งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดี๋ยว QA เดี๋ยว TQA : จะอีกซะกี่เดี๋ยว?? พรทิพย์ กาญจนนิยต พรทิพย์ กาญจนนิยต คนรัก QA คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 เมษายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดี๋ยว QA เดี๋ยว TQA : จะอีกซะกี่เดี๋ยว?? พรทิพย์ กาญจนนิยต พรทิพย์ กาญจนนิยต คนรัก QA คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 เมษายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เดี๋ยว QA เดี๋ยว TQA : จะอีกซะกี่เดี๋ยว?? พรทิพย์ กาญจนนิยต พรทิพย์ กาญจนนิยต คนรัก QA คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 เมษายน 2550

3 ลำดับการนำเสนอ สู่คุณภาพอย่างจริงจัง สู่คุณภาพอย่างจริงจัง รู้จัก TQA รู้จัก TQA ต่อยอด QA ต่อยอด QA Q & A Q & A

4 วัตถุประสงค์ รู้และเข้าใจระดับต้นเรื่องเกณฑ์ TQAรู้และเข้าใจระดับต้นเรื่องเกณฑ์ TQA เห็น TQA เป็นเรื่องเดียวกับ QA เห็น TQA เป็นเรื่องเดียวกับ QA กระตุ้น‘ต่อมอยากรู้’เกณฑ์ TQA เพิ่ม กระตุ้น‘ต่อมอยากรู้’เกณฑ์ TQA เพิ่ม กระตุกใจให้ท้าทายการต่อยอดงาน QA กระตุกใจให้ท้าทายการต่อยอดงาน QA ลองขยับสู่การเขียนโครงร่างองค์กร ลองขยับสู่การเขียนโครงร่างองค์กร

5 QA รอบสอง ‘ยังไม่พร้อม’‘ยังไม่พร้อม’ ทำเพราะ ‘ต้องทำ’ ทำเพราะ ‘ต้องทำ’ ทำแค่ ‘ผ่าน EQA ’ ทำแค่ ‘ผ่าน EQA ’

6 สวัสดีค่ะ

7 QA รอบแรก ‘ทำใจ ตั้งหลัก’ QA รอบ 2 ‘ทำจริง ลงลึก ท้าทาย ทำทั่วองค์กร’

8 ต่อยอด QA ด้วยเกณฑ์ใหม่ Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA หรือ Thailand Quality Award-TQA

9 Perform ance Tim e 1950 1960 1970 1980 1990 QCQC US A JAP AN MBNQA start…… Establishment of Deming Prize ? เมื่อก่ อน เมื่อก่ อน

10 Perform ance Tim e 1980 1985 1987 1990 1995 2000 QC TQC US A JAP AN Restruct uring Benchma rking MBNQA, Health Care and Education start …… Establishment of JQA Establishment of MBNQA ? 1980+ กราฟพุ่ง พรวด 1980+ กราฟพุ่ง พรวด Establishment of TQA

11 วัตถุประสงค์ของ MBNQA/TQA 1. มาตรฐาน สูงสุด ระดับ โลก ของ การดำเนินงานภาพรวมอย่างมี คุณภาพและ แข่งขัน ได้ 2. กรอบที่เป็นไปตามระบบและ กระบวนการที่จะให้ เกิดการปรับปรุง คุณภาพ 3. ประเมินมาตรฐานคุณภาพ ความ คาดหวัง และ ช่วยให้เกิดการ สื่อสาร และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

12 ประเมิน องค์กร พัฒนา ต่อเนื่อง ผลการ ดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ ข้อมูล ย้อนกลับ

13 ประเมินตนไปทำไม ตอบรับกับปัจจัยภายนอก ตอบรับกับปัจจัยภายนอก รักษาความเป็นผู้นำ รักษาความเป็นผู้นำ ปรับปรุงผลการดำเนินงาน ปรับปรุงผลการดำเนินงาน คิด ทำ พัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วทั้งองค์กร

14 Strategic And Operational Goals (1) Reacting to Problems(2) Early Systematic Approaches Strategic and Operational Goals Strategic and Operational Goals Strategic and Operational Goals (3) Aligned Approaches(4) Integrated Approaches

15 พื้นฐานของเกณฑ์ ค่านิยมหลักและแนวคิด 1. การนำองค์กรอย่างมี วิสัยทัศน์ 2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น ลูกค้า 3. การเรียนรู้ขององค์กร และของแต่ละบุคคล 4. การเห็นคุณค่าของ พนักงานและคู่ค้า 5. ความคล่องตัว 6. การมุ่งเน้นอนาคต 7. การจัดการเพื่อ นวัตกรรม 8. การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง 9. ความรับผิดชอบต่อ สังคม 10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า 11. มุมมองในเชิงระบบ

16 ส่วนประกอบพื้นฐาน 1.โครงร่างองค์กร พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร ความสัมพันธ์กับกลุ่ม ต่างๆในระดับองค์กร สภาพการแข่งขันและความท้าทาย 2.ระบบปฏิบัติการ ระบบการปฏิบัติการทั้ง 6 ส่วนคือ การนำองค์กร การ วางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า ผมสดสส และตลาด การ มุ่งเน้น workforce การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ 3.ระบบสนับสนุน ระบบการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

17 มุมมองใน เชิงระบบ 7 ผลลัพธ์ 6 การจัดการ กระบวนการ 5 เน้น work force 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้. มุ่งเน้น ลูกค้า ผมสดสส & ตลาด 1 2. การ วางแผ น เชิงกลยุทธ์ โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย การ นำ องค์ก ร 3

18 แนวทางการให้คะแนน กระบวนการ ประกอบด้วย 4 มิติย่อยคือประกอบด้วย 4 มิติย่อยคือ - การเลือกใช้วิธีการ (Approach) - การนำไปปฏิบัติ (Deployment) - การเรียนรู้ (Learning) - การบูรณาการ (Integration) A-D-L-I APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION

19 แนวทางการให้ คะแนนผลลัพธ์ ประกอบด้วย 4 มิติย่อยคือ –LEVEL –TREND –COMPARISON –LINKAGE

20 หมวด 1 การนำองค์กร120 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 80 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับลูกค้า ผมสดสส และตลาด 110 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 80 หมวด 5 การให้ความสำคัญกับคณาจารย์และบุคลากร100 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ110 หมวด 7 ผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององค์กร400 คะแนนในแต่ละหมวด คะแนน 1000คะแนนรวม

21 ทำไมต้อง TQA มองภาพรวมอย่างเชื่อมโยง มองภาพรวมอย่างเชื่อมโยง คำนึงถึงบริบทองค์กร คำนึงถึงบริบทองค์กร องค์กรเลือกเครื่องมือตามที่เห็น เหมาะ องค์กรเลือกเครื่องมือตามที่เห็น เหมาะ เน้นกระบวนการที่มีระบบสู่ผลลัพธ์ ชัดเจน เน้นกระบวนการที่มีระบบสู่ผลลัพธ์ ชัดเจน นานาชาติใช้แล้วเชื่อว่าใช้ได้ดี นานาชาติใช้แล้วเชื่อว่าใช้ได้ดี

22 โครงร่างองค์กร Org’al Profile (OP) มองตัวเองโดยรอบให้ได้ลำดับ ความสำคัญมองตัวเองโดยรอบให้ได้ลำดับ ความสำคัญ ดูตน/ความสัมพันธ์/ความท้าทายดูตน/ความสัมพันธ์/ความท้าทาย คือ บริบท ที่เป็นเอกลักษณ์คือ บริบท ที่เป็นเอกลักษณ์

23 P.1 ลักษณะองค์กร โครงร่างองค์กร Organizational Profile P.2 ความท้าทายขององค์กร a. สภาพแวดล้อม b. ความสัมพันธ์ a. สภาพการแข่งขัน b. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ c. ระบบการปรับปรุง

24

25

26

27 หมวด 1 การนำองค์กร ภาวะผู้นำของผู้นำระดับสูง - กำหนดทิศทาง/กระตุ้นการสื่อสาร/สร้าง บรรยากาศ/กำกับดูแลให้ยั่งยืน/มีส่วนร่วม ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม - ต่อส่วนรวม/อย่างมีจริยธรรม/ชุมชน เป้าหมาย

28 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำกลยุทธ์ - กระบวนการ/วัตถุประสงค์ การนำกลยุทธไปปฎิบัติ - แปลงเป็นแผนปฎิบัติ/ ผลที่ คาดการณ์/ แผนเปลี่ยนกะทันหัน ทำ ต่อได้ทันที

29 หมวด 3 การมุ่งเน้น ลูกค้า ผมสดสสและ ตลาด รู้อะไรเกี่ยวกับทั้ง 3 กลุ่ม รับฟัง / ใช้ข้อมูล / ทันความต้องการ ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร จูงใจได้ /กลไกให้เข้าถึงข้อมูล / เงื่อนไข ข้อร้องเรียน / ความพึงพอใจ /ความไม่พึง พอใจ /ติดตาม /ทันการ

30 หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ เลือก / รวบรวม / ใช้ / เปรียบเทียบ ทบทวนความสามารถองค์กร / เท่า ทันความเปลี่ยนแปลง / เอื้อเกิด นวัตกรรม software/hardware ทันสมัย ใช้ดี ปลอดภัย การจัดการความรู้ สะสม / ถ่ายทอด / แบ่งปันความรู้ที่ดี / เหมาะ

31 หมวด 5 การมุ่งเน้น workforce การมีส่วนร่วมของบุคลากร/ ความพึงพอใจ วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี การพัฒนาบุคลากรและระบบการเรียนรู้ที่ สะท้อนความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนา การประเมินการมีส่วนร่วม/ วิธีประเมินทั้ง ทางการและไม่ทางการและเชื่อมกับผล capability และ capacity ของบุคลากร สภาวะแวดล้อม

32 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ กำหนด core competencies ออกแบบและวางระบบงาน ภาพรวม ระบบงานหลักที่สัมพันธ์กับ core competencies การพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน การจัดการ / การปรับปรุง ระบบงาน

33 หมวด 7 ผลลัพธ์ด้านผลการดำเนินงาน ขององค์กร ผลลัพธ์ด้านการผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นประสิทธิผล ขององค์กร ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและความ รับผิดชอบต่อสังคม

34 ความเชื่อมโยง ภาพรวมขององค์กร ภาพรวมขององค์กร ระหว่างหมวดและหัวข้อ ระหว่างหมวดและหัวข้อ

35 ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กร กับเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด

36 ผู้นำเชื่อมกับอะไรบ้าง การวางแผนกลยุทธ์ และการทำให้ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ และการทำให้ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร การวัด วิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ ความต้องการของลูกค้า การพัฒนา บุคลากร ความต้องการของลูกค้า การพัฒนา บุคลากร ระบบงาน ระบบงาน

37 ความรู้เรื่องลูกค้า ผมสดสส และ ตลาด เชื่อมกับ? การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางและกระบวนการสนับสนุน การจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางและกระบวนการสนับสนุน การนำองค์กร การนำองค์กร การวัดผล การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ การวัดผล การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้

38 เนื้อหาของเกณฑ์ประกอบด้วย คำถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานภายในองค์กรที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นเลิศ

39 กระบวนการเหล่านี้ต้องมีลักษณะการดำเนินการที่ เป็นระบบ (Systematic) และนำไปสู่ ผลลัพธ์ การดำเนินการที่ดีเลิศ ตาม บริบท ขององค์กร

40 QA&TQA

41 QA เริ่มสร้างนิสัย & ก่อร่างวางฐานTQA ต่อยอด ให้ก้าวกระโดด ด้วยจินตนาการ

42 เจ้า หนู ชิน จัง ระวัง !!

43 มีการกำหนดตัวชี้วัด.....ขอชัด ๆ พร้อมจำนวนมีการกำหนดตัวชี้วัด.....ขอชัด ๆ พร้อมจำนวน Check-list ที่ถาม ‘มี’ ‘ไม่มี’ Check-list ที่ถาม ‘มี’ ‘ไม่มี’ ทำตามความชิน.....ลืมเชื่อมโยงทำตามความชิน.....ลืมเชื่อมโยง...ถอย 1 ก้าว มองว่า ทำไป ทำไม.... ชินจังชอบอะไรเหรอ

44 จุดเด่น TQA PDCA ครบวงจรอย่างเชื่อมโยง เน้นการสื่อสารเรียนรู้สู่นวัตกรรม คำนึงถึงความสำคัญของ ผู้นำ ลูกค้า และผมสดสส ผลลัพธ์

45 มีการกำหนด ปรัชญา ปณิธาน Yes! ปรัชญา ปณิธานสื่อถึง บริบทของ องค์กร ทิศทางองค์กรอย่างไร การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ซึมซับความ เข้าใจและพึงพอใจมากกว่าการรับรู้ Yes++! How?

46 มีระบบการปรับปรุง วิธี การเรียนการสอนและ พัฒนา ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง Yes! ได้ระบบ มาอย่างไร แน่ใจว่าระบบ นี้สอดคล้องกับ ความต้องการ ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ได้ อย่างไร Yes++! How?

47 มีการ จัดบริการแก่ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า Yes! พิจารณาให้บริการอย่างไร แน่ใจว่า สนองความต้องการของแต่ละ กลุ่ม (ตรี/ บัณฑิตศึกษา, ศิษย์เก่ารุ่น เดอะ/ รุ่นเด็ก.....) Yes++! How?

48 ผู้บริหารดำเนินการบริหาร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ ใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มี อยู่โดยคำนึงถึงสถาบัน และผมสดสส ท้าทายการคิดที่ต้องสื่อให้ชัดว่าบริหารด้วย หลักธรรมาภิบาลได้อย่างไร ผมสดสส คือ ใคร บ้าง กระบวนการประเมินมาอย่างไร ผล จะส่งให้เกิดการ พัฒนาระบบการนำองค์กร อย่างไร Yes++! How?

49 มีแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นรูปธรรม แผนสอดคล้องกับ ความท้าทาย ขององค์กร อย่างไร สมดุลกับความ ต้องการของบุคลากร รู้ได้ยังไงว่า หลักสูตรตรงความต้องการของบุคลากร และองค์กร (ถ้าต้องการไปสู่สากล สากล คือระดับ??) Yes Yes++! How?

50 ผลลัพธ์ Level- เทียบเป้าLevel- เทียบเป้า Trend-3 ปีTrend-3 ปี Comparison-benchmarksComparison-benchmarks Li- ครอบคลุมกระบวนการหลัก ทุก segmentsLi- ครอบคลุมกระบวนการหลัก ทุก segments

51 ผลงานวิจัยที่ ยอมรับได้ใน ระดับ สากล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ แผนกลยุทธ์ ? ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ แผนกลยุทธ์ ? เลือก กระบวนการ อย่างไรให้ไปถึงเป้า ที่ตั้ง เลือก กระบวนการ อย่างไรให้ไปถึงเป้า ที่ตั้ง ผลดีต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีที่แสดง แนวโน้มที่ดี ผลดีต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีที่แสดง แนวโน้มที่ดี เทียบกับผลงานวิจัยสากลจากไหน ( คู่แข่ง???? ) เทียบกับผลงานวิจัยสากลจากไหน ( คู่แข่ง???? ) Yes Yes++! How

52 คณะเกษตรฯ มช. จะขยับ ยังไงต่อดี

53 ประเมินตนจริงจัง?? ตอบรับกับปัจจัยภายนอก ตอบรับกับปัจจัยภายนอก รักษาความเป็นผู้นำ รักษาความเป็นผู้นำ ปรับปรุงผลการดำเนินงาน ปรับปรุงผลการดำเนินงาน = อย่างมีระบบ = อย่างมีระบบ เพราะรู้ว่าเราอยู่จุดไหน ขาดอะไร จะไปถึงไหน

54 ย้อนดูวิสัยทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นผลิต บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่มี คุณภาพ คุณธรรม และ มีความเป็น เลิศทางวิชาการ

55 ทบทวนการมุ่งไปในทางเดียวกัน กับวิสัยทัศน์ของ มช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ วิจัย การมีคุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ พึ่งพาตนเองได้

56 ประเมินให้รอบ ว่ามีอะไรอยู่แล้วบ้าง เรารู้จักตัวเองดีพอแค่ไหน--ลำดับ ความสำคัญ - บริการหลัก กลุ่ม ‘ลูกค้า’ ผมสดสส - ระบบความสัมพันธ์ของการบริหาร - ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การแข่งขัน การ ปรับปรุงผลการดำเนินงาน

57 สภาสถาบันใช้ หลักธรรมาภิบาล/ แข่งขัน สกอ. ไม่สำคัญสำคัญ เป็น priority ขององค์กร (ยัง) ไม่เป็น priority ขององค์กร สัดส่วนวุฒิอาจารย์

58 ประเภทตัวบ่งชี้เชื่อมกับ ตัวบ่งชี้ ข้อมูลที่ ต้องรู้ ผลที่ ต้องการ กระบวนการ /เครื่องมือ สำคัญ/เป็น priority ของ องค์กร สภาสถาบันใช้ หลักธรรมาภิ บาล/สามารถ ผลักดัน สถาบันแข่งขัน ระดับสากล ปรัชญา ปณิธาณ ภาวะผู้นำ ตัววัด เป้าหมายของ องค์กร/สู่ บุคคล ระบบ/กลไก HR สัดส่วนวุฒิ อาจารย์ (เรื่อง ที่เกี่ยวกับ อจ.?) นักศึกษา ปรัชญา ปณิธาณ วิสัยทัศน์ ข้อมูล/ระเบียบ โครงสร้างการ บริหาร/ ความสัมพันธ์ ระบบการสื่อสาร การ เปรียบเทียบ/ แข่งขัน/position ??

59 ประเภทตัวบ่งชี้เชื่อมกับ ตัวบ่งชี้ ข้อมูลที่ ต้องรู้ ผลที่ ต้องการ กระบวนการ /เครื่องมือ สำคัญ/เป็น priority ของ องค์กร สัดส่วนวุฒิ อาจารย์ ปรัชญา ปณิธาณ ภาวะผู้นำ ตัววัด เป้าหมายของ องค์กร/สู่ บุคคล ระบบ/กลไก HR สภาสถาบันใช้ หลักธรรมาภิ บาล/สามารถ ผลักดัน สถาบันแข่งขัน ระดับสากล จำนวน อจ./วุฒิ ในปัจจุบัน ปรัชญา ปณิธาณ วิสัยทัศน์ ระเบียบ โครงสร้างการ บริหาร/ ความสัมพันธ์ ระบบการสื่อสาร การ เปรียบเทียบ/ แข่งขัน/position ??

60 หนังตัวอย่างที่ อาจ ฉายต่อได้ ผลลัพ ธ์ การจัดการ กระบวนการ เน้น workforce การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ มุ่งเน้นลูกค้า ผม สดสส & ตลาด. การวางแผน เชิงกล ยุทธ์ โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย การนำองค์กร 1.1/2.7/5.2/ 6.1/7.1 1.1/8.2 2.2-2.4/3.1/5.4 2.2/2.4-2.8 2.1-2.3 3.2/4.1 1.2/2.9/4.5 4.2/7.3/7.5

61 สภาสถาบันใช้ หลักธรรมาภิบาล/ แข่งขัน สกอ. ไม่สำคัญสำคัญ เป็น priority ขององค์กร (ยัง) ไม่เป็น priority ขององค์กร สัดส่วนวุฒิอาจารย์ OP บริบท ขององค์กร

62 โครงร่างองค์กร Org’al Profile (OP) มองตัวเองโดยรอบให้ได้ลำดับ ความสำคัญ มองตัวเองโดยรอบให้ได้ลำดับ ความสำคัญ ดูตน/ความสัมพันธ์/ความท้าทาย ดูตน/ความสัมพันธ์/ความท้าทาย คือ บริบท ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ บริบท ที่เป็นเอกลักษณ์ สอดรับกับมหาวิทยาลัย สอดรับกับมหาวิทยาลัย

63 ท้าทาย พลัง ความคิด / สามัคคีลอง และสนุก

64 คุณภาพ ที่แท้จริง

65 วัตถุประสงค์ รู้และเข้าใจระดับต้นเรื่องเกณฑ์ TQA รู้และเข้าใจระดับต้นเรื่องเกณฑ์ TQA เห็น TQA เป็นเรื่องเดียวกับ QA เห็น TQA เป็นเรื่องเดียวกับ QA กระตุ้น‘ต่อมอยากรู้’เกณฑ์ TQA เพิ่ม กระตุ้น‘ต่อมอยากรู้’เกณฑ์ TQA เพิ่ม กระตุกใจให้ท้าทายการต่อยอดงาน QA กระตุกใจให้ท้าทายการต่อยอดงาน QA ลองขยับสู่การเขียนโครงร่างองค์กร ลองขยับสู่การเขียนโครงร่างองค์กร

66


ดาวน์โหลด ppt เดี๋ยว QA เดี๋ยว TQA : จะอีกซะกี่เดี๋ยว?? พรทิพย์ กาญจนนิยต พรทิพย์ กาญจนนิยต คนรัก QA คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 เมษายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google