งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด เงินปันผลแลก หุ้น สูตรนี้มีแต่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด เงินปันผลแลก หุ้น สูตรนี้มีแต่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด เงินปันผลแลก หุ้น สูตรนี้มีแต่ได้

2 ผู้นำเสนอ ผลงาน นางสิธินี วิสโยภาส นางสาวเรวดี รัตน พิบูลย์

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ “ เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง สมาชิกเชื่อมั่นและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ” พันธกิจ 1. ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจ พอเพียง 2. พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร 3. บริหารยึดหลักธรรม มาภิบาล 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของสมาชิก 5. จัดสวัสดิการที่ เหมาะสม

4 ความเป็นมา “ เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้ ” ประชุมใหญ่ จ่ายเงินปันผล เงินไปไหน - สมาชิก 1,056 คน - ทุนเรือนหุ้น 219 ล้านบาท - กำไรสุทธิ 15.5 ล้านบาท ปี 2554 - เสนอปันผล ร้อย ละ 5.10 - เป็นเงิน 10.10 ล้านบาท - โอนฝาก - จ่ายเป็นเงินสด ( ธรรม เนียมปฏิบัติ ) สถานที่คับแคบ - ใช้จ่าย ประจำวัน จำเป็นบ้าง ไม่จำเป็นบ้าง - ให้รางวัล ตัวเอง - อบายมุข

5 วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย เพื่อส่งเสริม ให้สมาชิก เก็บออมเงิน ในรูปของ หุ้นและเงิน ฝาก เพื่อเงิน กลับมา หมุนเวียน ในระบบ สหกรณ์ เพื่อลดภาระ การจ่ายเงิน หน้า เคาน์เตอร์ ของเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน กลับเข้ามา ในระบบ สหกรณ์ ≥ 50 % ของเงินปัน ผล

6 สูตร ที่ 1 แจ้งโอนเงินปันผลซื้อหุ้น ก่อนวันประชุมใหญ่ สหกรณ์จ่ายหุ้น สมทบให้ 4 % หลังวันประชุมใหญ่ สหกรณ์จ่ายหุ้น สมทบให้ 2 % ซื้อหุ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปใน วันประชุมใหญ่ สหกรณ์จ่ายหุ้นสมทบให้ 100 บาท เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สหกรณ์สมทบเงินเปิด บัญชีครั้งแรกให้ ไม่เกินคนละ 500 บาท เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้ สูตร ที่ 2 สูตร ที่ 3

7 สูตรที่ 1 ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับ หุ้น 100 สหกร ณ์จ่าย สมทบ มูลค่าของเงิน 100 บาท ใน ระยะเวลา 10 ปี

8 สูตรที่ 2 กับผลตอบแทนที่สมาชิก ได้รับ หุ้น 500 สหกร ณ์จ่าย สมทบ มูลค่าของเงิน 500 บาท ใน ระยะเวลา 10 ปี

9 สูตรที่ 3 ยอดเงินฝากต่อเนื่อง เปิดบัญชี สหกรณ์ จ่าย สมทบไม่ เกิน 500 บาท

10 ผลที่ได้ เปรียบเทียบกับเงินปันผล ทั้งสิ้น เงินปันผล ทั้งสิ้น 10,104,287 บาท 40.03 % รวมทั้งสิ้น 4,044,760 บาท สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 เงินปันผล ทั้งสิ้น 11,636,266 บาท สูตรที่ 1 25 54 25 55 27.82 % รวมทั้งสิ้น 3,237,200 บาท สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

11 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวน สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

12 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนเงิน ไหลกลับเข้ามาในระบบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

13 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนเงิน ที่สหกรณ์ฯ จ่ายสมทบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

14 เปรียบเทียบยอดเงินไหลกลับเข้ามาใน ระบบกับยอดจ่ายสมทบ ปี 2554 ปี 2555

15 ภาพบรรยากาศ วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2554

16

17 สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษ และเปิดบัญชี เงินฝากประจำ

18 ภาพบรรยากาศ วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2554

19

20 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

21 แผนพัฒนาสำหรับปีต่อไป 1. ปรับวิธีการปฏิบัติใช้วิธีโอนเงินปันผล / เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกแจ้งความจำนง ซื้อหุ้นเข้าไปพักในบัญชีเงินฝากของสมาชิกก่อนโอนไปซื้อหุ้น 3. ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เน้นความสำคัญของการออมและผลตอบแทนที่จะได้รับ 2. ปรับระบบการซื้อหุ้น / เปิดบัญชีเงินฝากวันประชุมใหญ่ โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4. พิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย 5. โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนซื้อหุ้น เช่น วันที่ทำรายการ การออกใบเสร็จรับเงิน

22 ปัจจัยที่เป็นสิ่งสนับสนุน การสร้างแรงจูงใจโดยการให้เงินสมทบจาก สหกรณ์ การให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ความสำคัญของการออมและผลตอบแทนที่ มหัศจรรย์ จากอัตราดอกเบี้ยทบต้น พื้นฐานของสมาชิกที่เห็นความสำคัญของการ ออมเงิน

23 ปัญหา อุปสรรค ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนซื้อหุ้น การออก ใบแทนใบเสร็จรับเงิน และต้องออก ใบเสร็จรับเงินซ้ำ ขั้นตอนการทำงานมีความ ซ้ำซ้อน สมาชิกบางส่วนต้องการใช้เงินปันผล ซึ่งเป็น ดอกผลของเงินที่ได้ลงทุนไปเพื่อ ความสุข ส่วนตัว มีร้านค้ามาออกร้านบริเวณด้านนอกห้องประชุม เป็นแรงจูงใจมากกว่าการเข้าร่วมโครงการ

24

25 LOGO www.themegallery.com สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด


ดาวน์โหลด ppt LOGO สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด เงินปันผลแลก หุ้น สูตรนี้มีแต่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google