งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี การดำเนินงานอนามัยวัยเรียนและ เยาวชน ประจำปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี การดำเนินงานอนามัยวัยเรียนและ เยาวชน ประจำปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี การดำเนินงานอนามัยวัยเรียนและ เยาวชน ประจำปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี

2 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ตามมาตรฐาน ระดับ เพชร ทอง เงิน ทองแดง ระดับร้อย ละ เพชร 0.22 ทอง 63.1 2 เงิน 27.6 6 ทองแ ดง 9.00 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเพชร จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียน มหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี โรงเรียน บ้านหนองแดง ต. สีออ อ. กุมภวาปี ทั้งประเทศ มี 60 โรงเรียน จากทั้งหมด 33,772 โรงเรียน โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด โรงเรียนที่ผ่านการ ประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินครบทุกตัวชี้วัด โดย คณะกรรมการจากกระทรวง

3 โรงเรียนในฝันที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี เป็นผู้คัดเลือก ๑. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล อ. สร้างคอม ๒. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ. ศรี ธาตุ ๓. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ. ทุ่ง ฝน ๔. โรงเรียนผือพิทยาสรรค์ อ. บ้าน ผือ โรงเรียนในฝันที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี เป็นผู้คัดเลือก ๑. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล อ. สร้างคอม ๒. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ. ศรี ธาตุ ๓. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ. ทุ่ง ฝน ๔. โรงเรียนผือพิทยาสรรค์ อ. บ้าน ผือ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ( โรงเรียนเอกชน ) ชื่อโรงเรียน... เซนต์เมรี่ อ. เมือง ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต ๒๐ ชื่อโรงเรียน... โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อ. วังสามหมอ ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ชื่อโรงเรียน... โรงเรียนบ้านต้องหนองสระ ปลา อ. หนองหาน


ดาวน์โหลด ppt นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี การดำเนินงานอนามัยวัยเรียนและ เยาวชน ประจำปี 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google