งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS

2 ที่มา เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชา Knowledge-Base Systems มีแนวคิด เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาระบบแบบ agile ซึ่ง แนวคิดนี้มีผลช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ระบบ ต่างๆ มากมายและด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดการ วิเคราะห์ระบบสหกรณ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน การวิเคราะห์ระบบอื่นๆ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด agile
เพื่อให้เกิดการประยุกต์แนวคิด ที่ สามารถใช้งานกับระบบอื่นๆได้ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

4 ออกแบบหน้าหลักมัครสมาชิก ออกแบบระบบสมาชิก
ขอบเขตรายสัปดาห์ ออกแบบหน้าหลักมัครสมาชิก ออกแบบระบบสมาชิก

5 ออกแบบหน้าเว็บหลักสมัครสมาชิก ดังนี้
ขั้นตอนการดำเนินงาน ออกแบบหน้าเว็บหลักสมัครสมาชิก ดังนี้

6 ออกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
ชื่อ – นามสกุล Username Password อาชีพสหกรณ์ เกษตร ประมง นิคม ร้านค้าสหกรณ์ ออมทรัพย์ บริการ ที่อยู่ เพศ สถานะภาพ(บรรลุนิติภาวะ/ไม่บรรลุนิติภาวะ) บรรลุนิติภาวะ ไม่บรรลุนิติภาวะ

7 ออกแบบหน้าเว็บหลังจากสมัครสมาชิกและเข้า สู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

8 ประโยชน์ที่ได้รับ เกิดความคิดในการการสร้างสรรค์ระบบ และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ระบบ อื่นๆ ต่อไป

9 สมาชิกในกลุ่ม 2. 51533750 นางสาวศศิธร แดงอ่อน(รองประธาน)
  นางสาวอารดา บุตรรัตน์(ประธาน)   นางสาวศศิธร แดงอ่อน(รองประธาน)   นางสาวชลิตา เล็กชะอุ่ม(เลขานุการ)   นางสาวกนกกาญจน์ แจ้งสว่าง   นายทศพล ทัตประคอง   นางสาวพรทิพย์ ท้วมพงษ์   นางสาวอังคณา อุนทสูรย์   นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดไกล  นางสาวกรรณิการ์ ต่วนชะเอม

10 จบการนำเสนอคะ


ดาวน์โหลด ppt KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google