งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS. เนื่องจากการเรียน การสอนในรายวิชา Knowledge-Base Systems มีแนวคิด เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนา ระบบแบบ agile ซึ่ง แนวคิดนี้มีผลช่วยให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS. เนื่องจากการเรียน การสอนในรายวิชา Knowledge-Base Systems มีแนวคิด เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนา ระบบแบบ agile ซึ่ง แนวคิดนี้มีผลช่วยให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS

2 เนื่องจากการเรียน การสอนในรายวิชา Knowledge-Base Systems มีแนวคิด เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนา ระบบแบบ agile ซึ่ง แนวคิดนี้มีผลช่วยให้เกิด การสร้างสรรค์ระบบต่างๆ มากมายและด้วยเหตุผลนี้ จึงเกิดการวิเคราะห์ระบบ สหกรณ์ขึ้น เพื่อเป็น แนวทางในการวิเคราะห์ ระบบอื่นๆ

3 เพื่อพัฒนาและ ออกแบบระบบ สหกรณ์ภายใต้ แนวคิด agile เพื่อให้เกิดการ ประยุกต์แนวคิด ที่ สามารถใช้งานกับ ระบบอื่นๆได้ เพื่อความ สะดวกสบายในการใช้ งาน เพื่อพัฒนาและ ออกแบบระบบ สหกรณ์ภายใต้ แนวคิด agile เพื่อให้เกิดการ ประยุกต์แนวคิด ที่ สามารถใช้งานกับ ระบบอื่นๆได้ เพื่อความ สะดวกสบายในการใช้ งาน

4 ออกแบบหน้าหลักมัครส มาชิก ออกแบบระบบสมาชิก ออกแบบหน้าหลักมัครส มาชิก ออกแบบระบบสมาชิก

5 ออกแบบหน้าเว็บหลัก สมัครสมาชิก ดังนี้

6 ออกแบบฟอร์มสมัคร สมาชิก ชื่อ – นามสกุล Username Password อาชีพสหกรณ์  เกษตร  ประมง  นิคม  ร้านค้าสหกรณ์  ออมทรัพย์  บริการ ที่อยู่ เพศ สถานะภาพ ( บรรลุนิติภาวะ / ไม่บรรลุ นิติภาวะ ) บรรลุนิติภาวะ ไม่บรรลุนิติภาวะ

7 ออกแบบหน้าเว็บหลังจาก สมัครสมาชิกและเข้าสู่ ระบบเรียบร้อยแล้ว

8 ประโยชน์ที่ได้รับ เกิดความคิดในการการ สร้างสรรค์ระบบ และเป็น แนวทางในการ สร้างสรรค์ระบบ อื่นๆ ต่อไป เกิดความคิดในการการ สร้างสรรค์ระบบ และเป็น แนวทางในการ สร้างสรรค์ระบบ อื่นๆ ต่อไป

9 สมาชิกในกลุ่ม 1. 51535631 นางสาวอารดา บุตรรัตน์ ( ประธาน ) 2. 51533750 นางสาวศศิธร แดงอ่อน ( รองประธาน ) 3. 51535204 นางสาวชลิตา เล็กชะอุ่ม ( เลขานุการ ) 4. 51535082 นางสาวกนก กาญจน์ แจ้งสว่าง 5. 51535303 นายทศพล ทัต ประคอง 6. 51535402 นางสาวพรทิพย์ ท้วมพงษ์ 7. 51535624 นางสาวอังคณา อุนทสูรย์ 8. 51038811 นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดไกล 9. 51535105 นางสาวกรรณิการ์ ต่วนชะเอม 1. 51535631 นางสาวอารดา บุตรรัตน์ ( ประธาน ) 2. 51533750 นางสาวศศิธร แดงอ่อน ( รองประธาน ) 3. 51535204 นางสาวชลิตา เล็กชะอุ่ม ( เลขานุการ ) 4. 51535082 นางสาวกนก กาญจน์ แจ้งสว่าง 5. 51535303 นายทศพล ทัต ประคอง 6. 51535402 นางสาวพรทิพย์ ท้วมพงษ์ 7. 51535624 นางสาวอังคณา อุนทสูรย์ 8. 51038811 นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดไกล 9. 51535105 นางสาวกรรณิการ์ ต่วนชะเอม

10 จบการนำเสนอคะ


ดาวน์โหลด ppt KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS. เนื่องจากการเรียน การสอนในรายวิชา Knowledge-Base Systems มีแนวคิด เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนา ระบบแบบ agile ซึ่ง แนวคิดนี้มีผลช่วยให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google