งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ สถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ. ศ. ๒๕๕๕ www.tdd.mi.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ สถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ. ศ. ๒๕๕๕ www.tdd.mi.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ สถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ. ศ. ๒๕๕๕ www.tdd.mi.th.

5 การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ การรับสมัครฯ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ, คุณลักษณะ ( เน้น ) - ผู้ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีคุณวุฒิที่รับราชการ ทหารได้ ( ดูสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา ) - ผู้สมัครต้องมีรายชื่อสังกัดสถานศึกษาฯ ที่ ประกาศให้เปิดฯ ( หน. สถานศึกษาฯ ลงนามและประทับตราฯ รับรอง ใน รด. ๑ ) - บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ลงนามด้วยตนเองใน รด. ๑ - ไม่เป็นโรคฯ และแข็งแรงสามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้

6 เปรียบเทียบการจัดระบบชั้นเรียน ไทยอเมริกาเยอรมันฯ มัธยม ๒เกรด ๘เกรด ๙ มัธยม ๓เกรด ๙เกรด ๑๐ มัธยม ๔เกรด ๑๐เกรด ๑๑

7 การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ การรับสมัครฯ - ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร - ขั้นตอนการรับสมัครฯ กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๑ ของระเบียบฯ - การกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น มาทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายซ้ำ, ให้ผู้อื่นสอบฯ แทน ฯลฯ ให้ถือว่า หมดสิทธิ์สมัครในปีการศึกษานั้น

8 ใบสมัคร ( แบบ รด. ๑ )

9

10

11 การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ การรายงานตัวฯ - ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายชื่อรายงานตัว นศท. และ บัญชีรายชื่อการรายงานตัวโอนย้ายฯ - ดำเนินการรับรายงานตัวฯ ตาม ข้อ ๑๒ ของระเบียบฯ

12 การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ แบบรายงานตัว ( แบบ รด. ๒ ) - ผู้รายงานตัวฯ ต้องใช้แบบรายงานตัว ( รด. ๒ ) แบบใหม่ ( หนังสือ นรด. ที่ กห. ๐๔๖๒ / ๔๔๔๙ ลง ๒๖ ก. ย. ๕๔ เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานตัวที่ปรับปรุงใหม่ )

13 ใบรายงานตัวฯ ( แบบ รด. ๒ )

14

15

16 การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ การรายงานตัวฯ - ให้ตรวจสอบ นศท. ที่มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถรายงานตัวได้ เช่น เข้าโครงการฯ ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ, ประสบภัยธรรมชาติ ต้องมี เอกสารหลักฐานยืนยัน, เจ็บป่วย จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ให้รายงานตัวแทน ได้ - กอ. รับรายฯ ออกหนังสือรับรอง “ รอรับสิทธิ ”

17 โอนย้ายฯ ระหว่างรับรายงานตัวฯ - นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ ข้าม พื้นที่ของ ศฝ. ให้ใช้ แบบ รด. ๒ ( แบบใหม่ ) แทน - นศท. ต้องขอหนังสือรับรองการฝึกจาก ศฝ./ นฝ. นศท. ( เดิม ) กับสำเนา รด. ๒๕ ( ลงนามรับรองโดย ผบ. ศฝ./ นฝ. นศท. เท่านั้น ) เพื่อใช้ประกอบการโอนย้ายฯ

18 การประกาศมีสภาพเป็น นศท. - เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร / รายงานตัว ให้แต่ละสถานศึกษาฯ ตรวจสอบฯ รด. ๒๕ แล้วยืนยันความถูกต้อง ส่ง ศฝ. ภายใน ๒๐ ก. ค. ๕๖

19 การขอเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล - ขอเปลี่ยน ชื่อตัว – สกุล ควรดำเนินการ ก่อนฝึกภาคสนาม โดยแนบ แบบ ช. ๓, ๔, ๕, สำเนาบัตรประจำตัว ปปช. และ สำเนาทะเบียนบ้าน

20 การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกฯ สถานศึกษา จะต้อง - ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ นศท.( รด. ๒๕ ) ช่อง พ. ศ. เกิด หากพบผู้ที่เกิด ปี ๒๕๓๖ ให้ทำหลักฐานขอยกเว้นส่งถึง หากพบผู้ที่เกิด ปี ๒๕๓๖ ให้ทำหลักฐานขอยกเว้นส่งถึง สนง. ปล. กห. และ ศฝ. นศท. มทบ. ๑๔ ภายใน ก. ย. ๕๖ สนง. ปล. กห. และ ศฝ. นศท. มทบ. ๑๔ ภายใน ก. ย. ๕๖

21 การขอยกเว้นฯ / ขอถอนการยกเว้นฯ - วิธีดำเนินการ ขอยกเว้น ฯ กำหนดใน ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้ฯ นศท. พ. ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ สิทธิและการขอใช้ฯ นศท. พ. ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และการขอถอนการยกเว้นฯ กำหนด ข้อ ๙ - นศท. ที่ขอยกเว้นฯ ไว้หากพ้นสภาพฯ โดยไม่สำเร็จการฝึกฯ ชั้นปีที่ ๓ ต้องให้สถานศึกษาฯ ทำหลักฐานขอถอนฯ ภายใน ชั้นปีที่ ๓ ต้องให้สถานศึกษาฯ ทำหลักฐานขอถอนฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นสภาพฯ ๓๐ วันนับแต่วันพ้นสภาพฯ - หากไม่ดำเนินการ และ ผู้นั้นไม่ไปแจ้งยัง อ. ท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน / ปรับ ๒๐๐ บาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน / ปรับ ๒๐๐ บาท

22 การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ นศท. ๑. การลงบัญชีทหารกองเกินตาม พ. ร. บ. รับราชการทหาร พ. ศ. ๒๔๙๗ ๒. ขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ากองประจำการแก่ นศท. ๓. สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร ๔. การขึ้นทะเบียนและนำปลดผู้ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมาย

23 การขึ้นทะเบียนและนำปลดฯ นศท. ที่สำเร็จ ปี ๓ ขึ้นไป ต้องนำตัวขึ้นทะเบียนฯ ทุกราย โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือ ข้อจำกัดแต่อย่างใด ( หนังสือ กสร. ทบ. ที่ กห ๐๔๒๖ / ๔๗๒๔ ลง ๒๓ พ. ย. ๓๒ ) การขึ้นทะเบียนและนำปลดผู้ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ( ต่อ )

24 กำหนดการรับสมัครและรายงานตัว กำหนดการ รับสมัครชั้นปีที่ ๑ และรายงานตัวชั้นปีที่ ๒ - ๕ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ - ๒๙ พ. ค. ๕๖ การรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่ วันที่ ๓ - ๑๓ มิ. ย. ๕๖

25 ข้อเน้น.. ขอความร่วมมือสถานศึกษา - จัดส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้ ศฝ. ฯ ภายใน มึ. ค. ของปี ให้ ศฝ. ฯ ภายใน มึ. ค. ของปี - การโอนย้ายเข้าของ นศท. ในปีการศึกษา ๕๖ จะต้องมี หนังสือรับรองการฝึก จาก ศฝ./ นฝ. เดิม ประกอบการ หนังสือรับรองการฝึก จาก ศฝ./ นฝ. เดิม ประกอบการ รายงานตัว รายงานตัว - การขอยกเว้นเข้ารับการตรวจเลือก กรุณาตรวจสอบและ จัดส่งให้ตรงตามกำหนด จัดส่งให้ตรงตามกำหนด

26


ดาวน์โหลด ppt การรับสมัครฯ และรายงานตัวเข้าฝึกฯ สถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ. ศ. ๒๕๕๕ www.tdd.mi.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google