งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good Practice (for Quality Improvement). ทำไม ???? วันนี้ต้องชวนกันมา คุยกัน เรื่อง Good Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good Practice (for Quality Improvement). ทำไม ???? วันนี้ต้องชวนกันมา คุยกัน เรื่อง Good Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good Practice (for Quality Improvement)

2 ทำไม ???? วันนี้ต้องชวนกันมา คุยกัน เรื่อง Good Practice

3 ทำไมต้อง พัฒนา คุณภาพ ของดีเพื่อการพัฒนา

4 กระแสคุณภาพ / การแข่งขันที่เฟื่องฟูในวงการการศึกษา การรับรองคุณภาพ การประเมินตนเอง การประเมินจากบุคคลภายนอก มาตรฐานการศึกษา ความคุ้มค่าของทรัพยากร ความจำกัดของงบประมาณ/ ทุนสนับสนุน เลี้ยงตัวเอง การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิรูป

5 สถานการณ์ ปัจจุบัน ยุคเปลี่ยนผ่านไม่มีอะไรแน่นอน แข่งขันสูง เลี้ยงตัวเอง วพบ. ในสังกัด กสธ.

6 QA สกอ. สบช. PMQA กพร. สภาฯ สมศ.

7 ทฤษฏีปลา สด

8 QA สมศ. สกอ. สบช. PMQA กพร. สภาฯ

9 คุณภ าพ

10 คุณภาพของอะไร ? คุณภาพของใคร ? คุณภาพเชิงสัมพัทธ์ (Relative meaning) คุณภาพเชิงสัมพัทธ์ (Relative meaning) : ดีที่สุด ยอดเยี่ยม : ดีที่สุด ยอดเยี่ยม คุณภาพเชิงสัมบูรณ์ (Absolute meaning) คุณภาพเชิงสัมบูรณ์ (Absolute meaning) : การเปรียบเทียบกับ มาตรฐาน

11 น่าคิด ???? คุณภาพของอะไร คือเนื้อใน ของสิ่งนั้น คุณภาพของอะไร คือเนื้อใน ของสิ่งนั้น การปรับปรุงคุณภาพไม่ใช่ ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็น สิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ การปรับปรุงคุณภาพไม่ใช่ ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็น สิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ถ้า........................ ทำได้ แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ ถ้า........................ ทำได้ แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ก็ได้ การอยู่รอดไม่ใช่เรื่องบังคับ จิตใจกัน คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ก็ได้ การอยู่รอดไม่ใช่เรื่องบังคับ จิตใจกัน

12 กระแสสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) กระแสสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ความมุ่งหวังความเป็นเลิศในการ บริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management) ความมุ่งหวังความเป็นเลิศในการ บริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management) การมุ่งสร้างคุณค่า (Value) ใน กระบวนการทำงาน การมุ่งสร้างคุณค่า (Value) ใน กระบวนการทำงาน บริบทของสังคม

13 ทำอย่างไร งานของเราจะมีคุณภาพ และเป็นไปตาม มาตรฐาน รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะ ร้อยครั้ง

14 Good Practices ของดีๆ เพื่อ.... Quality Improvement

15 PDCA Plan Do Check A ct

16 INPUTPROCESS OUTPUT Systematic Approach

17 บรรลุเป้าหมาย ของสถาบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการ INPUT ตัวชี้วัด + เกณฑ์ คุณภาพการศึกษา สมศ. สกอ. สภาฯ จุฬา ฯลฯ OUTPUTPROCESS  BSC  การวางระบบงาน  การดำเนินงานตามแผน  การติดตาม กำกับ ทุก...  การประเมินการดำเนินงาน ทุก... ( เทียบกับเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ )  Improvement Plan ฯลฯ 3(4) M

18 Input – Output Analysis Inputs Output Process

19

20

21 วงจรคุณภาพ DO CHECKACT PLAN CHECK PLANDO ACT

22 “Good Practices” What is... “Best Practices”

23 Good/Best Practices หมายถึง : การดำเนินงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ : เป็นวิธีการทำงานที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด สามารถกำหนด เป็นมาตรฐาน : เป็นวิธีการทำงานที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด สามารถกำหนด เป็นมาตรฐาน : วิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ กิจกรรม ที่ ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ และมีผลงานที่ดีกว่าองค์กรทั่วไป

24 ตรวจสอบการทำงานที่เป็นระบบด้วย DR.MP D – Definable มีการกำหนดเป็นกระบวนการ อธิบาย กระบวนการต่างๆได้ R - Repeatable สามารถปฏิบัติซ้ำได้ ไม่ขึ้นกับตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่ง M - Measurable สามารถวัดผลการดำเนินการ / คุณค่าจาก กิจกรรมต่างๆ ได้ P - Predictable สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้

25 PMQA ตรวจสอบการทำงานที่เป็น ระบบด้วย ADLI A : Approach ( แนวทาง ) A : Approach ( แนวทาง ) วิธีการเพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ( ความเหมาะสม ประสิทธิผล ทำซ้ำบน Fact based D : Deployment ( การนำไปปฎิบัติ ) D : Deployment ( การนำไปปฎิบัติ ) การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกำหนด Consistency ใช้ ในทุกหน่วยที่ควรใช้ L : Learning ( การเรียนรู้ ) L : Learning ( การเรียนรู้ )การปรับปรุงโดยใช้วงจรการประเมินและปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด นวัตกรรม แบ่งปัน ความรู้ I : Integration ( บูรณาการ ) I : Integration ( บูรณาการ ) สอดคล้องกับความต้องการขององวค์กร KPI + สารสนเทศ + ระบบการปรับปรุง

26 4.INFORMATION AND ANALYSIS (90) ORGANIZATION PROFILE : ENVIRONMENT, RELATIONSHIP, AND CHALLENGES 1. LEADERSHIP (120) 2. STARTEGIC PLANNING (85) 5. FACULTY AND STAFF FOCUS(85) 7. ORGANIZATION PERFORMANCE RESULT (400) 3. STUDENT, STAKEHOLDE R, MARKET FOCUS (85) 6. PROCESS MANAGEMEN T(85)

27 วพบ. สวรรค์ประชา รักษ์นครสวรรค์ ต้องการค้นหา Good Practice เพื่อ...................................................

28 เหตุผลในการค้นหา Good/Best Practices ต้องการตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการ ปฏิบัติที่ดีในเรื่องนั้นๆ ต้องการตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการ ปฏิบัติที่ดีในเรื่องนั้นๆ ต้องการให้เกิดการปรับปรุงและ พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน ต้องการให้เกิดการปรับปรุงและ พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน ต้องการให้คนในองค์กรเกิดการ เรียนรู้จากบทเรียนประสบการณ์ ที่ดีที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน ต้องการให้คนในองค์กรเกิดการ เรียนรู้จากบทเรียนประสบการณ์ ที่ดีที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน หาเบื้องหลังความสำเร็จ หาเบื้องหลังความสำเร็จ

29 ประโยชน์จากการค้นหา Good/Best Practices มีตัวอย่าง ต้นแบบที่เป็นวิธีการหรือ แนวปฏิบัติที่ดีต่อการพัฒนางาน มีตัวอย่าง ต้นแบบที่เป็นวิธีการหรือ แนวปฏิบัติที่ดีต่อการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การทำงาน มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ เทียบเคียงผลงาน มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ เทียบเคียงผลงาน สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

30 การค้นหา Good Practice เริ่มได้จาก

31 1. วิธีปฏิบัติ (Practices) ในการทำงานของ เราเป็นอย่างไร 2. ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัติ นั้นเป็นอย่างไร 3. ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ / ปัจจัย เอื้อ คืออะไร

32 วพบ. สวรรค์ประชา รักษ์นครสวรรค์ มี Good Practice หรือไม่ คืออะไร...................................................


ดาวน์โหลด ppt Good Practice (for Quality Improvement). ทำไม ???? วันนี้ต้องชวนกันมา คุยกัน เรื่อง Good Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google