งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจการไหลของกระแส อิเล็กตรอน และกระแสไฟฟ้า เข้าใจความสัมพันธ์ของกระแส ประจุไฟฟ้าและเวลา เข้าใจความสัมพันธ์ของแรงดัน ประจุไฟฟ้าและเวลา

3 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการการกำเนิด แรงดันไฟฟ้า เข้าใจความสัมพันธ์ของ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ ค่าความต้านทาน สามารถคำนวณค่าความ ต้านทานของวัตถุได้ เข้าใจวิธีการแปลงหน่วยของ ปริมาณทางไฟฟ้า

4 หน่วยของประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า (Charge, Q) มี หน่วยเป็น คูลอมบ์ (Coulomb, C) ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์มี 6.25 x 10 18 อิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน = 1.602 x 10 -19 C

5 กระแสไฟฟ้าและการไหล ของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หมายถึง การ เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน อิสระไปใน ทิศทางเดียวกัน ต่อระยะ เวลาที่กำหนด (I)

6 กระแสไฟฟ้าและการไหล ของกระแสไฟฟ้า - การเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนอิสระไปในทิศทาง เดียวกันจากขั้วลบไปยังขั้วบวก คือการไหลของกระแสไฟฟ้า

7 กระแสไฟฟ้าและการไหล ของกระแสไฟฟ้า

8 หน่วยของกระแสไฟฟ้า - กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ หมายถึง ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่ง ภายในระยะเวลา 1 วินาที

9 แรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า หมายถึง พลังงาน ที่ผลักดันให้ กระแสไฟฟ้า ไหลในวงจรไฟฟ้าได้ ความต่างศักย์ไฟฟ้า หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง แรงดันไฟฟ้าที่จุด 2 จุดใน วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยัง จุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเสมอ

10 แรงดันไฟฟ้า

11 - แรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์ หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่ทำให้ ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เกิด พลังงาน 1 จูล

12 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า หมายถึง ตัวสร้างให้เกิด แรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

13 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - หลักการทางเคมี

14 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - หลักการทางความร้อน

15 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - พลังงานแสงอาทิตย์

16 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ ( กฟผ.)

17 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - หลักการของสนามแม่เหล็ก ทิศทาง ความหนาแน่น

18 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - หลักการของสนามแม่เหล็ก ความเร็ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

19 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - หลักการแรงกด

20 ตัวต้านทานและค่าความ ต้านทาน - ตัวต้านทาน หมายถึง สิ่งที่ ขัดขวางหรือต่อต้านการไหลของ กระแสไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าจะมีค่า ความต้านทานน้อย ทำให้กระแส ไหลผ่านได้ดี แต่ฉนวนจะมีค่า ความต้านทานมาก ทำให้กระแส ไม่สามารถไหลผ่านฉนวนได้

21 ตัวต้านทานและค่าความ ต้านทาน - ค่าความต้านทาน (R) จะขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกัน - ค่าพิกัดความต้านทาน (  ) - ค่าความยาวของวัตถุ (l) - ค่าพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ (a)

22 ตัวต้านทานและค่าความ ต้านทาน - ค่าพิกัดความต้านทาน (Resistivity,  [  - m ] )

23 ตัวต้านทานและค่าความ ต้านทาน - ค่าความยาวและพื้นที่หน้าตัดของ วัตถุ

24 กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า หมายถึง การทำงาน (W) อย่างใดอย่าง หนึ่งได้ตามเวลาที่ กำหนด (t) ซึ่ง สามารถเขียนเป็นสมการ ได้เป็น

25 กำลังของฐาน 10

26 หน่วยมาตรฐาน SI


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) หน่วยและปริมาณทางไฟฟ้า กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google