งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะ ภูมิอากาศในทวีป ยุโรป. จัดทำโดย เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทวีสุข เลขที่ 18 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ โดมขุนทด เลขที่ 20 เด็กหญิง ภัสราภา สินธุบุญ เลขที่ 26 เด็กหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะ ภูมิอากาศในทวีป ยุโรป. จัดทำโดย เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทวีสุข เลขที่ 18 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ โดมขุนทด เลขที่ 20 เด็กหญิง ภัสราภา สินธุบุญ เลขที่ 26 เด็กหญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะ ภูมิอากาศในทวีป ยุโรป

2 จัดทำโดย เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทวีสุข เลขที่ 18 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ โดมขุนทด เลขที่ 20 เด็กหญิง ภัสราภา สินธุบุญ เลขที่ 26 เด็กหญิง วิริญจ์ อินทนงลักษณ์ เลขที่ 30 เด็กหญิง สิตานัน จันกิติ เลขที่ 32 เด็กหญิง สุภานัน เชื้อเมืองพาน เลขที่ 33

3 ทวีปยุโรปตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 35 องศาเหนือ ถึง 71 องศาเหนือ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น แต่ มีบางส่วนเท่านั้นที่อยู่ในเขตหนาว คือบางส่วนของ ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ ของทวีปยุโรป 1. ที่ตั้งหรือละติจูด ทวีปยุโรปตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 35 องศาเหนือ ถึง 71 องศาเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตอบอุ่น ไม่มีบริเวณใดอยู่ในเขตร้อนเลย 2. ลมประจำ ที่พัดผ่านทวีปยุโรปคือ ลมประจำตะวันตก พัดจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่ทวีปยุโรปด้าน ตะวันตก จึงทำให้ซีกตะวันตกของทวีปยุโรปมีฝนตก ชุก ปริมาณน้ำฝนสูง ได้แก่ ชายฝั่งตะวันตกของสเปน ไอร์แลนด์ สหราชอาราจักร และ นอร์เวย์ ส่วน ตะวันออกของวีปจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยความแตกต่าง ของอุณหภูมิระหว่างฤดุร้อนกับฤดูหนาวมีมากกว่าด้าน ตะวันตก ลักษณะทางภูมิอากาศใน ทวีปยุโรป

4 3. กระแสน้ำ ในมหาสมุทรบริเวณชาบยฝั่งด้านตะวันตกของ ทวีปยุโรป ซึ่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่น แอตแลนติกเหนือไหลผ่าน ตั้งแต่ชายฝั่งของประเทศส หราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ มีอากาศอบอุ่น หน้าหนาว อากาศไม่หนาวจัดและทำให้ชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์ น้ำทะเลไม่แข็งในฤดูหนาวแต่ในขณะที่ทะเลบอลติกซึ่งมี น้ำแข็งตัวนานหลายเดือนเป็นต้น 4. ระยะห่างไกลจากทะเล เนื่องจากทวีปยุโรปมีชายฝั่ง ทะเลยาวไม่มีส่วนใดของทวีปยุโรปอยู่ห่างไกลจากทะเล มาก จึงทำให้ส่วนต่างๆ ของทวีปยุโรป ไกด้รับอิทธิพลจาก มหาสมุทร ดังนั้น ภูมิอากาศของทวีปยุโรปจึงไม่มีแขตแห้ง แล้งเหมือนกับตอนกลางของทวีปเอเชีย 5. การวางตัวของเทือกเขา เทือกเขาส่วนใหญ่ของยุโรป วางตัวอยู่ในแนวตะวันตก – ตะวันออกไม่กีดขว้างทิศทาง ของลมประจำตะวันตกจากมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทำให้ ส่วนต่างๆของทวีปยุโรปได้รับความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง

5 เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป สารถแบ่งได้ เป็น 7 เขตคือ 1. เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา หรืออากาศแถบ ขั้วโลกเป็นเขตที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี ส่วน ฤดูร้อนระยะสั้นคือประมาณ 1-2 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยของเขตนี้เฉลี่ยทั้งปีไม่เคยสูง กว่า 10 องศาเซลเซียส 2. เขตภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือแบบไทกา ลักษณะอากาศของเขตนี้คือ เป็นเขตที่มี อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนมีระยะเวลา ยาวขึ้นปริมาณน้ำฝนทั้งปีอยู่ระหว่าง 500 – 1000 มม.

6 3. เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้นภาคทวีป ลักษณะ สำคัญของภูมิอากาศเขตนี้ คือ ฤดูหนาว อากาศค่อนข้างหนาวเย็น ประมาณน้ำฝนทั้ง ปีเฉลี่ยประมาณ 500-1000 มม. ส่วนบริเวณ ที่ฝนตกน้อย ได้แก่ ดินแดนของประเทศ โปแลนด์ สโลวาเกีย เอสโทเนีย เป็นต้น 4. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่ง ตะวันตก ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาว อากาศไม่หนาวจัด เพราะเขตนี้อยู่ใกล้กับ มหาสมุทรจึงทำให้เขตนี้มีอากาศอบอุ่นชุ่ม ชื้น ฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี ปริมาณน้ำฝน ทั้งปีเฉลี่ยปริมาณระหว่าง 750-1500 มม. 5. เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้น อากาศอบอุ่น ฤดู ร้อนอากาศร้อน ฝนตกตลอดปี ปริมาณ น้ำฝนตลอดปีเฉลี่ยประมาณ 500-1000 มม.

7 6. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเขตที่มี แสงแดดตลอดปี ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้ง แล้ง ฤดูหนาวจะมีฝนตก ปริมารน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 500-1000 มม. 7. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็น เขตที่มีฝนตกน้อยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีต่ำ กว่า 500 มม.

8 บรรณานุกรม หนังสือคู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ม.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ.2551 อาจารย์นิคม สุมงคล :2553

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะ ภูมิอากาศในทวีป ยุโรป. จัดทำโดย เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทวีสุข เลขที่ 18 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ โดมขุนทด เลขที่ 20 เด็กหญิง ภัสราภา สินธุบุญ เลขที่ 26 เด็กหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google