งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสกัดกั้นยาเสพติด. ผลลัพธ์ ผลผลิต สรุปผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด ตัวชี้วัด แผนงาน ผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสกัดกั้นยาเสพติด. ผลลัพธ์ ผลผลิต สรุปผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด ตัวชี้วัด แผนงาน ผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด

2 ผลลัพธ์ ผลผลิต สรุปผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด ตัวชี้วัด แผนงาน ผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนภายใน 1 ปี (ปี 2555) ผลสัมฤทธิ์ 1. เส้นทางลำเลียงยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป 2. การลักลอบผลิตอัดเม็ดยาบ้าในพื้นที่ตอนในเป็นครั้งคราว แผนการสกัดกั้นยาเสพติด ระดับความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติดในภาพรวมและ ระดับพื้นที่ลดลง จำนวนผู้เสพผู้ติดนะะดับ ประเทศและระดับพื้นที่ ลดลง จำนวนหมู่บ้านชุมชน ที่ประสบปัญหายา เสพติดลดลง ความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นของประชาชนที่มี ต่อการดำเนินนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 1. การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในบริเวณ พื้นที่ชายแดน 2. การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน 3. การสกัดกั้นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 4. การเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในบริเวณพื้นที่ ชายแดน 1. สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตาม แนวชายแดนและท่าอากาศยาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลำเลียง ยาเสพติดภายในประเทศ ผลกระทบ ผลลัพธ์ 1. การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศ ไทยชะลอตัวลงและเป็นไปได้ยากขึ้น

3 จุดแข็ง (Strength) วิเคราะห์ ผลการ ดำเนินงาน (SWOT analysis) เอกภาพในการบังคับ บัญชาและการสั่งการ มีกองกำลังป้องกัน ชายแดน หน่วยตำรวจมีสายการ บังคับบัญชาถึงระดับ หมู่บ้านชุมชน ฝ่ายปกครองมีสายการ บังคับบัญชาถึงระดับ หมู่บ้าน กรมศุลกากรมีการ ประสานงานกับ ต่างประเทศ ลักษณะพื้นที่ ติดต่อกับประเทศ เพื่อนบ้าน การตรวจค้น ยานพาหนะที่ผ่านเข้า ออกไม่ทั่วถึง ทหารไม่มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย เฉพาะยาเสพติด กำลังพลไม่เพียงพอ พื้นที่ตอนในยังขาด ความต่อเนื่องในการ สกัดกั้น ปรับกลยุทธ์ / วิธีการให้ทันต่อ กลุ่มขบวน การค้ายาเสพติด การลักลอบผลิตและค้า ยาเสพติดบริเวณพื้นที่ ชายแดนยังเป็นภัย คุกคามที่สำคัญ หมู่บ้านตามแนว ชายแดนส่วนใหญ่เป็น แหล่งพักยาเสพติด โอกาส (Opportunity) จุดอ่อน (Weakness) ภัย คุกคาม (Threat)

4 ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ

5


ดาวน์โหลด ppt แผนการสกัดกั้นยาเสพติด. ผลลัพธ์ ผลผลิต สรุปผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด ตัวชี้วัด แผนงาน ผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google