งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์
บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5 : สหกรณ์บริการ บทที่ 6 : นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษา

4 สถานการณ์ภาพรวมของสหกรณ์โลก สถานการณ์ภาพรวมของสหกรณ์ในประเทศ
บทที่ 1 : บทนำ สถานการณ์ภาพรวมของสหกรณ์โลก สถานการณ์ภาพรวมของสหกรณ์ในประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ไทย

5 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

6

7

8

9

10

11

12 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

13 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

14 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

15 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

16 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

17 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

18 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

19 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

20 ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. www.cad.go.th

21

22

23

24 (ต่อ)

25

26 บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์
บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

27 บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

28 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา
บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

29 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา
บทที่ 5 : สหกรณ์บริการ บริบทการดำเนินงาน ผลวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการพัฒนา

30 บทที่ 6 : นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีศึกษา
บทที่ 6 : นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Outline บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : สหกรณ์ออมทรัพย์ บทที่ 3 : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บทที่ 4 : สหกรณ์ร้านค้า บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google