งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling

2 มอบหมายงานวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ค้นคว้าเดี่ยวหัวข้อ material Management ค้นคว้าเดี่ยวหัวข้อ material Management MRP ( Material Requirement Planning) MRP ( Material Requirement Planning) ส่งวันที่ 22 สิงหาคม ก่อน 16.00 น. ส่งวันที่ 22 สิงหาคม ก่อน 16.00 น.

3 1 month 3 months 1 year or 6 months 1 year or 6 months 3 years 30 years Planning classification President Manager Supervisor Staff Short term planLong term plan Highest efficiency approach Operation method control Resource control >Material >Manpower Investment (m/c, tools,…) layout Product mix Logistics Product development Market Business stability

4 Business Plan Aggregate Production Plan Master Production Schedule Material Management Independent Demand- Inventory model ตาม ความต้องการของลูกค้า Dependent Demand- MRP ตามรายการที่ผลิต Scheduling เป็นสินค้า สำเร็จรูป Just in Time Statistical Process Control Maintenance Operate Productive System input output

5 แผนธุรกิจ แผนการตลาดแผนการผลิต แผนการเงิน แผนการผลิตรวม ตารางการผลิต แม่บท Material requirement Planning Production Scheduling

6 Planning Relationships

7 Aggregate Production Planning เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( 6 - 18 เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

8 Aggregate Production Planning เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( 6 - 18 เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

9 Managerial Inputs Supplier capabilities Storage capacity Materials availability Materials Current machine capacities Plans for future capacities Work-force capacities Current staffing level Operations New products Product design changes Machine standards Engineering Labor-market conditions Training capacity Human resources Cost data Financial condition of firm Accounting and finance Aggregate plan Customer needs Demand forecasts Competition behavior Distribution and marketing

10 องค์ประกอบการพิจารณาวาง แผนการผลิตรวม อัตราการผลิตเปลี่ยนแปลง มีต้นทุน แรงงาน เข้า มีต้นทุนการ จัดหา จ้าง อบรม ออก มีต้นทุนปลด ออก สินค้าคงคลังเหลือ มีต้นทุน การจัดเก็บรักษา สินค้าคงคลังขาด มีต้นทุน ค่าเสียโอกาส จ้างรับช่วงผลิตภายนอก มี ต้นทุนการจ้าง ต้องหาสัดส่วนองค์ประกอบที่ดี ที่สุดที่ต้นทุนต่ำสุด

11 กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม Chase strategy Level strategy Stable workforce-variable work hours

12 วัตถุประสงค์การวางแผนการผลิตรวม 1. ลดต้นทุนต่ำสุดและทำกำไรสูงสุด 2. บริการลูกค้าให้ได้มากที่สุด 3. ลดการลงทุนในสินค้าคงคลังให้ต่ำสุด 4. ลดการเปลี่ยนแปลงในอัตราการผลิตให้น้อยที่สุด 5. ลดการเปลี่ยนแปลงในระดับการจ้างงานให้น้อยที่สุด 6. ใช้ประโยชน์ในอาคารและเครื่องจักรให้มากที่สุด

13 รายงาน Aggregate Production Planning ของ Dummy project ดู Process Technology ว่าเราเลือกอะไร ดู Process Technology ว่าเราเลือกอะไร มากำหนดว่าเราจะเลือกกลยุทธ์การวาง แผนการผลิตรวมแบบไหน Chase หรือ Level มากำหนดว่าเราจะเลือกกลยุทธ์การวาง แผนการผลิตรวมแบบไหน Chase หรือ Level บอกมาว่าจะพิจารณา องค์ประกอบต่อไปนี้ อย่างไร บอกมาว่าจะพิจารณา องค์ประกอบต่อไปนี้ อย่างไร – อัตราการผลิต – ระดับการจ้างแรงงาน – ระดับสินค้าคงคลังในมือ

14 APP Using Pure Strategies Hiring cost = $100 per worker Firing cost = $500 per worker Inventory carrying cost = $0.50 pound per quarter Production per employee = 1,000 pounds per quarter Beginning work force = 100 workers QuarterSales Forecast (lb) Spring80,000 Summer50,000 Fall120,000 Winter150,000

15 Level Production Strategy SalesProduction SalesProduction QuarterForecastPlanInventory Spring80,000100,00020,000 Summer50,000100,00070,000 Fall120,000100,00050,000 Winter150,000100,0000 400,000140,000 Cost = 140,000 pounds x 0.50 per pound = $70,000

16 Chase Demand Strategy SalesProductionWorkersWorkersWorkers SalesProductionWorkersWorkersWorkers QuarterForecastPlanNeededHiredFired Spring80,00080,00080-20 Summer50,00050,00050-30 Fall120,000120,00012070- Winter150,000150,00015030- 10050 Cost = (100 workers hired x $100) + (50 workers fired x $500) = $10,000 + 25,000 = $35,000

17 Strategic Plan 6 M or 12 M plan ( Fiscal Budget concerned ) Sale plan Stock plan Production plan Capacity plan Investment plan Manpower plan Material consumption plan Material stock plan Material requirement plan

18 Operate Productive System Aggregate Plans Aggregate Plans Master Production Scheduling Master Production Scheduling Material Management Material Management Inventory Systems Inventory Systems Operation Scheduling Operation Scheduling Quality Control Quality Control Maintenance Maintenance

19 Master Production Schedule เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์จาก ลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่งมอบที่ ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตในรายละเอียด ที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

20 3 M plan Sale plan Stock plan Production plan Capacity adjustment > Manpower, Machine Method Capacity adjustment > Manpower, Machine Method Delivery scheduling Delivery scheduling Production scheduling Production scheduling Material consumption plan Material consumption plan Material stock plan Material stock plan Material requirement plan Material requirement plan

21 Master Production Schedule เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์ จากลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่ง มอบที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตใน รายละเอียดที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

22 Master Production Schedule


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google