งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 1 Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 1 Knowledge Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 1 Knowledge Management
น.อ. เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ กองทัพเรือ น.อ. สุรศักดิ์ อินทร์จำนง กองทัพอากาศ นายพรภพ อ่วมพิทยา กระทรวงต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ กระทรวงเทคโนโลยีฯ นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ กระทรวงทรัพยากรฯ นายประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ กระทรวงพาณิชย์ นายสถาพร พงษ์นาค สนง.จังหวัดปราจีนบุรี น.ส. สุขจิต บุญรำลึกถนอม กรมสรรพากร นายพงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น.ส.สุวรรณา สิริกาญจนากุล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2 กลุ่ม 1 Knowledge Management
นางอำมร เชาวลิต กระทรวงแรงงาน น.ส. มณี ศิริพร สนง.จังหวัดสงขลา นางสุชาดา ฐิติระวีวงศ์ สนง.จังหวัดยะลา นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ สนง.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมใจ สังข์แสตมป์ สนง.ก.พ.ร. นายวิเชียร อุณหกะ กรมราชทัณฑ์ นางณัฏฐ์รัตถ์ จิณรัฐ สำนักงานจังหวัดพัทลุง นายประศักดิ์ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท น.ส. สุพิศ ล้วนสุธรรม สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นายชานน วาลิกสิริ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวัฒนขัย วรรณดุง สำนักงานจังหวัดระยอง

3 แบบอย่างที่ดีเยี่ยม กองทัพอากาศ
มีการกำหนดนิยามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน มีการออกแบบกระบวนการที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการ สร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน นำเอาผลประเมินมาวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเร็จ

4 แบบอย่างที่ดีเยี่ยม กรมทางหลวงชนบท
วางกรอบความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร กำหนดโครงสร้างสำหรับจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ KC KF KE Talent ช่องทางแสวงหาความรู้ที่ต้องการ จากปัญหาที่พบ ฉันทามติ นโยบาย และข้อเสนอแนะจากประชาชน ทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม การกำหนดค่าเป้าหมายที่ขัดเจน (Capture 300 ประเด็นความรู้) จัดทำมาตรฐานการให้รหัสช่วยให้ง่ายต่อการค้นหา


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 1 Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google