งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคืบหน้าของรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ดร. ชนินทร์ ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคืบหน้าของรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ดร. ชนินทร์ ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคืบหน้าของรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ดร. ชนินทร์ ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 มกราคม 2553

2 ตั้งแต่ อดีตจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 มีประเภท โครงการหรือกิจการที่ต้อง จัดทำรายงานฯ ทั้งหมด 22 ประเภท ( ตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม )

3 ปัจจุบันประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

4 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5 ประเภทโครงการหรือ กิจการที่ต้อง จัดทำ รายงานฯ ที่เพิ่มเติมจาก ประกาศกระทรวงฯ เดิมมี 6 ประเภท

6 * จัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น * จัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น ประเภทโครงการหรือกิจการ 1. อุตสาหกรรมแต่งแร่โลหะซึ่งมิใช่อุตสาหกรรม เหล็กหรือเหล็กกล้า 2. อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้ง ผลิตเบียร์และไวน์ 3. ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา 4. การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือใน ทะเล ได้แก่ - กำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง ( ความยาว ตั้งแต่ 200 ม. ขึ้นไป ) - รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับ กระแสน้ำ ( ทุกขนาด ) - แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล ( ทุกขนาด ) 5. สนามบินน้ำ * 6. โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้น ๑

7 ต้องดำเนินการตามแนว ทางการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และ แนวทางการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

8 การประเมินทางเลือก ทางเลือกในการดำเนินโครงการ อาจเป็นทางเลือกที่ตั้งหรือวิธีการ ดำเนินโครงการ เสนอมาตรการฯ ในทุกทางเลือก ระบุทางเลือกที่เหมาะสม ที่สุด พร้อมเหตุผลประกอบ ประเมินผลกระทบในทุก ทางเลือกเปรียบเทียบกัน

9 บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ความคืบหน้าของรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ดร. ชนินทร์ ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google