งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องความหมายและพัฒนาการ ของอินเทอร์เน็ต. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ตได้ (K) 2) บอกการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องความหมายและพัฒนาการ ของอินเทอร์เน็ต. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ตได้ (K) 2) บอกการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องความหมายและพัฒนาการ ของอินเทอร์เน็ต

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ตได้ (K) 2) บอกการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้ (P) 3) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย (A)

3 อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่าย ของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อม เครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วย โปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

4 - ปี พ. ศ. 2500 (1957) โซเวียตได้ ปล่อยดาวเทียม (Sputnik) ทำให้สหรัฐอเมริกา ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น - ปี พ. ศ. 2512 (1969) กองทัพสหรัฐ ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการทหาร และความเป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธ ปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถูกทำลายล้าง ศูนย์ คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล อาจ ทำให้เกิดปัญหาทางการรบ

5 - อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense – DoD) - ค. ศ.1960 ( พ. ศ.2503) ARPA ได้ ถูกก่อตั้งและได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา - ค. ศ.1969 ( พ. ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งใน ผู้สนับสนุนก็คือ Edward Kenedy และเปลี่ยน ชื่อจาก ARPA เป็น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency) พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง

6 - ค. ศ.1969( พ. ศ.2512) ได้ทดลอง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิด จาก 4 แห่งเข้าหากันเป็นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยยู ทาห์ เครือข่ายทดลองประสบความสำเร็จอย่าง มาก - ค. ศ.1975( พ. ศ.2518) จึงได้เปลี่ยน จากเครือข่ายทดลอง เป็นเครือข่ายที่ใช้งาน จริง ซึ่ง DARPA ได้โอนหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ให้แก่ หน่วยการสื่อสารของกองทัพ สหรัฐ

7 - ค. ศ.1983 ( พ. ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนำ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ทำให้เป็น มาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครือข่าย Internet จนกระทั่งปัจจุบัน - ค. ศ.1986 ( พ. ศ.2529) อยู่ในแต่ละ เครือข่ายเพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบกระจาย การ กำหนดชื่อโดเมน (Domain Name System) - ค. ศ.1980 ( พ. ศ.2533) ให้ มูลนิธิ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation – NSF) เข้ามาดูแลแทนร่วม กับ อีกหลายหน่วย

8 - พ. ศ. 2530 ประเทศไทยได้มีการ เชื่อมโยงเครือข่ายเตอร์เน็ตครั้งแรก โดยมี จุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลีย แต่ไม่ได้ รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากการส่งข้อมูล ล่าช้า

9 - พ. ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectect) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันเช่า สายโทรศัพท์เพื่อต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แต่ละ สถาบันเข้าด้วยกัน โดยเรียกเครือข่ายสมัยนั้นว่า “ เครือข่ายไทยสาร “

10 - พ. ศ. 2537 เครือข่ายไทยสาร เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีหน่วยงานต่างๆของ ราชการเข้ามาเชื่อมต่อในเครือข่ายมากขึ้น เรื่อยๆจึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิด ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บริษัทต่างๆ หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเรียกบริษัทเอกชน ที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ว่า ISP (Internet Service Provider)

11 ตารางการใช้อินเทอร์เน็ตของ แต่ละประเทศ จากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีบัญชี เฟซบุ๊ก (facebook account) 16 ล้านคน ส่งผล ให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 16 ของโลก ถ้าหากมอง ในระดับจังหวัด กรุงเทพ มีจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก มากที่สุดในโลกหรือกว่า 8.6 ล้านคน

12

13 พ.ศ.พ.ศ. หน่วยงานเหตุการณ์จุดประสง ค์ ตารางพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

14 แบบฝึกหัดเรื่อง ความหมายและ พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 1. จงอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต 2. จงอธิบายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศและใน ประเทศไทยมาพอเข้าใจ 3. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจากอะไร 4. จงอธิบายความสำคัญของอินเทอร์เน็ตมา 5 ข้อ 5. WWW คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt เรื่องความหมายและพัฒนาการ ของอินเทอร์เน็ต. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) อธิบายความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ตได้ (K) 2) บอกการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google