งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan). ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan). ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan)

2 ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน บริการระดับสูง  การใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับบทบาท ของสถานพยาบาลในการให้บริการ  การแข่งขันขยายบริการและเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัดโดยขาดการวางแผนการจัดระบบบริการที่ดี  ความไม่เป็นธรรมในการพัฒนา

3 1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา และออกแบบระบบบริการ ให้มี ขีดความสามารถที่จะรองรับ ความท้าทายในอนาคต 2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบ บริการเป็นเครือข่าย ให้ สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว 3. ริเริ่มการขยายสถานบริการที่ จำเป็น ปรับปรุง / เสริมสร้าง ศักยภาพของสถานบริการ ให้ เป็นไปตามแผน

4 1. Seamless Health Service Networks 2. Provincial Health Service Network 3. Referral Hospital Cascade ระดับ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อ การจัดบริการในรูปเครือข่ายแทน การขยายโรงพยาบาลแห่งๆ เชื่อมโยงบริการทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิโดยไม่มีเส้นแบ่ง มีเครือข่ายบริการระดับจังหวัดที่ สามารถรองรับการส่งต่อตาม มาตรฐานระดับจังหวัดอย่างสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 เครือข่าย มีคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ส่งต่อผู้ป่วย 3 ระดับ (ต้น กลาง สูง) ใช้ทรัพยากรภายในเครือข่ายที่มีอย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และขจัดสภาพการแข่งขันกัน

5 เครือข่าย บริการปฐม ภูมิ เครือข่าย บริการทุติย ภูมิ รพช. ขนาด ใหญ่ รพท. ขนาด เล็ก รพ ท. รพ ศ. Level Referral รพ. อุดธานี, สกลนคร รพ. กุมภวาปี, สว่งแดนดิน

6 ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง(ศสม.) P1  เป็นสถานบริการผู้ป่วยนอกแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการแบบผสมผสานทั้ง งานส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู  ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง มีประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คนต่อแห่ง  มีขีดความสามารถด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ทันตกรรม เภสัชกรรม ชันสูตร โรค กายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด และการแพทย์แผนไทยหรือ แพทย์ทางเลือก สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง  มีงานบริการเวชปฏิบัติครอบครัว และงานพัฒนาสุขภาพชุมชน ด้วยการ มี “แพทย์ประจำครอบครัว” ดูแลในมิติของสุขภาพองค์รวม การสร้าง ความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกโดย ให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญ

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) P2  เป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิให้บริการแบบ ผสมผสาน ทั้งงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ ฟื้นฟู

8 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (ระดับ F3) First-level Referral Hospital  ขนาดเตียง 10 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ไม่จำเป็นต้อง ทำหัตถการ เช่น การผ่าตัดใหญ่ และไม่ จำเป็นต้องจัดบริการผู้ป่วยในเต็มรูปแบบ

9 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง(ระดับ F2) First-level Referral Hospital  ขนาดเตียง เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และจัดบริการตาม มาตรฐานของบริการทุติยภูมิโดยไม่มีแพทย์ เฉพาะทาง

10 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (ระดับ F1) First-level Referral Hospital  รพช. ขนาดเตียง เตียง ที่มีแพทย์เวช ปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ แพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย์) เป็นบาง สาขาเท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน

11 โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย(ระดับ M2) Mid-level Referral Hospital  หมายถึง รพช. ขนาดเตียง 120 เตียงขึ้นไป ที่มี แพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรม กุมารเวช กรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย์) จะต้องมี แพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาหลัก

12 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ระดับ M1) Mid-level Referral Hospital  เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับ ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับ เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา หลักทุกสาขา และสาขารองในบางสาขาที่ จำเป็น กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ ผู้ป่วยระดับกลาง (ระดับ M1)

13 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (ระดับ S) Standard-level Referral Hospital  เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ เฉพาะ จึงประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขา หลัก สาขารอง และสาขาย่อยบางสาขา กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับ มาตรฐาน

14 โรงพยาบาลศูนย์ (ระดับ A) Advance-level Referral Hospital  เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและ เทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & sophisticate technology) มีภารกิจด้านแพทยศาสตร์ ศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์ จึงประกอบด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยครบทุก สาขาตามความจำเป็น กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่ง ต่อผู้ป่วยระดับสูง (ระดับ A)  พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ

15 ทีม P&P ๑๒ เขต พื้นที่ P&P ๑๒ เขต พื้นที่ P&P๑๙ เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๑๑ เขต ๑๐ เขต ๙ เขต ๘ เขต ๗ เขต ๖ เขต ๕ เขต ๔ เขต ๓ เขต ๒

16 เครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย เครือข่ายบริการที่ 1 เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ (5 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 3 กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี (5 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 4 นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 5 กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (4 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 8 นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดธานี (7 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ (4 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (4 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี (7 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล (7 จังหวัด )

17 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดอุดรธานี F2 ระดับจำนวน A1 M11 M22 F12 F212 F33

18 N M2 M1 M2F1 F2 F3 อ.นายูง อ.น้ำโสม อ.บ้านผือ อ.บ้านดุง อ.ทุ่งฝน อ.หนองหาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.กู่แก้ว อ.ไชยวาน อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง A F1 F2 อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ อ.เมืองอุดรธานี อ.เพ็ญ อ.สร้างคอม อ.พิบูลย์รักษ์ F2 F3

19 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โรคมะเร็ง 3. ทารกแรกเกิด 4. อุบัติเหตุ 5. จิตเวช 6. สูติ/ศัลยกรรม/อายุรกรรม/เด็ก 7. ตาไต 8. Primary Care 9. ทันตกรรม 10. NCD แผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 10 สาขา

20 จัดทำแผนพัฒนาเครือข่าย ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) – แผนพัฒนาโครงสร้างระบบบริการ – แผนสนับสนุนทรัพยากร – แผนพัฒนาคุณภาพบริการ – แผนพัฒนาระบบส่งต่อ

21 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดสกลนคร A M1 M2 F1 F2 F3 F2 ระดับจำนวน A1 M11 M21 F11 F213 F31

22 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดนครพนม  ก  นค  บ  งก   กด   ปป  s M2 F1 F3 F2 ระดับจำนวน S1 M21 F11 F28 F31

23 S M2 F2 F3 ระดับจำนวน S1 M21 F211 F31 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดเลย

24 โพนพิสัย เมือง หนองคาย รัตนวาปี เฝ้าไร่ ท่าบ่อ สระใคร สังคม ศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก M2 S F1 F3 F2 F3 ระดับจำนวน S1 M21 F11 F22 F34 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดหนองคาย

25 S F2 F1 F2 ระดับจำนวน S1 F11 F24 สถานบริการและระดับ บริการ จังหวัดหนองบัวลำภู

26 F3 F2 F1 S F2 ระดับจำนวน S1 F11 F25 F31 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดบึงกาฬ

27 จังหวัดอำเภอรพศ.รพท.รพช.รพ.สต. รพ. เอกชน รพ. ทหาร อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ รวม สถานบริการสถานบริการ

28 จังหวัด ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (ระดับบริการ) ตติยภูมิ(แห่ง) NBCATMCardiacรพศ.(A) รพท.(S) รพท. (M1) อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัว ลำภู บึงกาฬ รวม0/2 1/11/0252 ระดับสถานบริการ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan). ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google