งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER
สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ อังคณา อังคณา

2 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- Smart Farmer - มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร Smart Officer มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มุ่งนำเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture มีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ไว้เมื่อการประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 “เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด”

3 วัตถุประสงค์ ...สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อังคณา

4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ขั้นตอน การติดตามประเมินผล ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน วัตุประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ขั้นตอน การติดตามประเมินผล ข้อเสนอแนะ อังคณา

5 Model Existing Developing อังคณา

6 วัตถุประสงค์ Smart Farmer & Smart Officer Smart Farmer Developing
Existing ต้นแบบ Smart Farmer 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี คุณสมบัติ 6 ข้อ และตัวบ่งชี้ อังคณา

7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.ปศจ. พัฒนา Smart Farmer สนง.ปศข. พัฒนา Smart Officer ประเมินผล ส่วนกลาง นโยบาย ที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผล อังคณา

8 Smart Farmer 29,400 คน Smart Officer 600 คน
เป้าหมาย Smart Farmer 29,400 คน Smart Officer 600 คน อังคณา

9 เป้าหมาย ปศุสัตว์เขต 1 กรุงเทพมหานคร 80 2 พระนครศรีอยุธยา 240 6
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 1 กรุงเทพมหานคร 80 2 พระนครศรีอยุธยา 240 6 ปทุมธานี 40 1 ลพบุรี 400 10 ชัยนาท 160 4 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี 360 9  รวม 1,720 43 อังคณา

10 เป้าหมาย ปศุสัตว์เขต 2 ฉะเชิงเทรา 160 4 นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 320
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 2 ฉะเชิงเทรา 160 4 นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 320 8 ชลบุรี 240 6 ระยอง 120 3 ตราด 80 2 จันทบุรี สมุทรปราการ รวม 1,520 38 อังคณา

11 เป้าหมาย ปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา 1,600 40 ชัยภูมิ 800 20 บุรีรัมย์
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา 1,600 40 ชัยภูมิ 800 20 บุรีรัมย์ 1,040 26 สุรินทร์ 1,000 25 ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 240 6 ยโสธร 480 12 ร้อยเอ็ด 880 22  รวม 8,080 202 อังคณา

12 เป้าหมาย ปศุสัตว์เขต 4 ขอนแก่น 800 20 หนองคาย 320 8 เลย สกลนคร นครพนม
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 4 ขอนแก่น 800 20 หนองคาย 320 8 เลย สกลนคร นครพนม 440 11 มุกดาหาร 200 5 อุดรธานี หนองบัวลำภู 240 6 มหาสารคาม 720 18 กาฬสินธุ์ 640 16 บึงกาฬ  รวม 5,480 137 อังคณา

13 เป้าหมาย เชียงใหม่ 1,000 25 เชียงราย 880 22 พะเยา 440 11 แม่ฮ่องสอน
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ 1,000 25 เชียงราย 880 22 พะเยา 440 11 แม่ฮ่องสอน 200 5 น่าน 520 13 ลำพูน 320 8 ลำปาง แพร่  รวม 4,200 105 อังคณา

14 เป้าหมาย ปศุสัตว์เขต 6 พิษณุโลก 440 11 สุโขทัย ตาก 320 8 กำแพงเพชร
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 6 พิษณุโลก 440 11 สุโขทัย ตาก 320 8 กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 520 13 นครสวรรค์ 400 10 อุทัยธานี อุตรดิตถ์ 280 7  รวม 3,440 86 อังคณา

15 เป้าหมาย เกษตรกร เจ้าหน้าที่ นครปฐม 160 4 ราชบุรี 240 6 กาญจนบุรี 320
ปศุสัตว์เขต 7 นครปฐม 160 4 ราชบุรี 240 6 กาญจนบุรี 320 8 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 80 2 สมุทรสงคราม 40 1  รวม 1,240 31 อังคณา

16 เป้าหมาย ปศุสัตว์เขต 8 เกษตรกร เจ้าหน้าที่ สุราษฏร์ธานี 440 11 ชุมพร
สุราษฏร์ธานี 440 11 ชุมพร 240 6 นครศรีธรรมราช 760 19 ระนอง 80 2 กระบี่ 160 4 พังงา 120 3 ภูเก็ต 40 1  รวม 1,840 46 อังคณา

17 เป้าหมาย ปศุสัตว์เขต 9 สงขลา 440 11 ตรัง 320 8 พัทลุง 400 10 สตูล 120
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เขต 9 สงขลา 440 11 ตรัง 320 8 พัทลุง 400 10 สตูล 120 3 ยะลา 200 5 นราธิวาส ปัตตานี รวม 1,880 47 อังคณา

18 ขั้นตอน คัดเลือก พัฒนา ถอดบทเรียน ประเมินผล อังคณา

19 การคัดเลือก Developing Existing Model อังคณา

20 Model Existing Developing อังคณา

21 การพัฒนา Model Existing Developing อังคณา อังคณา

22 การถอดบทเรียน:เคล็ดลับ
1 ความรู้เฉพาะทาง การจัดการผลิต 2 การผลิต/การเลี้ยง การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า 3 การตลาด อื่นๆ อังคณา

23 การติดตามประเมินผล ส่วนกลาง สนง.ปศข. สนง.ปศจ. อังคณา

24 การประเมินผล อังคณา

25 ข้อเสนอแนะ 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ อังคณา รายได้
> 180,000 บาท/ ครัวเรือน/ ปี คุณสมบัติ 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ ฐานข้อมูล รายละเอียด อังคณา

26 ส่งภายใน 27 ส.ค.56 จำนวน Smart Farmer จำนวน Developing
โครงการฝึกอบรม/ หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ 800 บาท/คน จำนวน Smart Farmer จำนวน Developing อังคณา

27 Web Site ศูนย์สารสนเทศ http://www.dld.go.th/dldsmart/
ศูนย์สารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อังคณา

28 แนวทางการดำเนินงาน โครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER สวัสดีค่ะ
สพ.ญ.อังคณา บรูมินเหนทร์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ อังคณา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMART FARMER & SMART OFFICER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google