งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยที่ดี. กติกาคัดออก 1. ลอกเลียนผู้อื่น 2. งานสำรวจ 3. ไม่มีระเบียบวิธีวิจัย 4. ไม่มีโจทย์ / โจทย์ไม่ชัด 5. ไม่ต้องทำวิจัยก็มีคำตอบแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยที่ดี. กติกาคัดออก 1. ลอกเลียนผู้อื่น 2. งานสำรวจ 3. ไม่มีระเบียบวิธีวิจัย 4. ไม่มีโจทย์ / โจทย์ไม่ชัด 5. ไม่ต้องทำวิจัยก็มีคำตอบแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยที่ดี

2 กติกาคัดออก 1. ลอกเลียนผู้อื่น 2. งานสำรวจ 3. ไม่มีระเบียบวิธีวิจัย 4. ไม่มีโจทย์ / โจทย์ไม่ชัด 5. ไม่ต้องทำวิจัยก็มีคำตอบแล้ว

3 ความเข้าใจเรื่องงานวิจัย 1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2. หักล้างความรู้เดิม พิสูจน์สมมติฐาน 3. มีระเบียบวิธีการวิจัยที่เชื่อถือได้ 4. มีการวิเคราะห์

4 สิ่งที่บั่นทอนคุณค่างานวิจัย 1. สำรวจความคิดเห็น 2. สำรวจวรรณกรรมโดยไม่ จำกัดประเด็น 3. หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดเห็นกับประเด็นใน การศึกษา 4. มุ่งแสดงทักษะทางคำนวณ แต่ไม่สามารถอธิบาย ความหมาย 5. ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ไม่ นำไปสู่คำตอบ 6. ให้ข้อเสนอแนะจาก ความรู้สึกส่วนตน 7. เสนอประเด็นกว้าง ไม่ชัดเจน รัดกุม 8. ไม่ระวังข้อผิดพลาดใน กระบวนการวิจัย ( fallacy ) 9. นำเสนอไม่ดี

5 ลักษณะงานวิจัย ที่ดี 1. เนื้อหาสาระ ( พันธุ์ดี ) 2. วิธีการ ( การ เพาะบำรุงดี ) 3. ผลงาน ( ผลดี )

6 เกณฑ์การเลือก ผลงานวิจัย 1. มีประเด็น ชัดเจน โจทย์ สมมติฐาน ข้อจำกัด 2. การสำรวจ วรรณกรรม 3. นิยามตัวแปร 4. ระเบียบวิธีวิจัย 5. การวิเคราะห์ และสรุป 6. การเสนอแนะ 7. จรรยาบรรณ นักวิจัย 8. ความละเอียด ถูกต้อง 9. ประโยชน์ที่ ได้รับ

7 ข้อแนะนำพื้นฐาน คำแนะนำพื้นฐานในการวิจัย 1. กำหนดโจทย์ให้ชัดเจน 2. กำหนดข้อมูลที่ต้องการ 3. กำหนดวิธีหาข้อมูล 4. กำหนดวิธีวิเคราะห์ 5. กำหนดเงื่อนไข 6. สำรวจวรรณกรรม 7. กำหนดประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยที่ดี. กติกาคัดออก 1. ลอกเลียนผู้อื่น 2. งานสำรวจ 3. ไม่มีระเบียบวิธีวิจัย 4. ไม่มีโจทย์ / โจทย์ไม่ชัด 5. ไม่ต้องทำวิจัยก็มีคำตอบแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google