งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
1

2 จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์
1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์

3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของ ซอฟต์แวร์ระบบ ที่ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับงาน ด้านต่างๆ ตามความต้องการ

4 เฉลยใบงานที่ 2.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ
พิมพ์งาน ค้นหาข้อมูล การใช้งาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เล่นเกม ทำงานนำเสนอ เล่นอินเทอร์เน็ต ตัดต่อวิดีโอ ฟังเพลง ดูหนัง

5 ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ไม่ได้ มุ่งเน้นเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้สามารถนำไป ประยุกต์กับงานตามความต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ การจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์สื่อสาร ซึ่ง ซอฟต์แวร์เหล่านี้ มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับ การออกแบบและพัฒนาสำหรับนำไปใช้งานเฉพาะด้าน หรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ระบบเช่า ซื้อ ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี

6 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์สื่อสาร ซอฟต์แวร์กราฟิก

7 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์เอกสาร สามารถสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบ เอกสาร สร้างเอกสารในรูปแบบที่ต้องการได้ง่าย เช่น แบ่งคอลัมน์ แทรกรูปภาพหรือภาพกราฟิก สร้างตาราง จัดเรียงตัวอักษร ปัจจุบันซอฟต์แวร์ประมวลคำสามารถ สร้างดัชนี และสารบัญ ตรวจสอบตัวสะกดในเอกสาร

8 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)
Microsoft Word Open Office.org2.2 Writer

9 ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน (Spreadsheet software)
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการคิดคำนวณ สามารถใส่ตัวเลข ข้อความ สูตร และสั่งให้คำนวณ สูตร เงื่อนไข หรือคำสั่ง พิเศษที่เรียกว่า มาโคร ได้ สามารถสร้างกราฟสำหรับนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟ วงกลม กราฟเส้น

10 ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน (Spreadsheet software)
Microsoft Excel ของ Open Office.org Calc

11 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)
เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง ค้นคืนข้อมูล สร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลบางซอฟต์แวร์ก็สามารถเรียกใช้งานฐานข้อมูลที่ สร้างจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่นได้ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับงาน ที่แตกต่างกัน

12 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)
Microsoft Access Open Office.org Base

13 ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)
สามารถสร้างสไลด์ที่ประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอื่นๆ สามารถตกแต่งและนำเสนอสไลด์ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การใส่และตกแต่ง พื้นหลังของสไลด์ วาดภาพ ตกแต่งตัวอักษรและเลือกรูปแบบการแสดงตัวอักษร และสไลด์ ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

14 ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)
Microsoft PowerPoint Open Office.org Impress

15 ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย เช่น อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การ ซื้อขายสินค้า การศึกษา สามารถรับส่งอีเมล โอนย้าย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

16 ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)
Internet Explorer Mozilla Firefox

17 ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)
Microsoft Outlook Webmail

18 ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software)
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบ สร้าง ตกแต่ง ข้อความหรือรูปภาพ สามารถสร้าง งานได้สะดวกและรวดเร็ว Paint Draw

19 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับนำไปใช้เฉพาะงาน ตาม ความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อ ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์เกม

20 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
ซอฟต์แวร์เกม

21 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
The Geometer’s Sketchpad


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google