งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flowchart ( โฟลว ชาร์ต ) คือ การแสดงขั้นตอนการ ทำงานโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพ เป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัว และใช้ลูกศรกำหนดทิศทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flowchart ( โฟลว ชาร์ต ) คือ การแสดงขั้นตอนการ ทำงานโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพ เป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัว และใช้ลูกศรกำหนดทิศทางการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Flowchart ( โฟลว ชาร์ต ) คือ การแสดงขั้นตอนการ ทำงานโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพ เป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัว และใช้ลูกศรกำหนดทิศทางการ ทำงานในแต่ละขั้นตอน

3 สัญลักษณ์รูปภาพของ โฟลวชาร์ต จุดเริ่มต้น (start) หรือจุดสิ้นสุด (stop) รับข้อมูล (input) หรือแสดงผลข้อมูล (output) รับข้อมูลนำเข้าจากคีย์บอร์ด (Input from keyboard)

4 สัญลักษณ์รูปภาพของ โฟลวชาร์ต ( ต่อ ) การคำนวณ (Process) การตัดสินใจ (Decision) หรือ การเปรียบเทียบ (compare) แสดงผลข้อมูลออก ทางเครื่องพิมพ์ (printer)

5 สัญลักษณ์รูปภาพของ โฟลวชาร์ต ( ต่อ ) การแสดงผลออกทางจอภาพ (display) การทำงานย่อย (subprogram) จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน (connector)

6 สัญลักษณ์รูปภาพของ โฟลวชาร์ต ( ต่อ ) จุดเชื่อมต่อไปหน้าอื่น (Off page connector) ทิศทาง (Flow Line)

7 ตัวอย่าง การเขียนโฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการหาพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขั้นตอนการทำงาน 1. รับค่า W1,W2,H เข้า มาในโปรแกรม 2. คำนวณหาพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยมคางหมู จากสูตร Area = ½ * (W1+W2) * H


ดาวน์โหลด ppt Flowchart ( โฟลว ชาร์ต ) คือ การแสดงขั้นตอนการ ทำงานโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพ เป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัว และใช้ลูกศรกำหนดทิศทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google