งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผัง งาน ผังงานคือ อะไร ?. ผังงาน (Flowchart) คือ คือ เครื่องมือช่วยใน การออกแบบขั้นตอน การทำงานของ โปรแกรม โดยเขียน เป็นสัญลักษณ์ภาพ แสดงลำดับขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผัง งาน ผังงานคือ อะไร ?. ผังงาน (Flowchart) คือ คือ เครื่องมือช่วยใน การออกแบบขั้นตอน การทำงานของ โปรแกรม โดยเขียน เป็นสัญลักษณ์ภาพ แสดงลำดับขั้นตอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผัง งาน ผังงานคือ อะไร ?

2 ผังงาน (Flowchart) คือ คือ เครื่องมือช่วยใน การออกแบบขั้นตอน การทำงานของ โปรแกรม โดยเขียน เป็นสัญลักษณ์ภาพ แสดงลำดับขั้นตอน การทำงาน

3 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลัก ษณ์ ใช้สำหรับกำหนดการเริ่มต้น และจบ การทำงาน ตัวอย่า ง Start เริ่ม End จบ

4 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลัก ษณ์ ใช้สำหรับแสดงการประมวลผล การคำนวณ หรือการกำหนดค่า ตัวอย่า ง C = A+B/2 Sum = 5

5 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลัก ษณ์ ใช้สำหรับการรับข้อมูลนำเข้า ตัวอย่า ง Read name Read x Read name

6 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลัก ษณ์ ใช้สำหรับการแสดงข้อมูล หรือ ผลลัพธ์ ตัวอย่า ง Print X Show x Print Name Show Name

7 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลัก ษณ์ ใช้สำหรับการตัดสินใจในการเลือก ปฏิบัติงาน ตัวอย่า ง Num <= 4 F ( เท็จ ) T ( จริง )

8 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลัก ษณ์ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ ใน ผังงาน ตัวอย่า ง A A ในหน้า เดียวกัน อยู่คนละ หน้า

9 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลัก ษณ์ ใช้สำหรับการกำหนดทิศทางการ ทำงาน ตัวอย่า ง Num <= 4 F ( เท็จ ) T ( จริง )

10 ตัวอย่าง 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ I = 3 2. กำหนดให้บวกค่า I เพิ่มอีก 4 เก็บ ไว้ในตัวแปร Sum 3. แสดงค่า I และ Sum ออกทาง จอภาพ Start I = 3 Sum = I+4 Show I,Sum End Start I = 3 การ ประมวลผล การเขียนเป็น ผังงาน

11 การอ่านผังงาน หรือ การอธิบายผัง งาน Start I = 3 B = 10 End Start A = 5 C = A*B C = C*A a a Print C คำอธิบาย ผังงาน 1. กำหนดค่า A มีค่าเป็น 5 2. กำหนดค่า B มีค่าเป็น 10 3. คำนวณ A คูณกับ B เก็บไว้ ในตัวแปร C 4. คำนวณ C คูณกับ A เก็บไว้ ในตัวแปร C 5. พิมพ์ค่า C ออกทาง เครื่องพิมพ์

12 ใบงานที่ 1 จงเขียนผังงานเพื่อ คำนวณหาผลลัพธ์ ของนิพจน์ต่อไปนี้ D=(A+B)*C จงเขียนผังงานเพื่อ คำนวณหาผลลัพธ์ ของนิพจน์ต่อไปนี้ D=(A+B)*C


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผัง งาน ผังงานคือ อะไร ?. ผังงาน (Flowchart) คือ คือ เครื่องมือช่วยใน การออกแบบขั้นตอน การทำงานของ โปรแกรม โดยเขียน เป็นสัญลักษณ์ภาพ แสดงลำดับขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google