งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4 แผน 3 1. นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 30% ทั่ว ประเทศได้มีการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4 แผน 3 1. นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 30% ทั่ว ประเทศได้มีการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4 แผน 3 1. นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 30% ทั่ว ประเทศได้มีการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด 10%5% 10% 2. สถานศึกษา จำนวน 10,000 แห่ง มีการเสริมสร้าง กิจกรรมป้องกัน เฝ้า ระวังยาเสพติด 2,000 แห่ง 3,000 แห่ง 3. ปัจจัยเสี่ยงรอบ สถานศึกษาได้รับการ แก้ไขทุกจังหวัด 10 จังหวัด 30 จังหวัด 20 จังหวัด 17 จังหวัด

4 แผนยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 แผนที่ 4 1. ปราบปราม กลุ่มการค้ายา เสพติดใน ลักษณะเครือข่าย ในทุกจังหวัด 10 จังหวัด 30 จังหวัด 7 จังหวัด 2. ดำเนินการ ทางด้าน ทรัพย์สิน 10,000 คดี 2,000 คดี 3,000 คดี 3. ลดปริมาณ การค้ายาเสพติด ในเรือนจำ 4. ปรับปรุง มาตรการบังคับ ใช้กฎหมายให้มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและปรับ ระเบียบต่างๆ

5 แผนยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 แผนที่ 5 1. พัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านให้มาก ยิ่งขึ้น ปรากฎผลเป็น รูปธรรม โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง พม่า พม่า สปป. ลาวกัมพูชา

6 แผนยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 แผน 2 1. นำผู้เสพเข้าบำบัด โดยการจูงใจและ สมัครใจ 400,000 คน 50,000 คน 100,000 คน 150,000 คน 100,000 คน 2. จำนวน 80% ของผู้ ผ่านการบำบัดไม่ กลับไปมีพฤติการณ์ ซ้ำอีกใน 1 ปี แผนยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 แผนที่ 6 1. เสริมประสิทธิภาพแนว สกัดกั้นในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน ลดการนำเข้ายา เสพติด ผลงานเพิ่มขึ้น ทุกไตรมาส 2. เพิ่มประสิทธิภาพการ สกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ 46 อำเภอ 14 จังหวัด ผลงานเพิ่มขึ้น ทุกอำเภอ 3. เพิ่มจำนวนและ ประสิทธิภาพของจุด ตรวจ จุดสกัดเส้นทาง ตอนใน เพิ่มขึ้น 100 จุด 20 จุด 30 จุด 20 จุด

7 แผนยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 แผน 2 1. นำผู้เสพเข้าบำบัด โดยการจูงใจและ สมัครใจ 400,000 คน 50,000 คน 100,000 คน 150,000 คน 100,000 คน 2. จำนวน 80% ของผู้ ผ่านการบำบัดไม่ กลับไปมีพฤติการณ์ ซ้ำอีกใน 1 ปี แผนยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 แผนที่ 7 1. พัฒนาการบริหาร จัดการให้มี ประสิทธิภาพทั้งในด้าน - กลไก การจัดการ - การบูรณาการแผน และงบประมาณ - การพัฒนาคน - การกำกับติดตามและ รายงาน 2. ลดปัญหายาเสพติด ในกลุ่มพื้นที่ กทมและ ปริมณฑล 3. ลดปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ จชต.


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4 แผน 3 1. นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 30% ทั่ว ประเทศได้มีการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google