งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.cai.ku.ac.th Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5 : สหกรณ์บริการ บทที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.cai.ku.ac.th Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5 : สหกรณ์บริการ บทที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.cai.ku.ac.th

3 Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5 : สหกรณ์บริการ บทที่ 6 : นำเสนอและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษา

4 บทที่ 1 : บทนำ สถานการณ์ภาพรวม ของสหกรณ์โลก สถานการณ์ภาพรวม ของสหกรณ์โลก สถานการณ์ภาพรวม ของสหกรณ์ในประเทศ สถานการณ์ภาพรวม ของสหกรณ์ในประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สหกรณ์ไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนา สหกรณ์ไทย

5 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ( ต่อ )

25

26 บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์ สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

27 บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์ สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

28 บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์ สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

29 บทที่ 5 : สหกรณ์บริการ บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์ สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

30 บทที่ 6 : นำเสนอและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt www.cai.ku.ac.th Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5 : สหกรณ์บริการ บทที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google