งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน (Report).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน (Report)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน (Report)

2 ความหมายของรายงาน (Report)
รายงาน คือ ข้อมูลที่จะใช้แสดงผลสรุปจากฐานข้อมูลออกมาทางสิ่งพิมพ์ ที่เรา สามารถนำไปใช้งานต่อไปได้ ตัวอย่างของการนำรายงานไปใช้งานใน ฐานข้อมูลการสั่งซื้อของเรา เช่น - การออกใบสั่งซื้อให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง - การสร้างฉลากติดซองจดหมายเพื่อส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปให้ลูกค้า - การแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้าทุกอย่างที่มีอยู่

3 ตัวอย่างรายงานข้อมูล

4 ประโยชน์ของรายงาน รายงานสามารถนำไปใช้ในงานต่าง ๆ โดยรายงานสามารถจัดกลุ่มของระเบียน หาผลรวมระเบียนในกลุ่ม รวมทั้งสามารถสร้างกลุ่มย่อยขึ้นมาใหม่ได้ รายงานสามารถใช้สร้างเอกสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

5 การออกแบบรายงาน การออกแบบรายงาน คือ การกำหนดลักษณะของรายงานที่ต้องการ เช่น - กำหนดหัวรายงาน ( Report Header ) และกำหนดท้ายรายงาน( Report Footer ) ซึ่งเป็นส่วนที่จะให้พิมพ์อยู่หน้าแรกและหน้าสุดท้ายของรายงาน - กำหนดส่วนหัวกระดาษ ( Page Header ) แล้วส่วนท้ายกระดาษ ( Page Footer ) ซึ่งเป็นส่วนที่จะให้พิมพ์อยู่ทุกหน้า - กำหนดรายละเอียด ( Detail ) ส่วนนี้เป็นการกำหนดการว่าจะแสดงข้อมูลใน เขตข้อมูลใดบ้างและแสดงในลักษณะอย่างไร

6 มุมมองของรายงาน การทำงานกับรายงาน จะมีอยู่ 3 มุมมองด้วยกัน คือ
การทำงานกับรายงาน จะมีอยู่ 3 มุมมองด้วยกัน คือ 1.มุมมองออกแบบ ( Design view ) ใช้ในการออกแบบ , แก้ไขรายงาน 2.ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ( Print Preview ) ใช้ในการแสดงสิ่งที่จะปรากฏบน รายงาน ตามที่เราสร้างไว้ โดยแสดงให้ดูบนจอภาพก่อน 3.แสดงตัวอย่างเค้าโครง ( Sample Layout ) ใช้ในการแสดงเค้าโครงของรายงานที่จะพิมพ์ออกมา โดยมีตัวอย่างข้อมูลประกอบด้วย

7 คำถาม 1. ให้นักเรียนบอกลักษณะหรือประโยชน์ของรายงาน
- ใช้แสดงผลสรุปจากฐานข้อมูลออกมาทางสิ่งพิมพ์ สามารถสร้างเอกสารหรือกลุ่มข้อมูลที่ต้องการนำเสนอได้ 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างรายงานของฐานข้อมูลการสั่งซื้อ - ใบสั่งซื้อในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง - ฉลากติดซองจดหมายเพื่อส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปให้ลูกค้า - รายงานข้อมูลรายละเอียดของสินค้าทุกอย่างที่มีอยู่ 3. มุมมองออกแบบรายงานใช้สำหรับทำอะไร - ใช้ในการออกแบบ , แก้ไขรายงาน


ดาวน์โหลด ppt รายงาน (Report).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google