งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 1 Knowledge Management น. อ. เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์กองทัพเรือ น. อ. สุรศักดิ์ อินทร์จำนงกองทัพอากาศ นายพรภพ อ่วมพิทยากระทรวงต่างประเทศ นายวีระศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 1 Knowledge Management น. อ. เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์กองทัพเรือ น. อ. สุรศักดิ์ อินทร์จำนงกองทัพอากาศ นายพรภพ อ่วมพิทยากระทรวงต่างประเทศ นายวีระศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 1 Knowledge Management น. อ. เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์กองทัพเรือ น. อ. สุรศักดิ์ อินทร์จำนงกองทัพอากาศ นายพรภพ อ่วมพิทยากระทรวงต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์กระทรวงเทคโนโลยีฯ นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์กระทรวงทรัพยากรฯ นายประยงค์ มโนภิญโญภิญญะกระทรวง พาณิชย์ นายสถาพร พงษ์นาคสนง. จังหวัดปราจีนบุรี น. ส. สุขจิต บุญรำลึกถนอมกรมสรรพากร นายพงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น. ส. สุวรรณา สิริกาญจนากุลกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2 กลุ่ม 1 Knowledge Management นางอำมร เชาวลิตกระทรวงแรงงาน น. ส. มณี ศิริพรสนง. จังหวัดสงขลา นางสุชาดา ฐิติระวีวงศ์สนง. จังหวัดยะลา นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์สนง. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นายสมใจ สังข์แสตมป์สนง. ก. พ. ร. นายวิเชียร อุณหกะกรมราชทัณฑ์ นางณัฏฐ์รัตถ์ จิณรัฐสำนักงานจังหวัด พัทลุง นายประศักดิ์ บัณฑุนาคกรมทางหลวง ชนบท น. ส. สุพิศ ล้วนสุธรรมสำนักงานพัฒนาการ ท่องเที่ยว นายชานน วาลิกสิริกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น นายวัฒนขัย วรรณดุงสำนักงานจังหวัด ระยอง

3 แบบอย่างที่ดีเยี่ยม กองทัพอากาศ มีการกำหนดนิยามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตรงกัน มีการออกแบบกระบวนการที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อค้นหาความรู้ที่ ต้องการ สร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประเมิน นำเอาผลประเมินมาวิเคราะห์หาปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ

4 แบบอย่างที่ดีเยี่ยม กรมทางหลวง ชนบท วางกรอบความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร กำหนดโครงสร้างสำหรับจัดการความรู้อย่าง เป็นระบบ KC KF KE Talent ช่องทางแสวงหาความรู้ที่ต้องการ จาก ปัญหาที่พบ ฉันทามติ นโยบาย และ ข้อเสนอแนะจากประชาชน ทำให้ทุกคนมี โอกาสเข้ามามีส่วนร่วม การกำหนดค่าเป้าหมายที่ขัดเจน (Capture 300 ประเด็นความรู้ ) จัดทำมาตรฐานการให้รหัสช่วยให้ง่ายต่อการ ค้นหา


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 1 Knowledge Management น. อ. เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์กองทัพเรือ น. อ. สุรศักดิ์ อินทร์จำนงกองทัพอากาศ นายพรภพ อ่วมพิทยากระทรวงต่างประเทศ นายวีระศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google