งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาธรรมศึกษาจัดทำโดย พระ บุญมี อนาม โย วัดคลองมะนาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาธรรมศึกษาจัดทำโดย พระ บุญมี อนาม โย วัดคลองมะนาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาธรรมศึกษาจัดทำโดย พระ บุญมี อนาม โย วัดคลองมะนาว

2 ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง หมวดที่ ๒ ๑. สติ คือ ความระลึก ได้ ๒. สัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัว

3

4 ๒. โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อ บาป ๑. หิริ คือ ความ ละอายแก่ใจ ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลก ๒ อย่าง

5

6 ๒. โสรัจจะ คือ ความ เสงี่ยม ๑. ขันติ คือ ความ อดทน ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง

7

8 ๒. กตัญญูกตเวที คือ บุคคล ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว ตอบแทน ๑. บุพพการี คือ บุคคลผู้ทำ อุปการะก่อน บุคคลหาได้ยากใน โลก ๒ อย่าง

9

10 ๑. พระพุทธ รัตนะ ๓ หมวดที่ ๓ ๒. พระธรรม ๓. พระสงฆ์

11

12 ๑. คุณของพระพุทธเจ้า คือ ทรงรู้ดี รู้ชอบ ด้วยพระองค์เองก่อน แล้วสอนให้ ผู้อื่นรู้ตาม คุณของรัตนะ ๓ ๒. คุณของพระธรรม คือ ย่อมรักษา ผู้ปฏิบัติไม่ให้ตก ไปสู่ที่ชั่ว ๓. คุณของพระสงฆ์ คือ ผู้ปฏิบัติ ตามคำสอนของพระ พระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่น กระทำตาม

13

14 ๑. สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง เว้น จากการทุจริต คือ เว้นจากการประพฤติชั่ว ด้วย กาย วาจา ใจ โอวาทของ พระพุทธเจ้า ๓ ๒. กุสะลัสสูปะสัมปะทา ประกอบ สุจริต คือ ประพฤติ ชอบด้วยกาย วาจา ใจ ๓. สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การทำใจ ให้บริสุทธิ์ คือ การทำใจของตนให้หมดจดจาก เครื่องเศร้าหมอง ใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น

15

16 ๑. กายทุจริต คือ การ ประพฤติชั่วทางกาย ทุจริต ๓ ๒. วจีทุจริต คือ การประพฤติ ชั่วทางวาจา ๓. มโนทุจริต คือ การ ประพฤติชั่วทางใจ

17

18 สุจริต ๓ ๑. กายสุจริต คือ การ ประพฤติชอบทางกาย ๒. วจีสุจริต คือ การประพฤติ ชอบทางวาจา ๓. มโนสุจริต คือ การ ประพฤติชอบทางใจ

19

20 อกุศลมูล ๓ ๑. โลภะ คือ ความอยากได้ ๒. โทสะ คือ ประทุษร้ายเขา ๓. โมหะ คือ หลงไม่รู้จริง

21

22 กุศลมูล ๓ ๑. อโลภะ คือ ไม่อยากได้ ๒. อโทสะ คือ ไม่คิด ประทุษร้ายเขา ๓. อโมหะ คือ ไม่หลงงมงาย

23

24 สัปปุริสบัญญัติ ๓ ๑. ทาน คือ การสละสิ่งของ ของตนเพื่อประ โยชน์แก่ผู้อื่น ๒. ปัพพัชชา คือ การบวช เป็นอุบาย เว้น จากการ เบียดเบียนกันและกัน ๓. มาตาปิตุอุปัฏฐาน การ ปฏิบัติมารดาบิดา ให้เป็นสุข

25

26 ๑. ทานมัย คือ บุญสำเร็จด้วย การบริจาคทาน บุญกิริยาวัตถุ ๓ ๒. สีลมัย คือ บุญสำเร็จด้วย การรักษาศีล ๓. ภาวนามัย คือ บุญสำเร็จ ด้วยการเจริญ ภาวนา

27

28 หมวดที่ ๔ อคติ ๔ ๑. ฉันทาคติ คือ ลำเอียง เพราะรักใคร่ ๒. โทสาคติ คือ ลำเอียง เพราะไม่ชอบ ๓. โมหาคติ คือ ลำเอียง เพราะเขลา ๔. ภยาคติ คือ ลำเอียงเพราะ กลัว

29

30 อธิษฐานธรรม ๔ ๑. ปัญญา คือ รอบรู้สิ่งที่ควร รู้ ๒. สัจจะ คือ ความจริง ๓. จาคะ คือ การเสียสละ ๔. อุปสมะ คือ ความสงบ

31

32 อิทธิบาท ๔ ๑. ฉันทะ คือ พอใจรักใคร่ใน สิ่งนั้น ๒. วิริยะ คือ เพียรประกอบสิ่ง นั้น ๓. จิตตะ คือ เอาใจฝักใฝ่ใน สิ่งนั้นไม่วางธุระ ๔. วิมังสา คือ หมั่นตริตรอง พิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

33

34 พรหมวิหาร ๔ ๑. เมตตา คือ ความรัก ๒. กรุณา คือ ความสงสาร ๓. มุทิตา คือ พลอยยินดี ๔. อุเบกขา คือ วางเฉย

35

36 อริยสัจ ๔ ๑. ทุกข์ คือ ความไม่สบาย กายไม่สบายใจ ๒. สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์ ๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึง ความดับทุกข์

37

38 มิตรปฏิรูป ๔ ( มิตร เทียม ) ๑. คนปอกลอก ๒. คนดีแต่พูด ๓. คนหัวประจบ ๔. คนที่ชักชวนไปในทางที่ พินาศ

39

40 มิตรปฏิรูป ๔ มีลักษณะ ดังนี้ คนปอกลอก คนปอกลอก ๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ๒. เสียให้น้อย คิดเอาให้ ได้มาก ๓. เมื่อมีภัยถึงตัว จึงรับทำ กิจ ๔. คบเพื่อนเพราะหวัง ประโยชน์ของตัว

41

42 คนดีแต่พูด ๑. นำสิ่งที่ล่วงไปแล้วมา พูด ๒. อ้างเอาของที่ยังไม่มีมา พูด ๓. สงเคราะห์ด้วยของที่หา ประโยชน์ มิได้

43

44 คนหัวประจบ ๑. จะทำชั่วก็คล้อยตาม ๒. จะทำดีก็คล้อยตาม ๓. ต่อหน้าสรรเสริญ ๔. ลับหลังนินทา

45

46 คนชักชวนไปในทาง พินาศ ๑. ชักชวนดื่มน้ำเมา ๒. ชักชวนเที่ยงกลางคืน ๓. ชักชวนเล่นการพนัน ๔. ชักชวนในการละเล่น ต่างๆ

47

48 มิตรแท้ ๔ ๑. มิตรมีอุปการะ ๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๓. มิตรแนะนำประโยชน์ ๔. มิตรมีความรักใคร่

49

50 มิตรแท้มีลักษณะดังนี้มิตรมีอุปการะ ๑. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว คอยเตือนสติ ๒. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อน ผู้ประมาท ๓. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ ๔. เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้ เกินกว่าที่ออก ปาก ปาก

51

52 มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๑. ขยายความลับของตน แก่เพื่อน ๒. ปิดความลับของเพื่อน ไว้เสมือนความลับของ ตน ๓. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ ๔. แม้ชีวิตก็สละให้เพื่อน ได้

53

54 มิตรแนะประโยชน์ ๑. แนะนำไม่ให้ทำชั่ว ๒. แนะนำให้ตั้งอยู่ใน ความดี ๓. ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคย ฟัง ๔. บอกทางสวรรค์ให้

55

56 มิตรมีความรักใคร่ ๑. ทุกข์ ก็ทุกข์ด้วย ๒. สุข ก็สุขด้วย ๓. โต้เถียงคนที่พูดติเตียน เพื่อน ๔. รับรองคนที่พูด สรรเสริญเพื่อน

57

58 ฆราวาสธรรม ๔ ๑. สัจจะ คือ ความจริงใจ ๒. ทมะ คือ การข่มใจ ๓. ขันติ คือ ความอดทน ๔. จาคะ คือ การบริจาค

59

60


ดาวน์โหลด ppt วิชาธรรมศึกษาจัดทำโดย พระ บุญมี อนาม โย วัดคลองมะนาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google