งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office excel การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point

2 โปรแกรม Microsoft Power Point คือ
การทำงานในรูปของภาพนิ่ง (Slide) คือแผ่นเอกสารเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่าง ๆ ตัวอักษร กราฟตาราง รูปภาพ หรืออื่นๆ และสามารถแสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศีรษะ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์

3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point
1. คลิกเมาส์ที่ Start 2. เลื่อนเมาส์ไปที่ Programs 3. เลื่อนเมาส์ไปที่ Microsoft office 4. เลื่อนเมาส์ไปที่ Microsoft Office PowerPoint แล้วคลิก (ดังรูปต่อไปนี้)

4 2. ส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม PowerPoint
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2. ส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม PowerPoint เมื่อเปิดโปรแกรม Power Point 2003 ขึ้นมาก็จะแสดงสไลด์หน้าแรกซึ่งมีส่วนประกอบหน้าจอดังต่อไปนี้ 1) Title Bar คือ แถบชื่อเรื่อง ที่แสดงชื่อโปรแกรม PowerPoint รวมทั้งชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น 2) Menu Bar คือ แถบคำสั่ง ที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม 3)Toolbar คือ แถบเครื่องมือ   เป็นแหล่งที่เก็บปุ่มคำสั่ง โดยมากภายในแถบเครื่องมือนี้จะเก็บเฉพาะคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ

5 2. ส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม PowerPoint (ต่อ)
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2. ส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม PowerPoint (ต่อ) 4) Formatting คือ แถบการจัดรูปแบบตัวอักษร 5) Outline tab คือ เค้าโครงเนื้อหาของงาน 6) Slide tab คือ แถบรวมสไลด์ 7) Slide Pane คือ พื้นที่ในการทำงาน 8) Task Pane คือ บานรวมหน้าต่างคำสั่ง 9)View คือ มุมมองลักษณะงานในแบบต่างๆ

6 3. การสร้างสไลด์จาก Blank Presentation
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 3. การสร้างสไลด์จาก Blank Presentation ซึ่งในงานชิ้นนี้จะเป็นการสร้างข้อความและสร้างสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ (Bullet) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint 2003 แล้ว ให้คลิกเมาส์ที่ Getting Started 2. เลือก new presentation (สร้างงานนำเสนอใหม่) คลิกเมาส์ 3. คลิกที่ Blank presentation (งานนำเสนอเปล่า) 4. คลิกเลือก Slide Layout (เค้าโครงภาพนิ่ง) ที่ชื่อ Title Text คลิกเมาส์ (ดังรูปต่อไปนี้)

7 4. การพิมพ์ข้อความลงสไลด์
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 4. การพิมพ์ข้อความลงสไลด์ 1. คลิกในกล่องข้อความที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม พิมพ์ข้อความลงในสไลด์ 2. คลิกในกล่องข้อความด้านล่าง พิมพ์ข้อความ 3.  คลิก Increase Font Size เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร 4. เลือก More Color เพื่อตกแต่งสีให้กับตัวอักษร (ดังรูปต่อไปนี้)

8 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point
5. การบันทึกไฟล์ (Save) 1) คลิกเมาส์ที่ File 2) เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ Save As 3) คลิกเพื่อตั้งชื่อให้กับ File เช่น nicha (ชื่อตัวเองก็ได้) 4) คลิกเมาส์ที่ Save (ดังรูปต่อไปนี้)

9 6. การเปิดไฟล์เก่าขึ้นมาทำงาน
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 6. การเปิดไฟล์เก่าขึ้นมาทำงาน 1. คลิกเมนู File 2. เลือก Open 3. คลิกที่ Look in เลือกตำแหน่งที่ไฟล์อยู่ 4. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด 5. คลิกที่ Open (ดังรูปต่อไปนี้)

10 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point
7.ประเภทของมุมมอง ในการสร้างงานนำเสนอสามารถแสดงมุมมอง (View) ได้ 5 แบบ โดยแต่ละมุมมองมี ประโยชน์สำหรับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 1. Normal View เป็นมุมมองพื้นฐาน ซึ่งจะแสดงมุมมองในการทำงานที่ต่างกัน 2 แบบ คือ Outline (เค้าร่าง) และ Slide View

11 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ)
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ) 2. Outline View เป็นมุมมองที่ใช้ในการนำเสนอเพียงอย่างเดียวสำหรับจัดเรียงลำดับ หัวข้อ และแก้ไขข้อความหรือเพิ่มประเด็นที่ต้องการได้ง่าย และแบ่งจอภาพการทำงานเป็น 3 ส่วน คือ หน้าต่างหลัก หน้าต่างเค้าร่าง หน้าต่างบันทึกย่อ

12 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ)
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ) 3. Slide View เป็นมุมมองที่ใช้ในการปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละสไลด์ เช่น รูปแบบตัวอักษร, สี

13 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ)
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ) 4. Slide Sorter View เป็นมุมมองที่แสดงสไลด์ทั้งหมดในงานพรีเซนเตชั่น โดยจะแสดงสไลด์ทั้งหมดเรียงกันตามลำดับตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกจนถึงสไลด์แผ่นสุดท้าย ทำให้มองเห็นสไลด์ได้พร้อมกัน และจัดเรียงลำดับแผ่นสไลด์ที่สร้าง เพิ่มสไลด์ใหม่ หรือสลับสไลด์ได้ง่าย

14 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ)
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7.ประเภทของมุมมอง (ต่อ) 5. Slide Show เป็นมุมมองที่ใช้แสดงงานพรีเซนเตชั่น อาจใช้มุมมองนี้เพื่อให้แน่ใจว่างานนำเสนอถูกต้องเรียบร้อยดี

15 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2-3 คน ให้นักเรียนทำ Power Point นำเสนองาน เรื่อง ซอฟต์แวร์ (10 สไลด์ ขึ้นไป ) -ให้นำเสนอในคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google