งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP + ) ณ ปัจจุบันมีข้อมูลในระบบทั้งสิ้น 6,132 คน ผลประเมินจำนวนข้อมูลเฉลี่ยต่ำสุดสูงสุด ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) 5,40283.54100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP + ) ณ ปัจจุบันมีข้อมูลในระบบทั้งสิ้น 6,132 คน ผลประเมินจำนวนข้อมูลเฉลี่ยต่ำสุดสูงสุด ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) 5,40283.54100."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP + ) ณ ปัจจุบันมีข้อมูลในระบบทั้งสิ้น 6,132 คน ผลประเมินจำนวนข้อมูลเฉลี่ยต่ำสุดสูงสุด ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) 5,40283.54100 สมรรถนะ (Competency) 2,96825.83075 รวม ( หลังจาก weight น้ำหนักแล้ว ) 2,94466.09486

2 ภาพรวม : ผลการประเมิน

3

4

5

6 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน จากผู้ตอบข้อมูลทั้งสิ้น 1,455 คน

7 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน

8 ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการตั้งตัวชี้วัด ปัญหาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

9 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน ปัญหาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ระหว่างการบริหารผลงาน

10 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน ปัญหาสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการตั้งสมรรถนะ ก่อนการประเมิน

11 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน ปัญหาสมรรถนะ ด้านกระบวนการ ด้านผู้ประเมิน ระหว่างการประเมิน

12 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน ปัญหาการใช้งานระบบ EPP+

13 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน ปัญหาภายหลังการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ปัญหาผลการประเมิน ปัญหาแผนพัฒนาบุคลากร

14 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงาน ของกรมชลประทาน ปัญหาระบบการเลื่อน % เงินเดือน พอใจ/ไม่พอใจ รูปแบบการเลื่อน % เงินเดือนที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP + ) ณ ปัจจุบันมีข้อมูลในระบบทั้งสิ้น 6,132 คน ผลประเมินจำนวนข้อมูลเฉลี่ยต่ำสุดสูงสุด ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) 5,40283.54100.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google