งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวช ปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร. บ้านดุง อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวช ปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร. บ้านดุง อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวช ปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร. บ้านดุง อุดรธานี

2 กำหนดการ 1. รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2552 2. คก. พัฒนากำลังคนและคก. บริหาร หลักสูตร ประชุมคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 22 พฤษภาคม 52 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 25 พฤษภาคม 52 ทางเวบไซด์ 4. รายงานตัวเข้าอบรม 11 มิถุนายน 52 ณ รพร. บ้านดุง 5. ระยะเวลาอบรม 11 มิย.-25 กย. 52 ภาคทฤษฎี 11 มิย.- 2 สค. 52. ณ รพร. บ้าน ดุง ( อบรมศุกร์ - อาทิตย์ ) ภาคปฏิบัติ 3 สค.-25 กย.52 จันทร์ - ศุกร์. ณ รพ. อุดรธานี / หนองคาย / หนองลำภูและ รพช. ในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู

3 กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ ศสช./ สอ./ รพศ / รพช. จำนวน 110 คน เรียงตามลำดับความจำเป็นดังนี้ 1. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 2. ศสช. ที่ยังไม่มี NP 3. สอ. ที่ยังไม่มี NP 4. รพช. ที่ยังไม่มี NP. 5. ศสช./ สอ ที่มี NP แล้ว แต่จำนวนประชากรมาก ( ตาม Work load) 6. รพช. ที่ขาดแคลนแพทย์ 7. รพศ.

4 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ ยังไม่หมดอายุ 2. เป็นสมาชิกสภาพยาบาล กรณีบัตรหมดอายุ อยู่ระหว่างการต่ออายุต้องมี หลักฐานรับรองการต่ออายุ จากสภาพยาบาล 3. มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพฯ ไม่น้อย กว่า 2 ปี 4. กรณี มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพน้อยกว่า 2 ปี ต้องมี ความเห็นของผู้บังคับบัญชายืนยันความจำเป็นที่ต้อง เข้าอบรมและต้องได้รับความ เห็นชอบจาดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5. ต้องสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ขาด เรียนได้ไม่เกิน 10 % ( มิฉะนั้นจะไม่ได้รับวุฒิบัตรรับรอง )

5 หลักฐานประกอบการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานของ รัฐ

6 เงื่อนไขหลังการอบรม 1. หลังการอบรม ต้องปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถด้าน เวชปฏิบัติและที่ได้รับมอบหมายทุก ประการ 2. หลังการอบรมแล้ว จะไม่ขอโยกย้ายเป็น เวลา 2 ปี

7 การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจ่ายตามระเบียบ 2. ค่าที่พัก ช่วงเรียนภาคทฤษฎี รพร. บ้านดุงจัดที่ พักให้ ไม่เบิก ช่วงฝึกปฏิบัติ เหมาจ่าย 3,000 บาท / คน 3. ค่าพาหนะ เบิกไป - กลับ ตลอดหลักสูตร ( เบิกวัน ไปคือวันศุกร์ - กลับอาทิตย์ ) ตามอัตราค่ารถ โดยสารประจำทาง ( ไม่เก็บค่าลงทะเบียน )

8 ขั้นตอนการสมัคร 1. ดาวน์โหลดใบสมัครหน้าเว็บไซด์ของ สสจ. อด. 2. ส่งใบสมัครที่ คปสอ. 3. คปสอ. ตรวจคุณสมบัติ ตรวจหลักฐาน 4. คปสอ. คัดกรองเบื้องต้น แล้วเรียงลำดับตาม ความจำเป็นจากมากไปหาน้อย 5. รวบรวมหลักฐานส่ง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร บุคคล สสจ. อุดรธานี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

9 มีข้อสงสัยสอบถามที่กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล โทร 042-222356 ต่อ 118 โทรมือถือ 08-66355648 089- 5694578


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวช ปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร. บ้านดุง อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google