งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555 เรื่องแจ้งเตือน แผนปฏิบัติงาน มาตรฐานการดำเนินงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน เรื่องเน้นย้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555 เรื่องแจ้งเตือน แผนปฏิบัติงาน มาตรฐานการดำเนินงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน เรื่องเน้นย้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555 เรื่องแจ้งเตือน แผนปฏิบัติงาน มาตรฐานการดำเนินงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน เรื่องเน้นย้ำ รหัสวัคซีน

2 เรื่อง แจ้ง เตือน การกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญา นานาชาติ การเบิกวัคซีนในการรณรงค์ให้วัคซีน เสริมหรือเพื่อการควบคุมโรค การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค การรายงาน ความครอบคลุมวัคซีน OPV 3

3

4 แผนปฏิบัติงานปี 2555 วัตถุประสงค์ กวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไป กำจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 ต่อพันเด็กเกิดมีชีพรายอำเภอ. ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน รักษาระดับอัตราการเป็นพาหะโรคตับ อักเสบบีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีให้อยู่ใน ระดับไม่เกินร้อยละ 0.5

5 ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน คอตีบ ไม่เกิน 0.02 ต่อประชากร แสนคน (0.3) ไอกรน ไม่เกิน 0.08 ต่อประชากร แสนคน (1.2) หัดทุกกลุ่มอายุ ไม่เกิน 5 ต่อ ประชากร ล้านคนภายในปี 2558 (7.5) โรคไข้สมองอักเสบเจอี ไม่เกิน 0.25 ต่อประชากรแสนคน (3.75)

6 เป้าหมาย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ครอบคลุม ร้อยละ 90 รายพื้นที่ ( ยกเว้น วัคซีน MMR ให้มีความ ครอบคลุมร้อยละ 95 เป็นราย พื้นที่ ) นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ วัคซีน ร้อยละ 95 รายโรงเรียน

7 กลวิธีการดำเนินงาน บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ปกติ รณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการให้ วัคซีนเพื่อควบคุม การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่ เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง

8 บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ปกติ แหล่งข้อมูล จากบันทึกการ ให้บริการวัคซีนในระบบ 18 แฟ้ม ตัวชี้วัดการให้บริการ = จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ให้วัคซีนครบชุด x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดใน ทะเบียนราษฏร์

9 บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ปกติ ตัวชี้วัดบริการ ข้อมูลให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีน ( ทั้งในเขตและนอกเขต, ในสถานบริการและ นอกสถานบริการ ) ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการและแฟ้มสำรวจ วันที่ให้บริการ, รหัสวัคซีน (031-032-033,071,091,092,093,061) สถานที่รับวัคซีน

10 รณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยงต่อ การเกิดโรค หรือการให้วัคซีนเพื่อควบคุม พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค คือพื้นที่ที่มี ความครอบคลุมวัคซีนแต่ละชนิดครบชุดต่ำ กว่าร้อยละ 90 ( MMR ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 95) การให้วัคซีนเพื่อควบคุม ในกรณีเกิดการ ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตัวชี้วัดการให้วัคซีนเสริม = จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับ วัคซีน x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ รับผิดชอบที่อาศัยอยู่จริง

11 การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็ก กลุ่มเป้าหมายพิเศษ รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมใน กลุ่มเป้าหมายพิเศษตามที่กระทรวงกำหนด ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2555 ตัวชี้วัดการให้วัคซีนโปลิโอเสริม = จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับ วัคซีน x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่อาศัยอยู่จริง

12 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน ประชากรกลุ่มเสี่ยง ตัวชี้วัดการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ = จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ให้วัคซีน x 100 จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ประชากรกลุ่มเสี่ยง ความครอบคลุมไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 บุคคลากรกลุ่มเสี่ยง ความครอบคลุมไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 90

13 เรื่องเน้นย้ำ วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเคยได้รับวัคซีน มาบ้าง แต่ไม่ครบ กำหนดนัด สามารถให้ วัคซีนต่อได้ทันที โดยไม่ ต้องเริ่มต้นใหม่

14 การให้วัคซีน dT ในหญิงมีครรภ์ @ ไม่เคยได้ DTP/dT/TT ให้ 3 เข็ม 0,1,6 เดือน @ จากนั้นกระตุ้นทุก 10 ปี @ เคยได้ DTP/dT/TT 1 ครั้ง ให้อีก 2 ครั้ง ( ห่างเข็ม 1 1, 6 เดือน ) @ เคยได้ DTP/dT/TT 2 ครั้ง ให้อีก 1 ครั้ง ( ห่างจากเข็ม 2 6 เดือน ) @ เคยได้ DTP/dT/TT 3 ครั้ง ให้กระตุ้นทุก 10 ปี ( ห่างจากเข็ม 3 10 ปี )

15 การให้ dT /OPV ป.1 @ เคยได้ DTP/OPV 5 ครั้งไม่ต้องให้ dT/OPV @ เคยได้ DTP/OPV 3 หรือ 4 ครั้งให้ dT/OPV อีก 1 ครั้ง @ เคยได้ DTP/OPV 2 ครั้ง ให้ dT/OPV อีก 1 ครั้ง @ เคยได้ DTP/OPV 1 ครั้ง  ป.1 ให้ dT/OPV อีก 1 ครั้ง และเมื่อเด็กเรียน ป.2 ติดตาม ให้ อีก 1 ครั้ง @ เด็กไม่เคยได้รับวัคซีน  ป.1 ให้ dT/OPV 2 ครั้ง ( ห่าง >1 เดือน ) และเมื่อเด็กเรียน ป.2 ติดตามให้อีก 1 ครั้ง จะต้องตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ถ้าไม่มีประวัติหรือประวัติไม่แน่ชัดให้ถือว่าเด็กไม่เคยได้รับวัคซีน


ดาวน์โหลด ppt งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555 เรื่องแจ้งเตือน แผนปฏิบัติงาน มาตรฐานการดำเนินงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน เรื่องเน้นย้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google