งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666 การใช้ชุดตรวจ วิเคราะห์ดิน ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์

2 ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

3 อุปกรณ์ที่มาพร้อมชุดตรวจ วิเคราะห์ดิน 1. หลอดทดลอง 8 หลอด 2. ชั้นวางหลอดทดลอง 1 อัน 3. ขวดเขย่าและรองรับสารละลาย ดิน 10 ขวด 4. หลอดฉีดยา 2 อัน 5. ปิเปตดูดสารละลาย 13 อัน 6. กระดาษกรอง 45 แผ่น 7. กรวยกรอง 5 อัน 8. ช้อนตักตัวอย่างดิน 2 อัน 9. จานสี 1 อัน

4 1. ชุดตรวจวัด pH ของดิน ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666 น้ำยา & อุปกรณ์ 1. น้ำยาที่ 1 2. น้ำยาที่ 2 3. น้ำยาที่ 3 4. น้ำยาที่ 4 5. แผ่นเทียบสี 6. ไม้คนสาร 7. จานสี

5 วิธีการหาค่าความเป็นกรด - ด่างของ ดิน (pH) หยด น้ำยาที่ 2 น้ำยาที่ 2 น้ำยาที่ 1 น้ำยาที่ 4 น้ำยาที่ 3

6 # 2 # 1 ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

7 ความสัมพันธ์ระหว่าง pH ดินและความเป็นประโยชน์ของธาตุ อาหาร ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

8 2. ชุดตรวจวิเคราะห์ความต้องการ ปูน น้ำยา & อุปกรณ์ 1. น้ำยาบัฟเฟอร์ 2. น้ำยาที่ 2 และ 3 3. แผ่นเทียบสี 4. ช้อนตักตัวอย่าง 5. ปิเปตดูดสาร 6. หลอดฉีดยา 7. หลอดผสมสาร 8. ไม้คนสาร ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

9 วิธีการหาค่าความต้องการปูนของ ดิน ดิน 1 ส่วน (3 ช้อน ) น้ำยาบัพเฟอร์ 1 ส่วน (3 มล.) ทิ้งไว้ 30 นาที คนทุก ๆ 10 นาที แผ่นเทียบสี มาตรฐาน เติมน้ำยา (1 หยด ) น้ำยาที่ 2 น้ำยาที่ 3 ดูดส่วนที่ใส 4 หยด อ่านค่า ตัวเลข

10 ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

11 การประเมินผลความต้องการปูนของ ดิน pH ของ บัฟเฟอร์ ปริมาณปูนที่ต้องใช้ ( กิโลกรัม / ไร่ ) หินปูน (CaCO 3 ) โดโลไมท์ [CaMg(CO 3 ) 2 ] ปูนขาว (Ca(OH) 2 ) 6.80169155125 6.60338311250 6.40507466375 6.20697641516 6.00866797641 5.801077991797 5.6013311224985 5.40166815351235 5.20215419821594 ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

12 3. ชุดตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัส น้ำยา & อุปกรณ์ 1. น้ำยา P1 2. น้ำยา P2 3. ผงพัฒนาสี 4. น้ำยา P3 5. สารละลามาตรฐาน P1 2 3 6. ชั้นวางหลอดทดลอง 7. หลอดทดลอง 8. ปิเปตสำหรับดูดสาร 9. ช้อนตักตัวอย่างดิน 10. ขวดสกัดสารและ รองรับสารละลาย 11. กรวยกรอง & กระดาษ กรอง 12. หลอดฉีดยา ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

13 ความเข้มข้น ของ ฟอสฟอรัส มาตรฐาน วิธีการหาปริมาณ ฟอสฟอรัสในดิน ดิน 1 ช้อน : น้ำยา P1 10 มล. กร อง สกั ด ทำให้เกิด สี ตัวอย่า ง + น้ำยาทำสี 1 มล. + น้ำยา P3 3 มล. P1 P2 P3 น้ำยาที่กรองได้ 1 มล.

14 การประเมินผลของค่าฟอสฟอรัส ที่วิเคราะห์ได้ Conc. P in soil (mg P/ 1 kg ของดิน ) <10 10 - 40 40 - 100 > 100 เกณฑ์การ ประเมิน ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก การ เปรียบเทียบ ความเข้มของ สี ตัวอย่าง < P1 P1 < ตัวอย่าง < P2 P2 < ตัวอย่าง < P3 ตัวอย่าง > P3

15 4. ชุดตรวจวัดปริมาณ โพแทสเซียมในดิน ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666 น้ำยา & อุปกรณ์ 1. น้ำยา K1 2. น้ำยา K2 3. น้ำยา K3 4. สารละลามาตรฐาน P1 2 3 5. ชั้นวางหลอดทดลอง 6. หลอดทดลอง 7. หลอดฉีดยา 8. ปิเปตสำหรับดูดสาร 9. ช้อนตักตัวอย่างดิน 10. ขวดสกัดสารและ รองรับสารละลาย 11. กรวยกรอง & กระดาษ กรอง 12. เส้นเปรียบเทียบความ ขุ่น

16 ความเข้มข้น ของ โพแทสเซียม มาตรฐาน วิธีการหาปริมาณ โพแทสเซียมในดิน ดิน 2 ช้อน : น้ำยา K1 8 มล. กร อง สกั ด ทำให้เกิด สี ตัวอย่า ง + น้ำยา K2 10 หยด + น้ำยา K3 1.0 มล. K1 K2 K3 น้ำยาที่กรองได้ 1 มล.

17 ตัวอย่าง STD K1STD K2STD K3 สารละลายมาตรฐาน K ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666

18 การประเมินผลของค่า โพแทสเซียมที่วิเคราะห์ได้ Conc. K in soil (mg K/ 1 kg ของดิน ) <60 60 - 100 100 - 300 > 300 เกณฑ์การ ประเมิน ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก การ เปรียบเทียบ ความขุ่นของ ตะกอน Sample < K1 K1 < sample < K2 K2 < sample < K3 sample > K3


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394- 4091 ต่อ 20 - 22 โทรสาร. 0-5394-4666.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google