งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2 การบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร 1. สาขาวิชาเดี่ยว -ดำเนินการโดยคณะ -มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา เป็น ผู้ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานวิชาการ จัดการเรียนการสอน พิจารณา อนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ประเมินผลการเรียนการสอน -มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดหลักสูตร กระบวนวิชา เพื่อนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและ ควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

3 2. สาขาวิชาร่วม -ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยความร่วมมือของคณะที่เกี่ยวข้อง -มีคณะกรรมการอำนวยการสาขาวิชาร่วม กำหนดนโยบายและวางแผน การจัดการเรียนการสอน -มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาร่วม เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานวิชาการ จัดการเรียนการสอน พิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่าง วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ประเมินผลการเรียนการสอน -มีประธานสาขาวิชาร่วม ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบและหา ทางแก้ไขปัญหาของสาขาวิชาร่วม -งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลงานด้านธุรการ สาขาวิชาร่วม และประสานงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาร่วม


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google