งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process  Legal Procedure 113.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process  Legal Procedure 113."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process  Legal Procedure 113 Legal Procedure

2 กระบวนการยุติธรรม การต้องมีคนดูแลจัดการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากที่มีการบัญญัติไว้แล้ว การต้องมีคนดูแลจัดการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากที่มีการบัญญัติไว้แล้ว เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริง ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริง เกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริง การพิสูจน์โดยอ้างอิง จากพยานหลักฐาน ตามวิธีการทางกฎหมาย เกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริง การพิสูจน์โดยอ้างอิง จากพยานหลักฐาน ตามวิธีการทางกฎหมาย วิธีการทางกฎหมาย คือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ วิธีการทางกฎหมาย คือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ การไม่ทำตามวิธีการทางกฎหมายนี้ อาจทำให้การรับ ฟังพยานหลักฐานนั้นถูกจำกัด Due Process of Law การไม่ทำตามวิธีการทางกฎหมายนี้ อาจทำให้การรับ ฟังพยานหลักฐานนั้นถูกจำกัด Due Process of Law เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่าต้องมีการ ดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่าต้องมีการ ดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 213 Legal Procedure

3 พัฒนาการของสังคมกับ กระบวนการยุติธรรม การเชื่อผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจเหนือธรรมชาติ การเชื่อผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจเหนือธรรมชาติ การครอบงำจากศาสนจักร การครอบงำจากศาสนจักร การใช้ความรุนแรง โหดร้ายในการบังคับหาความจริง การใช้ความรุนแรง โหดร้ายในการบังคับหาความจริง การใช้มาตรการบีบบังคับทางสังคม ชุมชน วิถีประชา การใช้มาตรการบีบบังคับทางสังคม ชุมชน วิถีประชา การใช้กระบวนการยุติธรรมของรัฐ การเมืองแบบรวม ศูนย์อำนาจ การใช้กระบวนการยุติธรรมของรัฐ การเมืองแบบรวม ศูนย์อำนาจ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นประโยชน์ ต่อการสืบหาความจริง การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นประโยชน์ ต่อการสืบหาความจริง กระบวนการที่เปิดทางเลือกให้แก่คู่กรณีโดยคำนึงถึง ความหลากหลายทางประเพณีและความเชื่อ พหุนิยม ทางกฎหมาย กระบวนการที่เปิดทางเลือกให้แก่คู่กรณีโดยคำนึงถึง ความหลากหลายทางประเพณีและความเชื่อ พหุนิยม ทางกฎหมาย 313 Legal Procedure

4 การพิสูจน์ ระบบกล่าวหา – คู่พิพาททำหน้าที่กล่าวหากัน ศาลเป็นคนกลาง ในการตัดสิน “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องนำสืบ” “การพิสูจน์จนสิ้น สงสัย” ระบบกล่าวหา – คู่พิพาททำหน้าที่กล่าวหากัน ศาลเป็นคนกลาง ในการตัดสิน “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องนำสืบ” “การพิสูจน์จนสิ้น สงสัย” ระบบไต่สวน – ศาลมีบทบาทในการแสวงหาความจริง หา พยานหลักฐาน เช่น การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทาง ปกครอง ระบบไต่สวน – ศาลมีบทบาทในการแสวงหาความจริง หา พยานหลักฐาน เช่น การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทาง ปกครอง ระบบสันนิษฐานไว้ก่อน ความรับผิดเด็ดขาด – เช่น คดีคุ้มครอง ผู้บริโภค Product Liability คดีคอรับปชั่น การแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน ต้องอธิบายให้ได้ว่าได้ทรัพย์สินนั้นมาได้อย่างไร ระบบสันนิษฐานไว้ก่อน ความรับผิดเด็ดขาด – เช่น คดีคุ้มครอง ผู้บริโภค Product Liability คดีคอรับปชั่น การแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน ต้องอธิบายให้ได้ว่าได้ทรัพย์สินนั้นมาได้อย่างไร คดีหมอวิสุทธ-หมอภัสสภร คดีหมอวิสุทธ-หมอภัสสภร คดีเชอรี่แอน คดีเชอรี่แอน คดีบก./เฟสบุค ไม่ได้ประกันตัว คดีบก./เฟสบุค ไม่ได้ประกันตัว 413 Legal Procedure

5 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง การที่คนเราเท่าเทียมกัน การที่คนเราเท่าเทียมกัน ภาวะไร้รัฐ state of nature ภาวะไร้รัฐ state of nature การต้องตามบังคับคดี การต้องตามบังคับคดี การมีหน่วยงานจัดการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อตัด ปัญหาต้องตามทวงทุกเดือน การมีหน่วยงานจัดการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อตัด ปัญหาต้องตามทวงทุกเดือน 513 Legal Procedure

6 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา พื้นฐานของการลงโทษที่กระทบต่อสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลโดยตรง พื้นฐานของการลงโทษที่กระทบต่อสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลโดยตรง การต้องมีการกลั่นกรองจากองค์กรอื่นๆก่อน การ ออกหมายค้น หมายจับ หมายขัง การต้องมีการกลั่นกรองจากองค์กรอื่นๆก่อน การ ออกหมายค้น หมายจับ หมายขัง การกำหนดสิทธิของผู้ต้องหา และจำเลย การกำหนดสิทธิของผู้ต้องหา และจำเลย 613 Legal Procedure

7 Fair Trial สิทธิที่จะได้รับรู้สิทธิ และสื่อสาร สิทธิที่จะได้รับรู้สิทธิ และสื่อสาร สิทธิในการต่อสู้คดี รู้ประเด็น พยานหลักฐานที่ใช้ ปรักปรำกัน สิทธิในการต่อสู้คดี รู้ประเด็น พยานหลักฐานที่ใช้ ปรักปรำกัน สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัยของคู่ความ และพยาน กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัยของคู่ความ และพยาน สิทธิของจำเลยในการได้รับค่าชดเชย ถ้าต่อมา ปรากฎว่าบริสุทธิ์ สิทธิของจำเลยในการได้รับค่าชดเชย ถ้าต่อมา ปรากฎว่าบริสุทธิ์ สิทธิของผู้ต้องโทษที่จะได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูเพื่อ กลับเข้าสู่สังคม สิทธิของผู้ต้องโทษที่จะได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูเพื่อ กลับเข้าสู่สังคม สิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน และ ฟื้นฟู สิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน และ ฟื้นฟู สิทธิของพยานที่จะได้รับค่าตอบแทนและคุ้มครอง อย่างเหมาะสม สิทธิของพยานที่จะได้รับค่าตอบแทนและคุ้มครอง อย่างเหมาะสม 713 Legal Procedure

8 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตาม รัฐธรรมนูญ สิทธิเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญ และกฎหมายใน ลำดับศักดิ์ต่างๆ สิทธิเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญ และกฎหมายใน ลำดับศักดิ์ต่างๆ การลงโทษทางอาญาภายใต้หลักการสากล – กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง การลงโทษทางอาญาภายใต้หลักการสากล – กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ กระบวนการยุติธรรมต้อง ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง กระบวนการยุติธรรมต้อง ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง บุคคลมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผย รับทราบข้อกล่าวหา เข้าถึงพยานหลักฐานได้ การ คัดค้านตุลาการ การมีเหตุผลประกอบคำพิพากษา บุคคลมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผย รับทราบข้อกล่าวหา เข้าถึงพยานหลักฐานได้ การ คัดค้านตุลาการ การมีเหตุผลประกอบคำพิพากษา 813 Legal Procedure

9 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตาม รัฐธรรมนูญ 2 สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำตัวเอง สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำตัวเอง ผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับความเป็นธรรม ปฏิบัติ อย่างเหมาะสม ผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับความเป็นธรรม ปฏิบัติ อย่างเหมาะสม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการคุ้มครองดูแลตาม ความเหมาะสม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการคุ้มครองดูแลตาม ความเหมาะสม ในคดีอาญา จำเลยมีสิทธิในการต่อสู้ เรียก พยานหลักฐาน ทนาย ในคดีอาญา จำเลยมีสิทธิในการต่อสู้ เรียก พยานหลักฐาน ทนาย ในคดีแพ่ง คู่ความมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก รัฐอย่างเหมาะสม ในคดีแพ่ง คู่ความมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก รัฐอย่างเหมาะสม 913 Legal Procedure

10 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา สิทธิที่จะปลอดจากการถูกดักฟัง หรือตรวจกัก สิทธิที่จะปลอดจากการถูกดักฟัง หรือตรวจกัก สิทธิปลอดจากการเข้าค้น แสวงหาพยานหลักฐาน จากพาหนะ/เคหะสถาน/เนื้อตัวร่างกาย โดยมิ ชอบ สิทธิปลอดจากการเข้าค้น แสวงหาพยานหลักฐาน จากพาหนะ/เคหะสถาน/เนื้อตัวร่างกาย โดยมิ ชอบ สิทธิที่จะปลอดจากการจับกุม คุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะปลอดจากการจับกุม คุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำ สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำ สิทธิในการขอทนายที่ไว้วางใจ เข้าฟังการให้ ปากคำในชั้นสอบสวน สิทธิในการขอทนายที่ไว้วางใจ เข้าฟังการให้ ปากคำในชั้นสอบสวน 1013 Legal Procedure

11 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา 2 สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม สิทธิที่จะไม่ถูกฟ้องคดีอาญาอย่างไม่เป็นธรรม สิทธิที่จะไม่ถูกฟ้องคดีอาญาอย่างไม่เป็นธรรม สิทธิในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย การ สื่อสาร สิทธิในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย การ สื่อสาร การพิจารณาคดีต้อง เปิดเผยถูกต้อง รวดเร็ว เป็น ธรรม การพิจารณาคดีต้อง เปิดเผยถูกต้อง รวดเร็ว เป็น ธรรม สิทธิที่จะป้องกันไม่ให้นำพยานหลักฐานที่ไม่ชอบ มาปรักปรำ สิทธิที่จะป้องกันไม่ให้นำพยานหลักฐานที่ไม่ชอบ มาปรักปรำ 1113 Legal Procedure

12 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา 3 สิทธิที่จะไม่ถูกทารุณกรรม ทรมาน กระทำการลด ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่จะไม่ถูกทารุณกรรม ทรมาน กระทำการลด ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การประหารชีวิตจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นคำ พิพากษาของศาลตามกฎหมาย การประหารชีวิตจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นคำ พิพากษาของศาลตามกฎหมาย ห้ามกระทำวิสามัญฆาตกรรม ห้ามกระทำวิสามัญฆาตกรรม ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ตรวจการราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ตรวจการราชทัณฑ์ สิทธิในการขอรื้อฟื้นการพิจารณาคดีใหม่ สิทธิในการขอรื้อฟื้นการพิจารณาคดีใหม่ สิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสอื่นในการได้รับการ ดำเนินคดีที่เหมาะสม สิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสอื่นในการได้รับการ ดำเนินคดีที่เหมาะสม 1213 Legal Procedure

13 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง เน้นความเท่าเทียมกันของคู่กรณี – คู่ความ เน้นความเท่าเทียมกันของคู่กรณี – คู่ความ ศาลจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าฝ่ายใด จะน่าเชื่อถือกว่ากัน ศาลจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าฝ่ายใด จะน่าเชื่อถือกว่ากัน ดังนั้นคู่ความจึงต้องเอาพยานหลักฐานมายันกัน ดังนั้นคู่ความจึงต้องเอาพยานหลักฐานมายันกัน 1313 Legal Procedure

14 กระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง คดีมหาชน ได้แก่คดีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ, ปกครอง, นักการเมืองทุจริต คดีมหาชน ได้แก่คดีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ, ปกครอง, นักการเมืองทุจริต กระบวนการนี้มองว่ารัฐหรือคนที่ใช้อำนาจรัฐเป็น ผู้ก่อความเสียหาย กระบวนการนี้มองว่ารัฐหรือคนที่ใช้อำนาจรัฐเป็น ผู้ก่อความเสียหาย ประชาชนได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเสียหาย ข้อมูลต่างๆอยู่ในมือของรัฐ ดังนั้นศาลจึงมีหน้าที่ ในการไต่สวน ข้อมูลต่างๆอยู่ในมือของรัฐ ดังนั้นศาลจึงมีหน้าที่ ในการไต่สวน 1413 Legal Procedure

15 กระบวนการยุติธรรมในอนาคต การไกล่เกลี่ยโดยตำรวจ/อาสาสมัคร/ ประนีประนอมโดยศาล การไกล่เกลี่ยโดยตำรวจ/อาสาสมัคร/ ประนีประนอมโดยศาล การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงฟื้นฟู การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงฟื้นฟู การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ – ยุติธรรมชุมชน การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ – ยุติธรรมชุมชน การใช้มาตรการทางเลือกในการปรับปรุงแก้ไข ผู้กระทำความผิดโดยไม่ควบคุมตัว การใช้มาตรการทางเลือกในการปรับปรุงแก้ไข ผู้กระทำความผิดโดยไม่ควบคุมตัว การระงับข้อพิพาทนอกศาล การระงับข้อพิพาทนอกศาล 1513 Legal Procedure

16 ปัญหาของกระบวนการยุติธรรม ของไทย คนชายขอบไม่รู้กฎหมาย ไม่กล้ายืนยันสิทธิ คนชายขอบไม่รู้กฎหมาย ไม่กล้ายืนยันสิทธิ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่เพียงพอ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่เพียงพอ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ ยุติธรรม ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ ยุติธรรม การใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ การใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ระบบอุปถัมภ์ การคอรับชั่น ระบบอุปถัมภ์ การคอรับชั่น การใช้กฎหมายของคนในสังคม การใช้กฎหมายของคนในสังคม ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่แคบ ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่แคบ จบ ☃ 1613 Legal Procedure

17 กำหนดการสอบ – เวลาและห้องสอบ ดังนี้ Section 001 และ 003 (คือกลุ่มที่เรียนวันจันทร์/พฤหัส) Section 001 และ 003 (คือกลุ่มที่เรียนวันจันทร์/พฤหัส) สอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 12.00-15.00 สอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 12.00-15.00 ห้องสอบ section 001 SB 4106, 4107 ห้องสอบ section 001 SB 4106, 4107 Section 003 SB 4308, 4309 Section 003 SB 4308, 4309 Section 002 (คือกลุ่มที่เรียนวันอังคาร/ศุกร์) Section 002 (คือกลุ่มที่เรียนวันอังคาร/ศุกร์) สอบวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม สอบวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 12.00-15.00 ห้องสอบ SB 4105, 4106, 1122 เวลา 12.00-15.00 ห้องสอบ SB 4105, 4106, 1122การจัดสอบให้นั่งตามผังที่นั่งซึ่งติดไว้หน้าห้องสอบ ข้อสอบมี 3 ข้อ (50 คะแนน) ในเนื้อหาการบรรยายตั้งแต่หลังสอบกลางภาค (รวม subject of law) ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน ^^ 1713 Legal Procedure


ดาวน์โหลด ppt Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process  Legal Procedure 113.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google