งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคืบหน้าของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคืบหน้าของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคืบหน้าของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ดร. ชนินทร์ ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 มกราคม 2553

2 ตั้งแต่ อดีตจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม มีประเภทโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ รายงานฯ ทั้งหมด 22 ประเภท (ตาม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)

3 ปัจจุบันประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5 ประเภทโครงการหรือกิจการที่ต้อง จัดทำรายงานฯ ที่เพิ่มเติมจากประกาศ กระทรวงฯ เดิมมี 6 ประเภท

6 * จัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ประเภทโครงการหรือกิจการ 1. อุตสาหกรรมแต่งแร่โลหะซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า 2. อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์ 3. ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา 4. การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ได้แก่ - กำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง (ความยาวตั้งแต่ 200 ม. ขึ้นไป) - รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้ำ(ทุกขนาด) - แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล (ทุกขนาด) 5. สนามบินน้ำ* 6. โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ * จัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

7 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ต้องดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

8 การประเมินทางเลือก ทางเลือกในการดำเนินโครงการ อาจเป็น ทางเลือกที่ตั้งหรือวิธีการดำเนินโครงการ เสนอ มาตรการฯ ในทุกทางเลือก ระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด พร้อมเหตุผล ประกอบ ประเมินผลกระทบในทุกทางเลือก เปรียบเทียบกัน

9 บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ โครงการหรือกิจการที่อาจให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552


ดาวน์โหลด ppt ความคืบหน้าของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google