งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน ประจำปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน ระดับ เพชร ทอง เงิน ทองแดง
ร้อยละ เพชร 0.22 ทอง 63.12 เงิน 27.66 ทองแดง 9.00 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเพชร จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี โรงเรียน บ้านหนองแดง ต.สีออ อ.กุมภวาปี ทั้งประเทศ มี 60 โรงเรียน จากทั้งหมด 33,772 โรงเรียน โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินครบทุกตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการจากกระทรวง

3 โรงเรียนในฝันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี เป็นผู้คัดเลือก
๑. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล อ.สร้างคอม ๒.โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ ๓.โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ. ทุ่งฝน ๔.โรงเรียนผือพิทยาสรรค์ อ.บ้านผือ เป้าหมายปี 2554 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (โรงเรียนเอกชน) ชื่อโรงเรียน... เซนต์เมรี่ อ. เมือง ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต ๒๐ ชื่อโรงเรียน... โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อ.วังสามหมอ ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ชื่อโรงเรียน... โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา อ.หนองหาน


ดาวน์โหลด ppt นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google