งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 29 ( ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 ) ที่มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 29 ( ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 ) ที่มา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 29 ( ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 37.30 / แสนประชากร

2 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) ภาพรวม ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2544-2548 จำแนกราย เดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก อัตราป่วย 37.30 ต่อแสนประชากร

3 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด ร้อยเอ็ด จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด มหาสารคาม จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

5 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด เลย จำแนกรายเดือน ปี 2550 และ วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด ขอนแก่น จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด หนองคาย จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด อุดรธานี จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด หนองบัวลำภู จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 สรุปสัปดาห์ที่ 29/2550 จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตอำเภอเมือง อัตราป่วย ต่อ แสนประชากร และพบในเขตเทศบาล - ต. มะบ้า กิ่งทุ่งเขาหลวง (4-5 ราย ) การดำเนินงาน พื้นที่สอบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง พ่นยุงตัวแก่ภายใน 24 ชม. ประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย ถ้าภายใน 72 ชั่วโมงยังมี case เพิ่ม หรือประเมินใน ชุมชนว่ายังมีลูกน้ำและยุง ทีมจังหวัดจัด หน่วยเสริม พร้อมกันนี้ได้ประสานกับภาคี เครือข่ายของโรงเรียนและอปท. เพื่อเกิด ความร่วมมือ

11 สรุปสัปดาห์ที่ 29/2550 จังหวัดเลย - เขตอำเภอนาแห้ว อัตราป่วย ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอำเภอที่ไม่มีผู้ป่วยมา 4 ปี กว่าเกิดที่ ม.6 บ้านหนองสิม ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการและ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันท่านผชช. ว. ของจ. เลยได้ลงดำเนินการแก้ปัญหา โดยศต ม. สนับสนุนอย่างใกล้ชิด

12 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามรายเขตตรวจ ราชการ 1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 7 กรกฎาคม 2550 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก


ดาวน์โหลด ppt กราฟที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 29 ( ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2550 ) ที่มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google