งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Communication Technology 310101 Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Communication Technology 310101 Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Communication Technology 310101 Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://seashore.buu.ac.th/~wichai

2 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 2 ปฏิบัติการที่ 3 การใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร ในสำนักงาน วัตถุประสงค์ 1. รู้จักโปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office 2. รู้จักคำสั่งพื้นฐานในการใช้งานของ โปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office 3. สามารถใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร ระดับเบื้องต้นได้ เช่น บทความ จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปิดประกาศ แผ่นพับ ตารางข้อมูล

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 3 โปรแกรมสำนักงาน MicrosoftOffice  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) - Word  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spread sheet) - Excel  ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software ) – Powerpoint  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management) - Access

4 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 4 โปรแกรมสำนักงานชุด OpenOffice  โปรแกรมหลักในชุด OpenOffice.org ประกอบด้วย ฉ โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer) ฉ โปรแกรมตารางคำนวณ (OpenOffice.org Calc) ฉ โปรแกรมนำเสนอผลงาน (OpenOffice.org Impress) ฉ โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล (OpenOffice.org Base) ฉ โปรแกรมวาดรูป (OpenOffice.org Draw) ฉ โปรแกรมสร้างสูตรคำนวณ (OpenOffice.org Math)

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 5 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing)  ใช้สำหรับเอกสารต่างๆ สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบตามต้องการ ฉ Microsoft Word (Microsoft Office) ฉ Corel WordPerfect ฉ Writer (OpenOffice.org) ฉ Pladao Writer (Pladao Office) ฉ KWord (KOffice) ฉ OfficeTLE

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 6 การประยุกต์ใช้งาน  สรุปการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม สร้างเอกสาร ฉ เอกสารประเภทบทความทั่วไป ฉ หนังสือราชการ ฉ บันทึกข้อความ ฉ จดหมายทั่วไป ฉ รายงานทางวิชาการ ฉ จุลสาร ฉ จดหมายข่าว ฉ แผ่นพับ

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 7 หลักการทำงานพื้นฐาน  สรุปหลักการทำงานพื้นฐานของ โปรแกรมสร้างเอกสาร ฉ สร้างเอกสาร ฉ แก้ไขจัดรูปแบบเอกสาร ฉ บันทึกลงสื่อ ฉ นำกลับมาใช้

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 8 เริ่มต้นใช้งาน  การเปิดโปรแกรมประมวลผลคำ  ศึกษาโปรแกรมประมวลผลคำ ฉ Title bar, Menu Bar, Tool Bar, Status bar, Scroll bar ฉ พื้นที่ทำงาน  เริ่มพิมพ์เอกสารใหม่ จัดพารากราฟ และแก้ไข  บันทึกลงสื่อ  เปิดเอกสารเก่า  การออกจากโปรแกรม

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 9 การเรียกใช้โปรแกรมชุด OpenOffice 2.02

10 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 10 การใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร Writer

11 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 11 โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer)

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 12 ตัวอย่างงานสร้างเอกสาร

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 13

14 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 14

15 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 15 สรุปชื่อโปรแกรมสำนักงาน MS Office OpenOffice.org PladaoOfficeKOffice OfficeTLE Word (.doc) Writer (.odt)Writer Kword Writer (.sxw) Excel (.xls) Calc (.ods) CalcKspread Calc (.sxc) Powerpoint (.ppt) Impress (.odp) Impress Kpresenter Impress (.sxi) Access (.mdb) Base (.odb) Draw (.odg)Draw Math

16 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 16


ดาวน์โหลด ppt Information and Communication Technology 310101 Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google