งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่ การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : องค์กรขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่ การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : องค์กรขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่ การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : องค์กรขนาด เล็ก

2 วัตถุประสงค์ แนะนำแนวคิด และการพัฒนาระบบ สารสนเทศในองค์กรขนาดเล็ก สาธิตระบบสารสนเทศในองค์กรขนาดเล็ก

3 เนื้อหาการบรรยายและสาธิต แนะนำหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ อีกแล้ว แนวทางต่าง ๆ ในการจัดหาระบบ สารสนเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารกรมอนามัย ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ : กรณีองค์กรขนาดเล็ก สาธิตระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ตอบข้อซักถาม

4 แนะนำหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาความ ร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่ตั้ง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ตั้งอยู่ ตรงข้ามการเคหะชุมชนหนองหอย เยื้อง ๆ ปั๊ม ปตท.

5 แนะนำหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาความ ร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ( ต่อ ) บทบาท และหน้าที่ กระตุ้นและสร้างความเข็มแข็งระหว่างหน่วยงานเพื่อ พัฒนาโครงสร้างการบริการด้านทันตสุขภาพและการ ป้องกันปัญหาโรคฟันด้ายการวิจัยและพัฒนา กระตุ้นประเทศในภูมิภาคให้เกิดความสนใจในการ พัฒนาความร่วมมือกันในด้านทันตสุขภาพ ดำเนินการจัดประชุมและประสานงาน เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านทันต สุขภาพผ่านการประชุม สัมมนา ดำเนินการวิจัย รูปแบบการให้บริการทันตกรรมที่ เหมาะสม

6 ทบทวนความหมายของระบบ สารสนเทศ อีกแล้ว ระบบสารสนเทศ คือ อะไร คำตอบ : ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์ มาช่วย ในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้อง

7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 1. Hardware หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ จัดกระทำกับข้อมูล ทั้งที่เป็น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/itsystem.htm

8 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 2. Software หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือ เรียกให้เข้าง่ายว่า โปรแกรม ที่ สามารถสั่งการให้คอมพิวเตอร์ ทำงานในลักษณะที่ต้องการภายใต้ ขอบเขตความสามารถที่เครื่อง อมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมนั้น ๆ สามารถทำได้ ซอร์ฟแวร์แบ่ง ออกเป็น ซอร์ฟแวร์ระบบ และ ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ 3 User หมายถึง กลุ่มผุ้คนที่ ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับระบบ สารสนเทศ

9 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 4. Data หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อย่างผสมผสาน กัน ซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ 5. Procedure หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศ

10 แนวทางต่าง ๆ ในการจัดหาระบบ สารสนเทศ การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทําได้ดังนี้ ซื้อระบบสำเร็จทีมีอยู่แล้วมาใช้ หรือใช้ระบบ กลางทีมีผู้พัฒนาให้ใช้เรียบร้อยแล้ว ซื้อระบบสำเร็จจากบริษัท และ ให้บริษัทปรับ ระบบให้เหมาะสมกับการทํางานของหน่วยงาน มากขึ้น ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทซอฟต์แวร์ให้ พัฒนาระบบให้

11 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารกรมอนามัย เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ ทั่วถึงและเท่าเทียม การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ ให้บริการ การพัฒนาระบบข้อมูลกรมอนามัย การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารและจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

12 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ : กรณีองค์กรขนาดเล็ก พูดคุยกันก่อน ว่าจะทำอะไร หาแนวทางในการดำเนินงาน หาหนทางในการแก้ปัญหา ส่วนใหญ่จะเน้น โปรแกรมสำเร็จรูป และนำมาใช้ในองค์กร หากเป็นโปรแกรมจากส่วนกลาง จะมีการ แนะนำการใช้งาน ตามความรับผิดชอบ ประเมินผล การดำเนินงาน และ ปรับปรุง แสวงหาโปรแกรมใหม่ ๆ

13 ตัวอย่างระบบสารสนเทศใน หน่วยงาน การสืบค้นฐานข้อมูลปริมาณฟลูออไรด์ GIS แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ GIS ICOH Blog GFMIS ระบบ Intranet กรมอนามัย ใหม่ ๆ ซิง ซิง ระบบ Intranet กรมอนามัย โปรแกรมฐานข้อมูลงานวิจัย

14 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt วุฒิชัย ชุมพลกุล ทันตแพทย์ 7 วช. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่ การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : องค์กรขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google