งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

2 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ.

3 จำนวนผู้เสียชีวิตไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ.

4 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่ม อายุ ปี 2548-2552 จ. ประจวบคีรี ขันธ์

5 255025512552 แผนที่การระบาดของโรคไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2550 - 2552

6 อำเภอตำบล ป่ว ย อัตรา / แสน ทับ สะแกนาหูกวาง 37442.05 ทับ สะแกเขาล้าน 33401.02 ทับ สะแก 40384.73 ทับ สะแกห้วยยาง 30364.12 สามร้อย ยอด ไร่ใหม่ 28316.67 หัวหินบึงนคร 13303.81 ทับ สะแกอ่างทอง 19221.7 กุยบุรีกุยเหนือ 14217.46 บาง สะพา น กำเนิด นพ คุณ 21204.98 กุยบุรี 19187.56 10 อันดับ อัตราป่วย ไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2552

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เปรียบเทียบสถานการณ์ไข้เลือดออก ณ. สัปดาห์ที่ 6 25532552255125502549 ป่วย ( ราย ) 3,7 57 2,51 1 2,8241,7021,334 ตาย ( ราย ) 2 5402 อัตรา ป่วย 5.9 3 3.964.492.732.15 อ. ป่วย ตาย 0.0 5 0.200.1400.15 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ณ. ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อย ละ 49.62

8 จังหวัดป่วยตาย อัตราป่วยอัตราป่วย ตาย พัทลุง 139027.520 สมุทรสาคร 127026.560 ปัตตานี 159024.760 สงขลา 267019.990 ยะลา 83017.450 สมุทรปราการ 199017.350 สตูล 49016.990 นราธิวาส 122016.950 นนทบุรี 166015.770 ระยอง 83113.861.20 31. ประจวบคีรีขัน ธ์ 2404.800 10 อันดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด ณ. สัปดาห์ที่ 6

9 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 53 เปรียบเทียบ ปี 52 และ ค่ามัธยฐาน จ. ประจวบฯ จำนวนราย

10 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ จ. ประจวบ ปี 2553 อำเภอ ม.คม.ค ก.พก.พ มี. ค เม. ย พ.คพ.ค มิ. ย ก.คก.ค ส.คส.ค ก.ยก.ย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.ค รวม เมือง 213 กุยบุรี 022 ทับ สะแก 235 บาง สะพาน 112 บาง สะพาน น้อย 202 ปราณ บุรี 011 หัวหิน 10111 สาม ร้อย ยอด 000 รวม 17926

11 อัตราป่วยไข้เลือดออกสะสมรายอำเภอ จ. ประจวบฯ 1 ม. ค.- 23 ก. พ. 53 อัตรา / แสนปชก.

12 ชื่อตำบลส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ห้วย ทรา ย 0010 ทับ สะแ ก 0021 ร่อนทอ ง 0001 ปากน้ำ ปรา ณ 0010 สาม กระท าย 0100 ประจว บ 1000 หาด ขาม 0100 หัวหิน 1 100 คลอง วาฬ 1000 ระดับการเตือนภัย พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรค ไข้เลือดออก เป็นพิเศษ เทียบจำนวนผู้ป่วย ณ. สัปดาห์ที่ 7

13 รายงานการสำรวจค่า HI จำแนกรายอำเภอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เดือน มกราคม 2553 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีค่า HI มากกว่า 10

14 สรุปสถานการณ์ ไข้เลือดออก ปี 2553 มีแนวโน้มระบาด เฝ้าระวังในช่วงเดือน ก. พ.- มิ. ย กลุ่มอายุ 0-24 ปี ( กลุ่ม 15-24 ปี มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ) อำเภอเมือง ( ต. ห้วยทราย, ต. คลองวาฬ ) อำเภอบางสะพาน ( ต. ร่อนทอง ) อำเภอทับสะแก ( ต. ทับสะแก ) เขต เทศบาล อำเภอปราณบุรี ( ต. ปากน้ำปราณ ) เขต เทศบาล เฝ้าระวัง เป็นพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552 จำนวนราย ปี พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google