งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพ การบริหารและการ จัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษา เป็นฐาน (School Based Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพ การบริหารและการ จัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษา เป็นฐาน (School Based Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพ การบริหารและการ จัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษา เป็นฐาน (School Based Management)

2 ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการบริหารและการจัด การศึกษารองรับการกระจายอำนาจ ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และการ ใช้หลักการมีส่วนร่วม ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม พัฒนาสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management)

3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีรูปแบบการบริหารที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการใช้ผลการประเมินด้าน คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ พัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management)

4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จะดำเนินการประเมิน สถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2554  เพื่อรายงานสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อไป การประเมินคุณภาพการ บริหาร และ การจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน

5 การดำเนินการของ สถานศึกษา กำหนดให้มีผู้กำกับ ดูแล ตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล ในแต่ละตัวบ่งชี้ และมอบหมายให้มี เจ้าภาพในการกำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน

6 การดำเนินการของ สถานศึกษา จัดเตรียมเอกสาร ร่องรอย การ ดำเนินงานเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการบริหารและ การจัดการศึกษา โดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากร ในสถานศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพ การบริหารและการ จัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษา เป็นฐาน (School Based Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google