งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการศึกษา ของสหรัฐอเมริกา นาย นิติธาร ชูทรัพย์ 533JCe202 นางสาว สุทธิดา รักษาขันธ์ 533JCe214 นางสาว กนกอร กวานสุพรรณ 533JCe216.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการศึกษา ของสหรัฐอเมริกา นาย นิติธาร ชูทรัพย์ 533JCe202 นางสาว สุทธิดา รักษาขันธ์ 533JCe214 นางสาว กนกอร กวานสุพรรณ 533JCe216."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการศึกษา ของสหรัฐอเมริกา นาย นิติธาร ชูทรัพย์ 533JCe202 นางสาว สุทธิดา รักษาขันธ์ 533JCe214 นางสาว กนกอร กวานสุพรรณ 533JCe216

2 แผนที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา

3 ระบบการศึกษาของ ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้ ระดับอนุบาล (Kindergarten) ระดับอนุบาล (Kindergarten) ระดับประถมศึกษา (Elementary School) ระดับประถมศึกษา (Elementary School) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

4 ระดับอนุบาล (Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่ การศึกษาภาคบังคับ อายุระหว่าง 4 - 5 ปี เปิดให้ เด็กมีความสัมพันธ์อย่าง ใกล้ชิด ระหว่างบ้านกับ โรงเรียน เน้นในด้านความ พร้อม เพื่อเตรียมตัวเข้า เรียนชั้นประถมศึกษา

5 ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี มี ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ( ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถม 6) พัฒนาด้านสังคมและ สติปัญญาทั่วไป การเลื่อนชั้น โดยอัตโนมัติ ถ้าเด็กไม่ผ่าน วิชาใดก็ต้องเรียนซ้ำและสอบ แก้ตัวเฉพาะวิชานั้น เวลาเรียนปี ละ 180 วัน

6 ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับ เด็กอายุ 12-18 ปีมีระยะเวลา การศึกษา 7 ปี ( มัธยมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 6) เป็นการเตรียมเด็ก เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปในภาย หน้า เป็นลักษณะโรงเรียนมัธยม แบบผสม (Comprehensive High School) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับ เด็กอายุ 12-18 ปี มีระยะเวลา การศึกษา 7 ปี ( มัธยมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 6) เป็นการเตรียมเด็ก เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปในภาย หน้า เป็นลักษณะโรงเรียนมัธยม แบบผสม (Comprehensive High School) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน

7 ระดับมัธยมศึกษา ประเภท โรงเรียนรัฐบาล ประเภท ประเภทโรงเรียนรัฐบาล นักเรียนทุนส่วนตัว มีสิทธิ์ เรียนได้เป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น มีแบบ ม. ต้น เกรด 7, 8, 9 และม. ปลาย เกรด 10, 11, 12 มีโปรแกรมวิชาการ และ โปรแกรมวิชาชีพ มีการให้ คะแนนเป็นเกรด คือ A B C D ถึง F

8 ระดับมัธยมศึกษา ประเภท โรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบ Independent School หรือ Prep. School เพื่อเตรียมนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Independent School หรือ Prep. School เพื่อเตรียมนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Parochial School โรงเรียนศาสนา โรมันคาธอลิค Parochial School โรงเรียนศาสนา โรมันคาธอลิค Bible School สอนศาสนาควบคู่กับ วิชาการ Bible School สอนศาสนาควบคู่กับ วิชาการ

9 ระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภท ต่าง ๆ ดังนี้ 1. วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) 2. วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) 3. วิทยาลัย (College) 4. มหาวิทยาลัย (University) 5. สถาบันทางวิชาชีพ

10 ระดับอุดมศึกษา ประเภท วิทยาลัย 2 ปี เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 1. Transferable Program 2. Terminal /Occupational Program

11 Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไป เรียนต่อปีที 3 ของวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ต่อจนจบปริญญาตรีได้

12 Terminal /Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทาง วิชาชีพ ความสามารถในการ ทำงานเทคนิค และงานกึ่ง วิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับ อนุปริญญา

13 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษา ตอนปลายมีแบบ แผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่น

14 ระดับอุดมศึกษา ประเภท วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้ ปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึง ระดับปริญญาโท

15 ระดับอุดมศึกษา ประเภท มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ปริญญาโท (1-2 ปี ) และ ปริญญาเอก (4 ปี ) เน้นการ สอนและค้นคว้าวิจัยในแง่ วิชาการ

16 ระดับอุดมศึกษา ประเภท สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพ ชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทย์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3 – 8 ปี แล้วแต่ สาขาวิชา โดยปกติ นักศึกษาจะเข้าศึกษา หลังจากจบปริญญาตรี มาแล้ว

17 ระบบการศึกษาของ สหรัฐอเมริกา แบบ 6 : 3 : 3 แบบ 6 : 3 : 3 แบบ 6 : 6 แบบ 6 : 6 แบบ 8 : 4 แบบ 8 : 4 แบบ 6 : 2 : 4 แบบ 6 : 2 : 4

18 ภาคการศึกษา สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ ภาคการศึกษาหลายแบบ แตกต่างกันออกไปขึ้นกับ ความ ต้องการสถานศึกษา และความ นิยมของท้องถิ่น ได้แก่

19 ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 Semester ๆ ละ 16 -18 สัปดาห์ และอาจมี 1 หรือ 2 Summer session 1.Fall Semester เปิดประมาณกันยายนถึง กลางธันวาคม 2. Spring Semester เปิดประมาณมกราคม ถึงกลางเมษายน 3. Summer Semester เปิดประมาณกลาง พฤษภาคมถึงสิงหาคม

20 ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 3 เดือน 1. First เปิดประมาณกันยายนถึง กลางธันวาคม 2. Second เปิดประมาณมกราคม ถึงเมษายน 3. Third เปิดประมาณพฤษภาคม ถึงสิงหาคม

21 ระบบ 4-1-4 แบ่งภาคเรียนเป็น 2 เทอม (Semester) เทอมละ 15 สัปดาห์ คั่นด้วยเทอมสั้น ๆ เรียกว่า Mini term หรือ Interim เทอมสั้นนี้มี ระยะเวลา 1 เดือน 1.Fall เปิดประมาณกันยายนถึง ธันวาคม 2.Mini-Term Interim เปิดประมาณ มกราคม (1 เดือน ) 3.Spring เปิดประมาณกุมภาพันธ์ถึง พฤษภาคม

22 แผนภูมิระดับการจัดการศึกษา ในสหรัฐอเมริกา

23 มีปัญหาอะไรซักถาม ไหมครับ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการศึกษา ของสหรัฐอเมริกา นาย นิติธาร ชูทรัพย์ 533JCe202 นางสาว สุทธิดา รักษาขันธ์ 533JCe214 นางสาว กนกอร กวานสุพรรณ 533JCe216.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google