งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP+)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP+)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP+)
ณ ปัจจุบันมีข้อมูลในระบบทั้งสิ้น 6,132 คน ผลประเมิน จำนวนข้อมูล เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) 5,402 83.5 4 100 สมรรถนะ (Competency) 2,968 25.83 75 รวม (หลังจาก weight น้ำหนักแล้ว) 2,944 66.09 86

2 ภาพรวม : ผลการประเมิน

3 ภาพรวม : ผลการประเมิน

4 ภาพรวม : ผลการประเมิน

5 ภาพรวม : ผลการประเมิน

6 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
จากผู้ตอบข้อมูลทั้งสิ้น 1,455 คน

7 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน

8 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
ปัญหาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการตั้งตัวชี้วัด

9 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
ปัญหาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ระหว่างการบริหารผลงาน

10 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
ปัญหาสมรรถนะ ก่อนการประเมิน ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการตั้งสมรรถนะ

11 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
ปัญหาสมรรถนะ ระหว่างการประเมิน ด้านผู้ประเมิน ด้านกระบวนการ

12 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
ปัญหาการใช้งานระบบ EPP+

13 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
ปัญหาภายหลังการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ปัญหาแผนพัฒนาบุคลากร ปัญหาผลการประเมิน

14 ผลการสำรวจ : ปัญหาการบริหารผลงานของกรมชลประทาน
ปัญหาระบบการเลื่อน % เงินเดือน พอใจ/ไม่พอใจ รูปแบบการเลื่อน % เงินเดือนที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรมบริหารผลงาน (EPP+)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google