งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)

2 Slide 2 Agenda 1.ภาพรวมการนำส่งข้อมูล 2.แบบรายงานการนำส่งข้อมูล 3.ตารางรายละเอียด 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.2 รายการสลักหลัง 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 4.ตารางอ้างอิง 4.1 รหัสบริษัท 4.2 รหัสย่อประเภทการรับประกันภัยย่อย 4.3 รหัสจังหวัด

3 Slide 3 1. ภาพรวมการนำส่งข้อมูล ข้อมูลการรับประกันภัยที่มีความคุ้มครองระหว่างปีพ.ศ. 2544 – 2549 (In forced Policy) “ รายการกรมธรรม์ที่มีวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง มากกว่าหรือเท่ากับ 01/01/2544 และ รายการกรมธรรม์ที่มีวันที่เริ่มคุ้มครอง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 31/12/2549 ” ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย ตามปีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างปีพ.ศ. 2544 – 2549 “ รายการสินไหมทดแทนที่มีวันที่เกิดเหตุระหว่าง 01/01/2544 ถึง 31/12/2549 ” ประเภทการรับประกันภัย การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

4 Slide 4 1. ภาพรวมการนำส่งข้อมูล (ต่อ) รายการข้อมูลที่ต้องจัดส่ง รายการข้อมูลกรมธรรม์ รายการข้อมูลสลักหลัง รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่ สินไหมทดแทนได้ รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุ เลขที่สินไหมทดแทนได้ ใช้สัญลักษณ์ | เพื่อเป็นการแบ่งแยกข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ องค์ประกอบที่เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ให้บันทึกเป็นตัวเลขที่ไม่มีตัวอักษรจุลภาค (“,”) และให้มีตัวเลขหลังจุดทศนิยม 2 หลัก เช่น 900000.00 หรือ 9000.89 บริษัทที่ถูกคัดเลือกมาทั้งสิ้น จำนวน 40 บริษัท ระยะเวลาการนำส่งข้อมูล ภายใน 18 มีนาคม 2551 ส่งข้อมูลไปที่ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

5 Slide 5 2. แบบรายงานการนำส่งข้อมูล

6 Slide 6 3. ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

7 Slide 7 3.1 รายการกรมธรรม์ _XXX เป็นลำดับที่ ของแฟ้มข้อมูล เช่น POLICY_001.TXT, POLICY_002.TXT กรณีที่บริษัทเลือกส่งข้อมูล กรมธรรม์และสลักหลัง ทุกครั้ง รวมเป็น 1 รายการ จะต้องส่งข้อมูลที่เป็น ผลลัพธ์สุดท้ายของกรมธรรม์ ที่รวมสลักหลังเรียบร้อยแล้ว

8 Slide 8 3.1 รายการกรมธรรม์ (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001|POLNO00001|1|20010610|20010610|20020610|10000.00|10000.00 ABC|2|002|POLNO00001|1|20030201|20030201||500000.00|100000.00 - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การ ประกันภัยสินค้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หลังจากหักเบี้ยจากการ ประกันภัยต่อ (Net Premium) ไม่รวมการประกันภัยต่อ แบบ Excess of Loss

9 Slide 9 3. ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

10 Slide 10 3.2 รายการสลักหลัง กรมธรรม์ที่มีสลักหลังยกเลิก กรมธรรม์ (ไม่มีความคุ้มครอง หรือเบี้ยประกันภัยเป็น 0) จะส่งข้อมูลหรือไม่ส่งข้อมูล มาก็ได้

11 Slide 11 3.2 รายการสลักหลัง (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลสลักหลัง บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย สลักหลังไม่มีเบี้ยเพิ่ม/ลด ABC|1|001|POLNO00001|1|ENDNO00001/01|20010901|20010901|20010610|20020610|0.00|0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สลักหลังเบี้ยเพิ่ม/ลด ABC|1|001|POLNO00002|1|ENDNO00002/01|20020601|20020601|20020201|20030201|50000.00|25000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ABC|1|001|POLNO00002|1|ENDNO00002/02|20020630|20020630|20020201|20030201|-100000.00|-50000.00

12 Slide 12 3. ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

13 Slide 13 3.3 สินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน กรณีที่เลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ มีรายการจ่าย > 1 รายการ และบันทึกรายการทางบัญชี วันเดียวกัน สามารถส่งข้อมูลรวมทุกครั้งของ รายการนั้นๆ มาเป็น 1รายการ (ลำดับที่ของรายการสินไหม ทดแทน = 1) หรือจะส่งข้อมูล แบบแยกตามลำดับที่ของ รายการสินไหมทดแทนที่ บันทึกแต่ละครั้งก็ได้

14 Slide 14 3.3 สินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002|20020901|20020905|20|P|1|20000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002|20020901|20020905|20|P|2|30000.00 ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002|20020901|20020905|20|P|1|50000.00 หรือ

15 Slide 15 3. ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

16 Slide 16 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ - ส่งข้อมูลเฉพาะ ในกรณีเป็น CLAIM ของกรมธรรม์ มีการประกันภัยต่อ เท่านั้น - ส่งข้อมูลทุกรายการ ที่มีการบันทึก เรียกร้องรับคืน ไม่ว่าจะได้รับคืน มาแล้วหรือไม่ก็ตาม

17 Slide 17 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีสามารถระบุเลขที่สินไหมทดแทนได้ บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002|20030505|25000.00 1 2 3 4 5 6 7 8

18 Slide 18 3. ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

19 Slide 19 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ - ส่งข้อมูลเฉพาะ ในกรณีเป็น CLAIM ของกรมธรรม์ มีการประกันภัยต่อ เท่านั้น - ส่งข้อมูลทุกรายการ ที่มีการบันทึก เรียกร้องรับคืน ไม่ว่าจะได้รับคืน มาแล้วหรือไม่ก็ตาม

20 Slide 20 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมทดแทนได้ บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001|20030505|25000.00 1 2 3 4 5

21 Slide 21 4. ตารางอ้างอิง รหัสย่อประเภทการรับประกันภัยย่อย รหัสจังหวัด รหัสบริษัท

22 Slide 22 4. ตารางอ้างอิง : รหัสบริษัท ให้แต่ละบริษัทรายงานตามประเภทการรับประกันภัยที่มีเครื่องหมาย √ เท่านั้น

23 Slide 23 4. ตารางอ้างอิง : รหัสย่อประเภทการรับประกันภัยย่อย ประเภทการรับประกันภัยหลัก การประกันภัยทรัพย์สิน (1) การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง (2) การประกันภัยรถยนต์ (3) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (4) ประเภทการรับประกันภัยย่อย 001 อัคคีภัย 002 ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(IAR) 001 ตัวเรือ 002 สินค้า 000 ภาคบังคับ 001 ภาคสมัครใจกรมธรรม์ประเภท 1 002 ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท 2 003 ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท 3 004 ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท 4 005 ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท 5 099 ภาคสมัครใจ กรมธรรม์แบบอื่นๆ 100 ทรัพย์สิน (ไม่รวมIAR) 200 ความรับผิดตามกฎหมาย 300 วิศวกรรม 400 -ความเสี่ยงภัยด้านการเงิน และการค้ำประกัน -ความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง 501 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 502 อุบัติเหตุกลุ่ม 503 สุขภาพส่วนบุคคล 504 สุขภาพส่วนกลุ่ม 505 อุบัติเหตุเดินทาง 506 เกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ (ไม่รวมรหัส 501-505) 600 อากาศยาน

24 Slide 24 4. ตารางอ้างอิง : รหัสจังหวัด

25 Slide 25 4. ตารางอ้างอิง : รหัสจังหวัด (ต่อ)

26 Slide 26 ติดต่อ-สอบถาม ท่านสามารถ Download program ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.iprbthai.orgwww.iprbthai.org ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ E-mail : rbc_helpdesk@iprbthai.org โทรศัพท์ : 0-2651-4506-9 ต่อ 111, 112, 121, 122

27 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google