งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยที่ดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยที่ดี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยที่ดี

2 กติกาคัดออก ลอกเลียนผู้อื่น งานสำรวจ ไม่มีระเบียบวิธีวิจัย ไม่มีโจทย์/โจทย์ไม่ชัด ไม่ต้องทำวิจัยก็มีคำตอบแล้ว

3 ความเข้าใจเรื่องงานวิจัย
มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ หักล้างความรู้เดิม พิสูจน์สมมติฐาน มีระเบียบวิธีการวิจัยที่เชื่อถือได้ มีการวิเคราะห์

4 สิ่งที่บั่นทอนคุณค่างานวิจัย
สำรวจความคิดเห็น สำรวจวรรณกรรมโดยไม่จำกัดประเด็น หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นกับประเด็นในการศึกษา มุ่งแสดงทักษะทางคำนวณ แต่ไม่สามารถอธิบายความหมาย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ไม่นำไปสู่คำตอบ ให้ข้อเสนอแนะจากความรู้สึกส่วนตน เสนอประเด็นกว้าง ไม่ชัดเจนรัดกุม ไม่ระวังข้อผิดพลาดในกระบวนการวิจัย (fallacy) นำเสนอไม่ดี

5 ลักษณะงานวิจัยที่ดี เนื้อหาสาระ (พันธุ์ดี) วิธีการ (การเพาะบำรุงดี) ผลงาน (ผลดี)

6 เกณฑ์การเลือกผลงานวิจัย
มีประเด็นชัดเจน โจทย์ สมมติฐาน ข้อจำกัด การสำรวจวรรณกรรม นิยามตัวแปร ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และสรุป การเสนอแนะ จรรยาบรรณนักวิจัย ความละเอียดถูกต้อง ประโยชน์ที่ได้รับ

7 คำแนะนำพื้นฐานในการวิจัย กำหนดโจทย์ให้ชัดเจน กำหนดข้อมูลที่ต้องการ
กำหนดวิธีหาข้อมูล กำหนดวิธีวิเคราะห์ กำหนดเงื่อนไข สำรวจวรรณกรรม กำหนดประโยชน์ ข้อแนะนำพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยที่ดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google