพรวมของวิชา นี้ 2. ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละหัวข้อเชิงลึก นอกจากหลักวิชาแล้ว ลองค้นดูในโลกของธุรกิจ จริงที่ทำอยู่ 3. เอาความรู้นี้ไประดมสมองภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ถกกันอภิปรายกันอย่าง จริงจัง จึงจะเกิดการเรียนรู้ 4. เอาข้อสงสัยหรือความเห็นมาหารือหรือสอบถาม แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ 5. วิชานี้จึงต้องตื่นตัวและทำงานหนักอย่าง สม่ำเสมอและมีวินัย หากเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว จะมีประโยชน์มากในการเรียนวิชาอื่นและในชีวิต การทำงาน ด้วยการมีหลักการคิด หลักการ วิเคราะห์

9 ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง Who are you? why are you exist? Who are you? why are you exist? การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้ เขา รู้เรา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้ เขา รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา What business we want to be in? Strategic thinking What business we want to be in? Strategic thinking สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม What you want to be? Business concept Business model Vision What you want to be? Business concept Business model Vision where we want to go? Strategy where we want to go? Strategy


ดาวน์โหลด ppt สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 22 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google