งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง
เพลิฬ สายปาระ

2 ประชากร N

3 ประชากร N ตัวอย่าง n

4 ประชากร N ตัวอย่าง n

5 ประชากร N ตัวอย่าง n

6 ประชากร N ตัวอย่าง n

7 ประชากร N ตัวอย่าง n

8

9 ตัวอย่าง 4.1 ช่วงเวลาการโฆษณา ของรายการโทรทัศน์รายการ
หนึ่งมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน 2 นาที ถ้าสุ่มตัวอย่างช่วงการโฆษณา 25 ช่วง จงหาความ น่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาโฆษณาจะสูงกว่า 4 นาที

10 ตัวอย่าง 4.2 คะแนนการสอบครั้งหนึ่งมีการแจกแจงปกติ
ค่าเฉลี่ย 480 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 100 คะแนน ทำการสุ่มคะแนนสอบจำนวน 64 คน จงหาความน่าจะเป็นที่ 1. คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 64 คน มากกว่า 500 คะแนน 2. คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 64 คน มีทั้งค่าระหว่าง 450 ถึง 500 คะแนน

11 ตัวอย่าง 4.3 อายุหลอดไฟของบริษัทแห่งหนึ่งมีการแจก
แจงงแบบปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 800 ชั่วโมง และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐานเท่ากับ 40 ชั่วโมง ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด 16 หลอด จงหาความน่าจะเป็นที่อายุหลอดไฟเฉลี่ยจะต่ำกว่า 775 ชั่วโมง

12

13 ตัวอย่าง 4.4 ถ้าค่าจ้างแรงงานต่อวันของคนงานในโรงงานใหญ่
แห่งหนึ่งมีค่าเฉลี่ย 180 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 บาท ถ้าสุ่มคนงานมา 75 คน จงหาความน่าจะเป็นที่คนงานจะได้ค่า จ้างแรงงานในโรงงานต่อวัน โดยเฉลี่ยระหว่าง และ 181 บาท

14


ดาวน์โหลด ppt การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google