งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาหัวข้อวิจัยจากทฤษฎีและ งานวิจัยที่ผ่านมา. ทฤษฎีคืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาหัวข้อวิจัยจากทฤษฎีและ งานวิจัยที่ผ่านมา. ทฤษฎีคืออะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาหัวข้อวิจัยจากทฤษฎีและ งานวิจัยที่ผ่านมา

2 ทฤษฎีคืออะไร ?

3 คุณสมบัติของทฤษฎี พิสูจน์ได้ คาดการณ์ได้ ผิดได้

4 การวิจัยที่ใช้ทฤษฎีเป็นตัวตั้ง เข้าใจ Assumption และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี – บริบท – ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

5 แล้วจะนำไปสู่ประเด็นวิจัยได้ อย่างไร ? เปลี่ยนบริบท ( สถานที่, กลุ่มตัวอย่าง, วัฒนธรรม ) เปลี่ยนปัจจัย เปลี่ยนเวลา หาความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี ทฤษฎีที่ขัดแย้งกัน ทำไม ??? เปลี่ยนไปใช้กับบริบทการสื่อสารอื่นๆ เปลี่ยนไปใช้กับ Field อื่นๆ นอกสาขานิเทศ ศาสตร์ ใช้ตอบปัญหาที่เป็น practical

6 งานวิจัยบอกอะไรเรา ? การให้เหตุผลแบบ Deductive การให้เหตุผลแบบ Inductive งานวิจัยเชิงปริมาณ vs คุณภาพ

7 แล้วจะนำไปสู่ประเด็นวิจัยได้ อย่างไร ? Repeat ศึกษาประเด็นวิจัยที่นักวิจัยแนะนำไว้ในบทที่ 5 เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง สถานการณ์ ดูจาก Intervening variable ซึ่งปรากฏใน งานวิจัยที่ผ่านมาสามารถนำมาตั้งเป็น สมมติฐานในงานวิจัยใหม่ได้อย่างไร ? หา Stimulus ในสถานการณ์จริง เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ

8 แล้วจะนำไปสู่ประเด็นวิจัยได้ อย่างไร ? ผลการศึกษาที่ขัดแย้งกันเกิดจากอะไร ดู ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ศึกษา Long-term effects องค์ประกอบที่เป็น ต้นเหตุ กับ ผลกระทบ มี ปัจจัยใหม่ๆ อะไรบ้าง การทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่าผลงานวิจัย ขัดแย้งกัน … ศึกษาว่าเกิดจากสิ่งใด


ดาวน์โหลด ppt การหาหัวข้อวิจัยจากทฤษฎีและ งานวิจัยที่ผ่านมา. ทฤษฎีคืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google