งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลด้าน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลด้าน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลด้าน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

2 นายูง น้ำโสม บ้านผือ เพ็ญ สร้างคอม บ้านดุง ทุ่งฝน เมือง กุดจับ หนองแสง หนองหาน ไชยวาน โนนสะอาด ศรี ธาตุ วังสาม หมอ กู่แก้ว พิบูลย์รักษ์ หนองคาย สกลนค ร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู N หนองวัวซอ กุมภวาปี ประจักษ์ พื้นที่ พื้นที่ 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน ประชากร ,529,573 คน 1,529,573 คน ชาย 765,261 คน หญิง 764,312 คน ข้อมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2550

3 โครงสร้างอายุประชากร จังหวัด อุดรธานี โครงสร้างอายุประชากร จังหวัด อุดรธานี อายุมัธยฐาน 23.9 ปีอายุมัธย ฐาน 31.9 ปี ปี 2540 ปี 2550

4 สถานบริการ สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข 1. ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ขนาด 91 เตียง 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 3. โรงพยาบาลอุดรธานี ขนาด 806 เตียง ทรัพยากร สาธารณสุข ภาครั ฐ

5 4. โรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง 4 แห่ง 60 เตียง 2 แห่ง 30 เตียง 11 แห่ง 10 เตียง 1 แห่ง รวม 18 แห่ง รวม 18 แห่ง 4. สถานีอนามัย 209 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1. รพ. ค่ายประจักษ์ ศิลปาคม 150 เตียง 150 เตียง 2. รพ. กองบิน เตียง

6 รพ. เอกชน - ขนาด 100 เตียง 4 แห่ง - ขนาด 100 เตียง 4 แห่ง - ขนาด 50 เตียง 1 แห่ง - ขนาด 50 เตียง 1 แห่ง - ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง - ขนาด 10 เตียง 1 แห่งคลินิก จำนวน 288 แห่ง จำนวน 288 แห่ง ร้านขายยา / ผลิตยา จำนวน 317 แห่ง จำนวน 317 แห่ง ภาคเอกชน

7 สาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุ 5 อันดับแรก จังหวัดอุดรธานีปี 2550 ลำดั บ สาเหตุการป่วย อัตรา : แสนปชก. 1 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ ได้จาการตรวจทางคลินิกและ ห้องปฏิบัติการ โรคแทรกซ้อนในการตั้ง ครรภ์ การเจ็บ ครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและ ภาระอื่นๆ ทางสูติกรรม โรคติดเชื้ออื่นๆ ของลำไส้ โรคเบาหวาน โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความ ผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิกัน

8 ลำดับ ที่ สาเหตุการตาย ปี 2550 อัตราตายต่อแสน ประชากร 1 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด มะเร็งตับ (C22.9) สาเหตุภายนอกทั้งหมด เหตุการณ์ที่ไม่อาจระบุเจตนา สาเหตุภายนอกอื่นที่ให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โรคติดเชื้อและปาราสิตบางชนิด โลหิตเป็นพิษ A โรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง B20-B กลุ่มโรคของระบบไหลเวียนเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง I โรคของระบบสืบพันธ์ร่วมกับระบบทางเดิน ปัสสาวะ ไตวาย N17-N สาเหตุการตาย 5 อันดับแรกตามกลุ่มสาเหตุ ของประชากรจังหวัดอุดรธานี ปี 2550


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลด้าน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google