งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์. 1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์. 1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2 1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ จุดประสงค์

3 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของ ซอฟต์แวร์ระบบ ที่ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับงานด้าน ต่างๆ ตามความต้องการ

4 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้งาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์ พิมพ์งาน เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง ตัดต่อวิดีโอ ทำงานนำเสนอ ค้นหาข้อมูล เฉลยใบงานที่ 2.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ

5 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ไม่ได้ มุ่งเน้นเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้สามารถนำไป ประยุกต์กับงานตามความต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์การ จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์สื่อสาร ซึ่งซอฟต์แวร์ เหล่านี้ มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับนำไปใช้งาน เฉพาะด้าน หรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความ ต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อ ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี

6 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล  ซอฟต์แวร์นำเสนอ  ซอฟต์แวร์สื่อสาร  ซอฟต์แวร์กราฟิก

7 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)  เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์เอกสาร สามารถสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร  สร้างเอกสารในรูปแบบที่ต้องการได้ง่าย เช่น แบ่ง คอลัมน์ แทรกรูปภาพหรือภาพกราฟิก สร้างตาราง จัดเรียง ตัวอักษร  ปัจจุบันซอฟต์แวร์ประมวลคำสามารถ  สร้างดัชนี และสารบัญ  ตรวจสอบตัวสะกดในเอกสาร

8 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Open Office.org2.2 Writer Microsoft Word ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)

9 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน (Spreadsheet software)  เป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการคิดคำนวณ  สามารถใส่ตัวเลข ข้อความ สูตร และสั่งให้คำนวณ สูตร เงื่อนไข หรือคำสั่งพิเศษที่เรียกว่า มาโคร ได้  สามารถสร้างกราฟสำหรับนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น

10 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ของ Open Office.org Calc Microsoft Excel ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน (Spreadsheet software)

11 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง ค้นคืนข้อมูล สร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลบางซอฟต์แวร์ก็สามารถ เรียกใช้งานฐานข้อมูลที่สร้างจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล อื่นได้  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิด มีความเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน

12 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Microsoft Access Open Office.org Base ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)

13 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)  สามารถสร้างสไลด์ที่ประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอื่นๆ  สามารถตกแต่งและนำเสนอสไลด์ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การใส่และตกแต่งพื้นหลังของสไลด์ วาดภาพ ตกแต่งตัวอักษรและเลือกรูปแบบการแสดงตัวอักษร และสไลด์  ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

14 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Open Office.org Impress Microsoft PowerPoint ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)

15 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)  เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย เช่น อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต  ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว เช่น การ ค้นหาข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า การศึกษา  สามารถรับส่งอีเมล โอนย้าย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

16 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Internet Explorer Mozilla Firefox ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)

17 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Microsoft Outlook Webmail ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)

18 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบ สร้าง ตกแต่ง ข้อความ หรือรูปภาพ สามารถสร้างงานได้สะดวกและรวดเร็ว PaintDraw

19 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน  เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับ นำไปใช้เฉพาะงาน ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อ ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์เกม

20 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน ซอฟต์แวร์เกม

21 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน The Geometer’s Sketchpad


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์. 1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google