งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Optimized Network Engineering Tool (OPNET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Optimized Network Engineering Tool (OPNET)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Optimized Network Engineering Tool (OPNET)

2 การจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย
เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet โปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย NS2, OMNet++, OPNet, CSim, Swans, NCTUns OPNET

3 โปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย
Freeware และ commercial NS2, OMNet++, OPNet, CSim, Swans, NCTUns ผลดีต่อการศึกษาทางด้านระบบเครือข่าย ไม่ต้องใช้งบประมาณในการทดสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า สามารถเห็นการทำงานของระบบเครือข่ายได้จริง สามารถพัฒนาความรู้ในด้านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว OPNET

4 โปรแกรม OPNET ?? โปรแกรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์
โปรแกรมที่รวบรวม Model ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยี ทางด้าน Network โปรแกรมที่รองรับให้ผู้ใช้ สามารถที่จะออกแบบ และจัดการกับระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน OPNET

5 โปรแกรม OPNET ความสามารถ
มีการจำลองอุปกรณ์ทางด้าน Network และ Network Application สามารถจำลองและวัดวิเคราะห์ผลในระบบเครือข่าย สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะและความคับคั่งบนระบบเครือข่าย ช่วยพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือนกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริง OPNET

6 โปรแกรม OPNET การใช้งาน การจำลองการทำงานในครั้งนี้
แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Switch Lans สามารถช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน ที่แตกต่างกันของเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วย Switch และ Hubs OPNET

7 โปรแกรม OPNET การดาวน์โหลด
1. เข้าสู่เว็บไซต์ รูปที่ 1 หน้าเว็บเพจ OPNET OPNET

8 2. ทำการสมัครสมาชิก เพื่อขอรับการดาวน์โหลดโปรแกรม >>
3. เข้าสู่หน้าลงทะเบียน กรอกข้อมูล และกด Submit รูปที่ 2 กดเพื่อลงทะเบียน Download โปรแกรม รูปที่ 3 กรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียน OPNET >> DOWNLOAD

9 4. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการไปยืนยันในอีเมล์
ที่ได้สมัครไว้ และจำรหัสผ่าน >> 5. เมื่อคลิก เว็บจะลิงค์ไปหน้าให้กรอก User Name และ Password ตามที่อยู่ในอีเมล์ รูปที่ 4 กดยืนยันการสมัครสมาชิก รูปที่ 5 เข้าสู่ระบบเพื่อทาการ Download โปรแกรม OPNET >> DOWNLOAD

10 6. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม
6.1 กดปุ่มดาวน์โหลด (Download) >> 6.2 กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อทาการดาวน์โหลด รูปที่ 6 Download โปรแกรม OPNET รูปที่ 7 กดยอมรับเงื่อนไข 7. ดาวน์โหลดโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อย OPNET >> DOWNLOAD

11 โปรแกรม OPNET ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ดับเบิ้ลคลิกตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา 2. คลิก Next ไป 3 ขั้นตอน 3. รอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จ จะเป็นการติดตั้ง OPNET IT Guru Academic Edition และ OPNET Model Library Academic Edition 4. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย คลิก Finish OPNET

12 การทำงานบนเครือข่ายเสมือน
ขั้นตอนการจำลอง การทำงานบนเครือข่ายเสมือน แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Switch Lans สามารถช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน ที่แตกต่างกันของเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วย Switch และ Hubs OPNET

13 สรุปผลการการจำลองการทำงานบนเครือข่ายเสมือน
OPNET เป็นโปรแกรมที่ดีต่อการศึกษาและการทดลองทางด้านระบบเครือข่าย OPNET สามารถทำให้เห็นการทำงานจริงของระบบเครือข่ายผ่านการจำลองเครือข่ายเสมือนได้ ใช้โปรแกรม OPNET จะไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการทดสอบการทำงาน โปรแกรม OPNET ยังมี Model ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีทางด้าน Network เพื่อรองรับให้ผู้ใช้สามารถที่จะออกแบบและจัดการกับระบบเครือข่าย ขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งยังมีการจำลองอุปกรณ์ทางด้าน Network และ Network Application เพื่อให้ผู้ใช้นั้นได้พัฒนาระบบเครือข่ายเสมือนกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริงได้อีกด้วย OPNET

14 คณะผู้จัดทำ นางสาวลัดดา ไทยเจริญ รหัสนิสิต 55160343 นางสาวซาฟูรอ
ฆาเราะ นายณัฐพล เพชรบุตร นางสาวณัฏฐ์รดา เมธากรณ์อนันต์ นางสาวเย็นฤดี ผลสนอง OPNET


ดาวน์โหลด ppt Optimized Network Engineering Tool (OPNET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google