งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพ การบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management)

2 มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอำนาจ ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และการใช้หลักการมีส่วนร่วม ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ

3 มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management) ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการใช้ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ

4 การประเมินคุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
การประเมินคุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จะดำเนินการประเมินสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2554  เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อไป

5 การดำเนินการของสถานศึกษา
กำหนดให้มีผู้กำกับ ดูแล ตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล ในแต่ละตัวบ่งชี้ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพในการกำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

6 การดำเนินการของสถานศึกษา
จัดเตรียมเอกสาร ร่องรอย การดำเนินงานเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากร ในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google