งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

2 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนราย ปี พ. ศ.

3 จำนวนผู้เสียชีวิตไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนราย ปี พ. ศ.

4 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่ม อายุ ปี จ. ประจวบคีรี ขันธ์

5 แผนที่การระบาดของโรคไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี

6 อำเภอตำบล ป่ว ย อัตรา / แสน ทับ สะแกนาหูกวาง ทับ สะแกเขาล้าน ทับ สะแก ทับ สะแกห้วยยาง สามร้อย ยอด ไร่ใหม่ หัวหินบึงนคร ทับ สะแกอ่างทอง กุยบุรีกุยเหนือ บาง สะพา น กำเนิด นพ คุณ กุยบุรี อันดับ อัตราป่วย ไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2552

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เปรียบเทียบสถานการณ์ไข้เลือดออก ณ. สัปดาห์ที่ ป่วย ( ราย ) 3,7 57 2,51 1 2,8241,7021,334 ตาย ( ราย ) อัตรา ป่วย อ. ป่วย ตาย จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ณ. ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อย ละ 49.62

8 จังหวัดป่วยตาย อัตราป่วยอัตราป่วย ตาย พัทลุง สมุทรสาคร ปัตตานี สงขลา ยะลา สมุทรปราการ สตูล นราธิวาส นนทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขัน ธ์ อันดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด ณ. สัปดาห์ที่ 6

9 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 53 เปรียบเทียบ ปี 52 และ ค่ามัธยฐาน จ. ประจวบฯ จำนวนราย

10 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ จ. ประจวบ ปี 2553 อำเภอ ม.คม.ค ก.พก.พ มี. ค เม. ย พ.คพ.ค มิ. ย ก.คก.ค ส.คส.ค ก.ยก.ย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.ค รวม เมือง 213 กุยบุรี 022 ทับ สะแก 235 บาง สะพาน 112 บาง สะพาน น้อย 202 ปราณ บุรี 011 หัวหิน สาม ร้อย ยอด 000 รวม 17926

11 อัตราป่วยไข้เลือดออกสะสมรายอำเภอ จ. ประจวบฯ 1 ม. ค.- 23 ก. พ. 53 อัตรา / แสนปชก.

12 ชื่อตำบลส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ห้วย ทรา ย 0010 ทับ สะแ ก 0021 ร่อนทอ ง 0001 ปากน้ำ ปรา ณ 0010 สาม กระท าย 0100 ประจว บ 1000 หาด ขาม 0100 หัวหิน คลอง วาฬ 1000 ระดับการเตือนภัย พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรค ไข้เลือดออก เป็นพิเศษ เทียบจำนวนผู้ป่วย ณ. สัปดาห์ที่ 7

13 รายงานการสำรวจค่า HI จำแนกรายอำเภอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เดือน มกราคม 2553 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีค่า HI มากกว่า 10

14 สรุปสถานการณ์ ไข้เลือดออก ปี 2553 มีแนวโน้มระบาด เฝ้าระวังในช่วงเดือน ก. พ.- มิ. ย กลุ่มอายุ 0-24 ปี ( กลุ่ม ปี มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ) อำเภอเมือง ( ต. ห้วยทราย, ต. คลองวาฬ ) อำเภอบางสะพาน ( ต. ร่อนทอง ) อำเภอทับสะแก ( ต. ทับสะแก ) เขต เทศบาล อำเภอปราณบุรี ( ต. ปากน้ำปราณ ) เขต เทศบาล เฝ้าระวัง เป็นพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google