งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบฐานข้อมูล (Database Management System) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบฐานข้อมูล (Database Management System) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบฐานข้อมูล (Database Management System) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)

2 Database Management Systems2 โครงสร้างข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน คอมพิวเตอร์ Bit Character Fields Records Files Database

3 Database Management Systems3 Bit & Character Bit –Binary Digit (0,1) Character – เช่น A,B,C,1,2, ก, ข, ค,*,/ เป็นต้น – เกิดจากการรวมตัวกันของ bit 7 bits หรือ 8 bits ขึ้นกับมาตรฐานที่ใช้ว่าเป็นชนิดใด – มีตารางกำหนดรหัส เช่น A = 100 0001

4 Database Management Systems4 Field & Record Field ( ฟิลด์หรือเขตข้อมูล ) – คือการรวมตัวของข้อมูลระดับ character เพื่อให้สามารถสื่อความหมายตามที่ผู้ใช้ ต้องการ Record ( ระเบียน ) – คือกลุ่มของฟิลด์ที่สามารถอธิบาย ลักษณะของสิ่งที่เราต้องการจัดเก็บใน คอมพิวเตอร์ได้

5 Database Management Systems5 File System ( ระบบ แฟ้มข้อมูล ) File – กลุ่มของระเบียนที่เกี่ยวข้องกัน File System – การรวบรวมและการใช้งานไฟล์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกัน – มีการควบคุมโครงสร้างของไฟล์เพื่อให้ ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 Database Management Systems6 File System - ข้อดีของการ ประมวลผล การประมวลผลข้อมูลทำได้อย่าง รวดเร็ว โปรแกรมประยุกต์แต่ละโปรแกรม สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลในไฟล์ ของตนเองได้ ไฟล์ต่างๆ มีความปลอดภัยและความ คล่องตัวในการประมวลผลสูงหากมี ผู้ใช้งานเพียงแค่คนเดียว

7 Database Management Systems7 File System - ข้อเสียของการ ประมวลผล มีความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความยากในการประมวลผลข้อมูลใน ไฟล์หลายไฟล์ ไม่มีผู้ควบคุมหรือรับผิดชอบระบบ ทั้งหมด ความขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรม ประยุกต์และโครงสร้างไฟล์

8 Database Management Systems8 Database Database ( ฐานข้อมูล ) คือ การ เก็บรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กันไว้ใน ที่เดียวกัน ข้อเสียของ database – ราคาแพง – การทำงานค่อนข้างช้า

9 Database Management Systems9 Database ข้อดีของ Database – ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล – การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ – ความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูล ทำให้โปรแกรมประยุกต์ ต่างๆสามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ – มีผู้ควบคุมระบบ เป็นผู้บริหารและจัดการ ข้อมูลในฐานข้อมูล

10 Database Management Systems10 Database System - องค์ประกอบ Database System ประกอบด้วย –Data –Hardware –Software - DBMS

11 Database Management Systems11 Database System - องค์ประกอบ Data Data – จากคำนิยามของฐานข้อมูล ข้อมูลใน ฐานข้อมูลประกอบด้วย การนำแฟ้มข้อมูลที่สัมพันธ์กันมา รวมกัน มีการเก็บคำอธิบายเกี่ยวกับ โครงสร้างของฐานข้อมูลที่เรียกว่า “Data Dictionary” ( หรือ Meta- Data)

12 Database Management Systems12 Database System - องค์ประกอบ Hardware Hardware – หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทาง คอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของ ฐานข้อมูล – หน่วยประมวลผล และหน่วยความจำ หลัก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่จะต้อง ทำงานร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลจาก ฐานข้อมูลขึ้นมาประมวลผลตามคำสั่ง ที่กำหนด

13 Database Management Systems13 Database System - องค์ประกอบ Software - DBMS – ในการติดต่อกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล ของผู้ใช้ จะต้องกระทำผ่านโปรแกรมที่มี ชื่อว่าโปรแกรม Database Management System (DBMS) – โปรแกรมประยุกต์ซึ่งจะเข้าถึงและ ประมวลผลข้อมูลที่ DBMS ดูแลอยู่ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งต้องมีการ พัฒนาขึ้นมาต่างหากนอกเหนือจาก DBMS

14 Database Management Systems14 Database System - DBMS Database DBMS

15 Database Management Systems15 Database System - องค์ประกอบ Software - หน้าที่หลักของ DBMS – แปลงคำสั่ง – นำคำสั่งต่างๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้ว ไปสั่งให้ ฐานข้อมูลทำงาน – ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล ภายในฐานข้อมูล – รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ – เก็บรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ภายในฐานข้อมูลไว้ใน Data Dictionary ซึ่ง รายละเอียดเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า “ ข้อมูลทาง ข้อมูล ” (Metadata)

16 Database Management Systems16 Database System - องค์ประกอบ Software - องค์ประกอบหลักของ DBMS Query Language แบบ SQL (Structured Query Language) – ใช้สร้างคำสั่งเพื่อจัดการโครงสร้างข้อมูล และข้อมูลในฐานข้อมูล – มีรูปแบบเป็นภาษาอังกฤษ ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ร่วมกับภาษา คอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมที่ ใช้สำหรับใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลมา ประมวลผล Data Dictionary


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบฐานข้อมูล (Database Management System) GSPM 912706 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน (Community Information Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google