งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน (Report). ความหมายของรายงาน (Report) รายงาน คือ ข้อมูลที่จะใช้แสดงผลสรุปจาก ฐานข้อมูลออกมาทางสิ่งพิมพ์ ที่เรา สามารถ นำไปใช้งานต่อไปได้ ตัวอย่างของการนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน (Report). ความหมายของรายงาน (Report) รายงาน คือ ข้อมูลที่จะใช้แสดงผลสรุปจาก ฐานข้อมูลออกมาทางสิ่งพิมพ์ ที่เรา สามารถ นำไปใช้งานต่อไปได้ ตัวอย่างของการนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน (Report)

2 ความหมายของรายงาน (Report) รายงาน คือ ข้อมูลที่จะใช้แสดงผลสรุปจาก ฐานข้อมูลออกมาทางสิ่งพิมพ์ ที่เรา สามารถ นำไปใช้งานต่อไปได้ ตัวอย่างของการนำ รายงานไปใช้งานในฐานข้อมูลการสั่งซื้อของ เรา เช่น - การออกใบสั่งซื้อให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อ แต่ละครั้ง - การสร้างฉลากติดซองจดหมายเพื่อส่ง ข้อมูลต่าง ๆ ไปให้ลูกค้า - การแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้าทุก อย่างที่มีอยู่

3 ตัวอย่างรายงานข้อมูล

4 ประโยชน์ของรายงาน - รายงานสามารถนำไปใช้ในงานต่าง ๆ โดย รายงานสามารถจัดกลุ่มของระเบียน หาผลรวมระเบียนในกลุ่ม รวมทั้งสามารถสร้าง กลุ่มย่อยขึ้นมาใหม่ได้ - รายงานสามารถใช้สร้างเอกสารต่าง ๆ ได้เป็น อย่างดี

5 การออกแบบรายงาน การออกแบบรายงาน คือ การกำหนดลักษณะของ รายงานที่ต้องการ เช่น - กำหนดหัวรายงาน ( Report Header ) และ กำหนดท้ายรายงาน ( Report Footer ) ซึ่งเป็นส่วน ที่จะให้พิมพ์อยู่หน้าแรกและหน้าสุดท้ายของ รายงาน - กำหนดส่วนหัวกระดาษ ( Page Header ) แล้ว ส่วนท้ายกระดาษ ( Page Footer ) ซึ่งเป็นส่วนที่จะให้พิมพ์อยู่ทุกหน้า - กำหนดรายละเอียด ( Detail ) ส่วนนี้เป็นการ กำหนดการว่าจะแสดงข้อมูลในเขตข้อมูลใดบ้างและ แสดงในลักษณะอย่างไร

6 มุมมองของรายงาน การทำงานกับรายงาน จะมีอยู่ 3 มุมมองด้วยกัน คือ 1. มุมมองออกแบบ ( Design view ) ใช้ในการ ออกแบบ, แก้ไขรายงาน 2. ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ( Print Preview ) ใช้ในการ แสดงสิ่งที่จะปรากฏบนรายงาน ตามที่เราสร้างไว้ โดยแสดงให้ดูบนจอภาพก่อน 3. แสดงตัวอย่างเค้าโครง ( Sample Layout ) ใช้ ในการแสดงเค้าโครงของรายงานที่จะพิมพ์ออกมา โดยมีตัวอย่างข้อมูลประกอบด้วย

7 คำถาม 1. ให้นักเรียนบอกลักษณะหรือประโยชน์ของ รายงาน - ใช้แสดงผลสรุปจากฐานข้อมูลออกมาทางสิ่งพิมพ์ สามารถสร้าง เอกสารหรือกลุ่มข้อมูลที่ต้องการนำเสนอได้ 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างรายงานของฐานข้อมูลการ สั่งซื้อ - ใบสั่งซื้อในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง - ฉลากติดซองจดหมายเพื่อส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปให้ลูกค้า - รายงานข้อมูลรายละเอียดของสินค้าทุกอย่างที่มีอยู่ 3. มุมมองออกแบบรายงานใช้สำหรับทำอะไร - ใช้ในการออกแบบ, แก้ไขรายงาน


ดาวน์โหลด ppt รายงาน (Report). ความหมายของรายงาน (Report) รายงาน คือ ข้อมูลที่จะใช้แสดงผลสรุปจาก ฐานข้อมูลออกมาทางสิ่งพิมพ์ ที่เรา สามารถ นำไปใช้งานต่อไปได้ ตัวอย่างของการนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google