งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Communication Technology 310101 Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Communication Technology 310101 Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Communication Technology Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 13 October 2 ปฏิบัติการที่ 3 การใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร ในสำนักงาน วัตถุประสงค์ 1. รู้จักโปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office 2. รู้จักคำสั่งพื้นฐานในการใช้งานของ โปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office 3. สามารถใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร ระดับเบื้องต้นได้ เช่น บทความ จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปิดประกาศ แผ่นพับ ตารางข้อมูล

3 13 October 3 โปรแกรมสำนักงาน MicrosoftOffice  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) - Word  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spread sheet) - Excel  ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software ) – Powerpoint  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management) - Access

4 13 October 4 โปรแกรมสำนักงานชุด OpenOffice  โปรแกรมหลักในชุด OpenOffice.org ประกอบด้วย ฉ โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer) ฉ โปรแกรมตารางคำนวณ (OpenOffice.org Calc) ฉ โปรแกรมนำเสนอผลงาน (OpenOffice.org Impress) ฉ โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล (OpenOffice.org Base) ฉ โปรแกรมวาดรูป (OpenOffice.org Draw) ฉ โปรแกรมสร้างสูตรคำนวณ (OpenOffice.org Math)

5 13 October 5 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing)  ใช้สำหรับเอกสารต่างๆ สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบตามต้องการ ฉ Microsoft Word (Microsoft Office) ฉ Corel WordPerfect ฉ Writer (OpenOffice.org) ฉ Pladao Writer (Pladao Office) ฉ KWord (KOffice) ฉ OfficeTLE

6 13 October 6 การประยุกต์ใช้งาน  สรุปการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม สร้างเอกสาร ฉ เอกสารประเภทบทความทั่วไป ฉ หนังสือราชการ ฉ บันทึกข้อความ ฉ จดหมายทั่วไป ฉ รายงานทางวิชาการ ฉ จุลสาร ฉ จดหมายข่าว ฉ แผ่นพับ

7 13 October 7 หลักการทำงานพื้นฐาน  สรุปหลักการทำงานพื้นฐานของ โปรแกรมสร้างเอกสาร ฉ สร้างเอกสาร ฉ แก้ไขจัดรูปแบบเอกสาร ฉ บันทึกลงสื่อ ฉ นำกลับมาใช้

8 13 October 8 เริ่มต้นใช้งาน  การเปิดโปรแกรมประมวลผลคำ  ศึกษาโปรแกรมประมวลผลคำ ฉ Title bar, Menu Bar, Tool Bar, Status bar, Scroll bar ฉ พื้นที่ทำงาน  เริ่มพิมพ์เอกสารใหม่ จัดพารากราฟ และแก้ไข  บันทึกลงสื่อ  เปิดเอกสารเก่า  การออกจากโปรแกรม

9 13 October 9 การเรียกใช้โปรแกรมชุด OpenOffice 2.02

10 13 October 10 การใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร Writer

11 13 October 11 โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer)

12 13 October 12 ตัวอย่างงานสร้างเอกสาร

13 13 October 13

14 13 October 14

15 13 October 15 สรุปชื่อโปรแกรมสำนักงาน MS Office OpenOffice.org PladaoOfficeKOffice OfficeTLE Word (.doc) Writer (.odt)Writer Kword Writer (.sxw) Excel (.xls) Calc (.ods) CalcKspread Calc (.sxc) Powerpoint (.ppt) Impress (.odp) Impress Kpresenter Impress (.sxi) Access (.mdb) Base (.odb) Draw (.odg)Draw Math

16 13 October 16


ดาวน์โหลด ppt Information and Communication Technology 310101 Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google