งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร
รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร.บ้านดุง อุดรธานี

2 กำหนดการ 1. รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2552 2. คก. พัฒนากำลังคนและคก
กำหนดการ 1.รับสมัคร พฤษภาคม คก.พัฒนากำลังคนและคก.บริหารหลักสูตร ประชุมคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 22 พฤษภาคม 52 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 25 พฤษภาคม 52 ทางเวบไซด์ 4.รายงานตัวเข้าอบรม 11 มิถุนายน 52 ณ รพร.บ้านดุง 5.ระยะเวลาอบรม 11 มิย.-25 กย. 52 ภาคทฤษฎี 11 มิย.- 2 สค. 52. ณ รพร.บ้านดุง(อบรมศุกร์-อาทิตย์) ภาคปฏิบัติ 3 สค.-25 กย.52 จันทร์-ศุกร์. ณ รพ.อุดรธานี/หนองคาย /หนองลำภูและรพช. ในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู

3 กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ ศสช. /สอ. /รพศ/รพช
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ ศสช./สอ./รพศ/รพช. จำนวน 110 คน เรียงตามลำดับความจำเป็นดังนี้ 1. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 2. ศสช.ที่ยังไม่มี NP 3. สอ.ที่ยังไม่มี NP 4.รพช.ที่ยังไม่มี NP. 5.ศสช./สอ ที่มีNP แล้ว แต่จำนวนประชากรมาก(ตามWork load) 6.รพช.ที่ขาดแคลนแพทย์ 7. รพศ.

4 คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นพยาบาลวิชาชีพ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 2.เป็นสมาชิกสภาพยาบาล กรณีบัตรหมดอายุ อยู่ระหว่างการต่ออายุต้องมีหลักฐานรับรองการต่ออายุ จากสภาพยาบาล 3.มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 4. กรณี มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีความเห็นของผู้บังคับบัญชายืนยันความจำเป็นที่ต้องเข้าอบรมและต้องได้รับความ เห็นชอบจาดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5. ต้องสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ขาดเรียนได้ไม่เกิน 10 % (มิฉะนั้นจะไม่ได้รับวุฒิบัตรรับรอง)

5 หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

6 เงื่อนไขหลังการอบรม หลังการอบรม ต้องปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถด้าน
เวชปฏิบัติและที่ได้รับมอบหมายทุกประการ 2. หลังการอบรมแล้ว จะไม่ขอโยกย้ายเป็นเวลา 2 ปี

7 การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจ่ายตามระเบียบ 2.ค่าที่พัก ช่วงเรียนภาคทฤษฎี รพร.บ้านดุงจัดที่พักให้ ไม่เบิก ช่วงฝึกปฏิบัติ เหมาจ่าย 3,000 บาท/คน 3.ค่าพาหนะ เบิกไป-กลับ ตลอดหลักสูตร (เบิกวันไปคือวันศุกร์ - กลับอาทิตย์) ตามอัตราค่ารถโดยสารประจำทาง ( ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)

8 ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครหน้าเว็บไซด์ของ สสจ.อด.
ส่งใบสมัครที่ คปสอ. คปสอ.ตรวจคุณสมบัติ ตรวจหลักฐาน คปสอ.คัดกรองเบื้องต้น แล้วเรียงลำดับตามความจำเป็นจากมากไปหาน้อย รวบรวมหลักฐานส่ง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสจ.อุดรธานี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

9 มีข้อสงสัยสอบถามที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร ต่อ118 โทรมือถือ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 2 อบรม ณ รพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google