งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555 เรื่องแจ้งเตือน แผนปฏิบัติงาน มาตรฐานการดำเนินงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน เรื่องเน้นย้ำ รหัสวัคซีน

2 เรื่องแจ้งเตือน การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
การเบิกวัคซีนในการรณรงค์ให้วัคซีนเสริมหรือเพื่อการควบคุมโรค การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การรายงาน ความครอบคลุมวัคซีน OPV 3

3

4 แผนปฏิบัติงานปี 2555 วัตถุประสงค์ กวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไป
กำจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 ต่อพันเด็กเกิดมีชีพรายอำเภอ . ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน รักษาระดับอัตราการเป็นพาหะโรคตับอักเสบบีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 0.5

5 ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
คอตีบ ไม่เกิน 0.02 ต่อประชากรแสนคน (0.3) ไอกรน ไม่เกิน 0.08 ต่อประชากร แสนคน (1.2) หัดทุกกลุ่มอายุ ไม่เกิน 5 ต่อประชากร ล้านคนภายในปี (7.5) โรคไข้สมองอักเสบเจอี ไม่เกิน 0.25 ต่อประชากรแสนคน (3.75)

6 เป้าหมาย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีได้รับวัคซีนครบชุด ครอบคลุมร้อยละ 90 รายพื้นที่ (ยกเว้นวัคซีน MMR ให้มีความครอบคลุมร้อยละ 95 เป็นรายพื้นที่) นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับวัคซีน ร้อยละ 95 รายโรงเรียน

7 กลวิธีการดำเนินงาน บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายปกติ
รณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการให้วัคซีนเพื่อควบคุม การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง

8 บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายปกติ
แหล่งข้อมูล จากบันทึกการให้บริการวัคซีนในระบบ 18 แฟ้ม ตัวชี้วัดการให้บริการ = จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ให้วัคซีนครบชุด x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในทะเบียนราษฏร์

9 บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายปกติ
ตัวชี้วัดบริการ ข้อมูลให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการและประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีน(ทั้งในเขตและนอกเขต,ในสถานบริการและนอกสถานบริการ) ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการและแฟ้มสำรวจ วันที่ให้บริการ,รหัสวัคซีน( ,071,091,092,093,061)สถานที่รับวัคซีน

10 รณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือการให้วัคซีนเพื่อควบคุม
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค คือพื้นที่ที่มีความครอบคลุมวัคซีนแต่ละชนิดครบชุดต่ำกว่าร้อยละ 90 (MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) การให้วัคซีนเพื่อควบคุม ในกรณีเกิดการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตัวชี้วัดการให้วัคซีนเสริม = จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีน x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่อาศัยอยู่จริง

11 การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมในกลุ่มเป้าหมายพิเศษตามที่กระทรวงกำหนด ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2555 ตัวชี้วัดการให้วัคซีนโปลิโอเสริม = จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีน x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่อาศัยอยู่จริง

12 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ตัวชี้วัดการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ = จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ให้วัคซีน x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ประชากรกลุ่มเสี่ยง ความครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 บุคคลากรกลุ่มเสี่ยง ความครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

13 เรื่องเน้นย้ำ วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเคยได้รับวัคซีนมาบ้าง แต่ไม่ครบกำหนดนัด สามารถให้วัคซีนต่อได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

14 การให้วัคซีน dT ในหญิงมีครรภ์
ไม่เคยได้ DTP/dT/TT ให้ 3 เข็ม 0,1,6 เดือน จากนั้นกระตุ้นทุก 10 ปี เคยได้ DTP/dT/TT 1 ครั้ง ให้อีก 2 ครั้ง (ห่างเข็ม , 6 เดือน) เคยได้ DTP/dT/TT 2 ครั้ง ให้อีก 1 ครั้ง (ห่างจากเข็ม เดือน) เคยได้ DTP/dT/TT 3 ครั้ง ให้กระตุ้นทุก 10 ปี (ห่างจากเข็ม ปี)

15 การให้ dT /OPV ป.1 จะต้องตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน
ถ้าไม่มีประวัติหรือประวัติไม่แน่ชัดให้ถือว่าเด็กไม่เคยได้รับวัคซีน เคยได้ DTP/OPV 5 ครั้ง ไม่ต้องให้ dT/OPV เคยได้ DTP/OPV 3 หรือ 4 ครั้ง ให้ dT/OPV อีก 1 ครั้ง เคยได้ DTP/OPV 2 ครั้ง ให้ dT/OPV อีก 1 ครั้ง เคยได้ DTP/OPV 1 ครั้ง  ป.1 ให้ dT/OPV อีก 1 ครั้ง และเมื่อเด็กเรียน ป.2 ติดตาม ให้ อีก 1 ครั้ง เด็กไม่เคยได้รับวัคซีน  ป.1 ให้ dT/OPV 2 ครั้ง (ห่าง>1 เดือน) และเมื่อเด็กเรียน ป.2 ติดตามให้อีก 1 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google