งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ:องค์กรขนาดเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศ:องค์กรขนาดเล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ:องค์กรขนาดเล็ก
วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ แนะนำแนวคิด และการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรขนาดเล็ก
สาธิตระบบสารสนเทศในองค์กรขนาดเล็ก

3 เนื้อหาการบรรยายและสาธิต
แนะนำหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ อีกแล้ว แนวทางต่าง ๆ ในการจัดหาระบบสารสนเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัย ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ: กรณีองค์กรขนาดเล็ก สาธิตระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ตอบข้อซักถาม

4 แนะนำหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ที่ตั้ง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ ตรงข้ามการเคหะชุมชนหนองหอย เยื้อง ๆ ปั๊ม ปตท.

5 แนะนำหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ(ต่อ)
บทบาท และหน้าที่ กระตุ้นและสร้างความเข็มแข็งระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริการด้านทันตสุขภาพและการป้องกันปัญหาโรคฟันด้ายการวิจัยและพัฒนา กระตุ้นประเทศในภูมิภาคให้เกิดความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือกันในด้านทันตสุขภาพ ดำเนินการจัดประชุมและประสานงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านทันตสุขภาพผ่านการประชุม สัมมนา ดำเนินการวิจัย รูปแบบการให้บริการทันตกรรมที่เหมาะสม

6 ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ อีกแล้ว
ระบบสารสนเทศ คือ อะไร คำตอบ:  ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้อง           

7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1. Hardware หมายถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกระทำกับข้อมูล ทั้งที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข    

8 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
2. Software หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือเรียกให้เข้าง่ายว่า โปรแกรม ที่สามารถสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ต้องการภายใต้ขอบเขตความสามารถที่เครื่อง อมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมนั้น ๆ สามารถทำได้ ซอร์ฟแวร์แบ่งออกเป็น ซอร์ฟแวร์ระบบ และ ซอร์ฟแวร์ประยุกต์     3 User หมายถึง กลุ่มผุ้คนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

9 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
4. Data  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อย่างผสมผสาน กัน ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 5. Procedure หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ

10 แนวทางต่าง ๆ ในการจัดหาระบบสารสนเทศ
การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทําได้ดังนี้ ซื้อระบบสำเร็จทีมีอยู่แล้วมาใช้ หรือใช้ระบบกลางทีมีผู้พัฒนาให้ใช้เรียบร้อยแล้ว ซื้อระบบสำเร็จจากบริษัท และ ให้บริษัทปรับระบบให้เหมาะสมกับการทํางานของหน่วยงานมากขึ้น ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทซอฟต์แวร์ให้พัฒนาระบบให้

11 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัย
เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียม การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ การพัฒนาระบบข้อมูลกรมอนามัย การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ: กรณีองค์กรขนาดเล็ก
พูดคุยกันก่อน ว่าจะทำอะไร หาแนวทางในการดำเนินงาน หาหนทางในการแก้ปัญหา ส่วนใหญ่จะเน้นโปรแกรมสำเร็จรูป และนำมาใช้ในองค์กร หากเป็นโปรแกรมจากส่วนกลาง จะมีการแนะนำการใช้งาน ตามความรับผิดชอบ ประเมินผล การดำเนินงาน และ ปรับปรุง แสวงหาโปรแกรมใหม่ ๆ

13 ตัวอย่างระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
การสืบค้นฐานข้อมูลปริมาณฟลูออไรด์ GIS แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ ICOH Blog GFMIS ระบบ Intranet กรมอนามัย ใหม่ ๆ ซิง ซิง โปรแกรมฐานข้อมูลงานวิจัย

14 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศ:องค์กรขนาดเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google