งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2 การบริหารจัดการหลักสูตร
1. สาขาวิชาเดี่ยว - ดำเนินการโดยคณะ - มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานวิชาการ จัดการเรียนการสอน พิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ประเมินผลการเรียนการสอน - มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบรายละเอียดหลักสูตร กระบวนวิชา เพื่อนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

3 2. สาขาวิชาร่วม - ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยความร่วมมือของคณะที่เกี่ยวข้อง - มีคณะกรรมการอำนวยการสาขาวิชาร่วม กำหนดนโยบายและวางแผน การจัดการเรียนการสอน - มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาร่วม เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานวิชาการ จัดการเรียนการสอน พิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ประเมินผลการเรียนการสอน - มีประธานสาขาวิชาร่วม ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบและหาทางแก้ไขปัญหาของสาขาวิชาร่วม - งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลงานด้านธุรการสาขาวิชาร่วม และประสานงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาร่วม


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google