งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan). ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan). ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan)

2 ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน บริการระดับสูง  การใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับบทบาท ของสถานพยาบาลในการให้บริการ  การแข่งขันขยายบริการและเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัดโดยขาดการวางแผนการจัดระบบบริการที่ดี  ความไม่เป็นธรรมในการพัฒนา

3 1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา และออกแบบระบบบริการ ให้มี ขีดความสามารถที่จะรองรับ ความท้าทายในอนาคต 2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบ บริการเป็นเครือข่าย ให้ สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว 3. ริเริ่มการขยายสถานบริการที่ จำเป็น ปรับปรุง / เสริมสร้าง ศักยภาพของสถานบริการ ให้ เป็นไปตามแผน

4 1. Seamless Health Service Networks 2. Provincial Health Service Network 3. Referral Hospital Cascade ระดับ โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อ การจัดบริการในรูปเครือข่ายแทน การขยายโรงพยาบาลแห่งๆ เชื่อมโยงบริการทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิโดยไม่มีเส้นแบ่ง มีเครือข่ายบริการระดับจังหวัดที่ สามารถรองรับการส่งต่อตาม มาตรฐานระดับจังหวัดอย่างสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 เครือข่าย มีคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ส่งต่อผู้ป่วย 3 ระดับ (ต้น กลาง สูง) ใช้ทรัพยากรภายในเครือข่ายที่มีอย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และขจัดสภาพการแข่งขันกัน

5 เครือข่าย บริการปฐม ภูมิ เครือข่าย บริการทุติย ภูมิ รพช. ขนาด ใหญ่ รพท. ขนาด เล็ก รพ ท. รพ ศ. Level Referral รพ. อุดธานี, สกลนคร รพ. กุมภวาปี, สว่งแดนดิน

6 ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง(ศสม.) P1  เป็นสถานบริการผู้ป่วยนอกแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการแบบผสมผสานทั้ง งานส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู  ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง มีประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คนต่อแห่ง  มีขีดความสามารถด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ทันตกรรม เภสัชกรรม ชันสูตร โรค กายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด และการแพทย์แผนไทยหรือ แพทย์ทางเลือก สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง  มีงานบริการเวชปฏิบัติครอบครัว และงานพัฒนาสุขภาพชุมชน ด้วยการ มี “แพทย์ประจำครอบครัว” ดูแลในมิติของสุขภาพองค์รวม การสร้าง ความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกโดย ให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญ

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) P2  เป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิให้บริการแบบ ผสมผสาน ทั้งงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ ฟื้นฟู

8 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (ระดับ F3) First-level Referral Hospital  ขนาดเตียง 10 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ไม่จำเป็นต้อง ทำหัตถการ เช่น การผ่าตัดใหญ่ และไม่ จำเป็นต้องจัดบริการผู้ป่วยในเต็มรูปแบบ

9 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง(ระดับ F2) First-level Referral Hospital  ขนาดเตียง 30-90 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และจัดบริการตาม มาตรฐานของบริการทุติยภูมิโดยไม่มีแพทย์ เฉพาะทาง

10 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (ระดับ F1) First-level Referral Hospital  รพช. ขนาดเตียง 60-120 เตียง ที่มีแพทย์เวช ปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ แพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย์) เป็นบาง สาขาเท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน

11 โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย(ระดับ M2) Mid-level Referral Hospital  หมายถึง รพช. ขนาดเตียง 120 เตียงขึ้นไป ที่มี แพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรม กุมารเวช กรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย์) จะต้องมี แพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาหลัก

12 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ระดับ M1) Mid-level Referral Hospital  เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับ ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับ เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา หลักทุกสาขา และสาขารองในบางสาขาที่ จำเป็น กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ ผู้ป่วยระดับกลาง (ระดับ M1)

13 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (ระดับ S) Standard-level Referral Hospital  เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ เฉพาะ จึงประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขา หลัก สาขารอง และสาขาย่อยบางสาขา กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับ มาตรฐาน

14 โรงพยาบาลศูนย์ (ระดับ A) Advance-level Referral Hospital  เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและ เทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & sophisticate technology) มีภารกิจด้านแพทยศาสตร์ ศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์ จึงประกอบด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยครบทุก สาขาตามความจำเป็น กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่ง ต่อผู้ป่วยระดับสูง (ระดับ A)  พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ

15 ทีม P&P ๑๒ เขต พื้นที่ P&P ๑๒ เขต พื้นที่ P&P๑๙ เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๑๑ เขต ๑๐ เขต ๙ เขต ๘ เขต ๗ เขต ๖ เขต ๕ เขต ๔ เขต ๓ เขต ๒

16 เครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย เครือข่ายบริการที่ 1 เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ (5 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 3 กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี (5 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 4 นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 5 กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ (8 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (4 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 8 นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดธานี (7 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ (4 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (4 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี (7 จังหวัด ) เครือข่ายบริการที่ 12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล (7 จังหวัด )

17 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดอุดรธานี F2 ระดับจำนวน A1 M11 M22 F12 F212 F33

18 N M2 M1 M2F1 F2 F3 อ.นายูง อ.น้ำโสม อ.บ้านผือ อ.บ้านดุง อ.ทุ่งฝน อ.หนองหาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.กู่แก้ว อ.ไชยวาน อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง A F1 F2 อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ อ.เมืองอุดรธานี อ.เพ็ญ อ.สร้างคอม อ.พิบูลย์รักษ์ F2 F3

19 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โรคมะเร็ง 3. ทารกแรกเกิด 4. อุบัติเหตุ 5. จิตเวช 6. สูติ/ศัลยกรรม/อายุรกรรม/เด็ก 7. ตาไต 8. Primary Care 9. ทันตกรรม 10. NCD แผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 10 สาขา

20 จัดทำแผนพัฒนาเครือข่าย ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) – แผนพัฒนาโครงสร้างระบบบริการ – แผนสนับสนุนทรัพยากร – แผนพัฒนาคุณภาพบริการ – แผนพัฒนาระบบส่งต่อ

21 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดสกลนคร A M1 M2 F1 F2 F3 F2 ระดับจำนวน A1 M11 M21 F11 F213 F31

22 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดนครพนม  ก  นค  บ  งก   กด   ปป  s M2 F1 F3 F2 ระดับจำนวน S1 M21 F11 F28 F31

23 S M2 F2 F3 ระดับจำนวน S1 M21 F211 F31 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดเลย

24 โพนพิสัย เมือง หนองคาย รัตนวาปี เฝ้าไร่ ท่าบ่อ สระใคร สังคม ศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก M2 S F1 F3 F2 F3 ระดับจำนวน S1 M21 F11 F22 F34 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดหนองคาย

25 S F2 F1 F2 ระดับจำนวน S1 F11 F24 สถานบริการและระดับ บริการ จังหวัดหนองบัวลำภู

26 F3 F2 F1 S F2 ระดับจำนวน S1 F11 F25 F31 สถานบริการและระดับบริการ จังหวัดบึงกาฬ

27 จังหวัดอำเภอรพศ.รพท.รพช.รพ.สต. รพ. เอกชน รพ. ทหาร อุดรธานี 20 111920932 สกลนคร 18 111616711 นครพนม 12 011115201 เลย 14 011312711 หนองคาย 9 0187430 หนองบัวลำภู 6 0158311- บึงกาฬ 8 0176100 รวม87277987385 สถานบริการสถานบริการ

28 จังหวัด ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (ระดับบริการ) ตติยภูมิ(แห่ง) NBCATMCardiacรพศ.(A) รพท.(S) รพท. (M1) อุดรธานี22111-1 สกลนคร222-1-1 นครพนม-----1- เลย-----1- หนองคาย-----1- หนองบัว ลำภู -----1- บึงกาฬ-----1- รวม0/2 1/11/0252 ระดับสถานบริการ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan). ปัญหาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการ  ความแออัดของผู้รับบริการในสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google