งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)

2 Slide 2 Agenda 1.ภาพรวมการนำส่งข้อมูล 2.แบบรายงานการนำส่งข้อมูล 3.ตารางรายละเอียด 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.2 รายการสลักหลัง 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 4.ตารางอ้างอิง 4.1 รหัสบริษัท 4.2 รหัสย่อประเภทการรับประกันภัยย่อย 4.3 รหัสจังหวัด

3 Slide 3 1. ภาพรวมการนำส่งข้อมูล ข้อมูลการรับประกันภัยที่มีความคุ้มครองระหว่างปีพ.ศ – 2549 (In forced Policy) “ รายการกรมธรรม์ที่มีวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง มากกว่าหรือเท่ากับ 01/01/2544 และ รายการกรมธรรม์ที่มีวันที่เริ่มคุ้มครอง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 31/12/2549 ” ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย ตามปีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างปีพ.ศ – 2549 “ รายการสินไหมทดแทนที่มีวันที่เกิดเหตุระหว่าง 01/01/2544 ถึง 31/12/2549 ” ประเภทการรับประกันภัย การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

4 Slide 4 1. ภาพรวมการนำส่งข้อมูล (ต่อ) รายการข้อมูลที่ต้องจัดส่ง รายการข้อมูลกรมธรรม์ รายการข้อมูลสลักหลัง รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่ สินไหมทดแทนได้ รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุ เลขที่สินไหมทดแทนได้ ใช้สัญลักษณ์ | เพื่อเป็นการแบ่งแยกข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ องค์ประกอบที่เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ให้บันทึกเป็นตัวเลขที่ไม่มีตัวอักษรจุลภาค (“,”) และให้มีตัวเลขหลังจุดทศนิยม 2 หลัก เช่น หรือ บริษัทที่ถูกคัดเลือกมาทั้งสิ้น จำนวน 40 บริษัท ระยะเวลาการนำส่งข้อมูล ภายใน 18 มีนาคม 2551 ส่งข้อมูลไปที่ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

5 Slide 5 2. แบบรายงานการนำส่งข้อมูล

6 Slide 6 3. ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

7 Slide รายการกรมธรรม์ _XXX เป็นลำดับที่ ของแฟ้มข้อมูล เช่น POLICY_001.TXT, POLICY_002.TXT กรณีที่บริษัทเลือกส่งข้อมูล กรมธรรม์และสลักหลัง ทุกครั้ง รวมเป็น 1 รายการ จะต้องส่งข้อมูลที่เป็น ผลลัพธ์สุดท้ายของกรมธรรม์ ที่รวมสลักหลังเรียบร้อยแล้ว

8 Slide รายการกรมธรรม์ (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001|POLNO00001|1| | | | | ABC|2|002|POLNO00001|1| | || | ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การ ประกันภัยสินค้า เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หลังจากหักเบี้ยจากการ ประกันภัยต่อ (Net Premium) ไม่รวมการประกันภัยต่อ แบบ Excess of Loss

9 Slide 9 3. ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

10 Slide รายการสลักหลัง กรมธรรม์ที่มีสลักหลังยกเลิก กรมธรรม์ (ไม่มีความคุ้มครอง หรือเบี้ยประกันภัยเป็น 0) จะส่งข้อมูลหรือไม่ส่งข้อมูล มาก็ได้

11 Slide รายการสลักหลัง (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลสลักหลัง บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย สลักหลังไม่มีเบี้ยเพิ่ม/ลด ABC|1|001|POLNO00001|1|ENDNO00001/01| | | | |0.00| สลักหลังเบี้ยเพิ่ม/ลด ABC|1|001|POLNO00002|1|ENDNO00002/01| | | | | | ABC|1|001|POLNO00002|1|ENDNO00002/02| | | | | |

12 Slide ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

13 Slide สินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน กรณีที่เลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ มีรายการจ่าย > 1 รายการ และบันทึกรายการทางบัญชี วันเดียวกัน สามารถส่งข้อมูลรวมทุกครั้งของ รายการนั้นๆ มาเป็น 1รายการ (ลำดับที่ของรายการสินไหม ทดแทน = 1) หรือจะส่งข้อมูล แบบแยกตามลำดับที่ของ รายการสินไหมทดแทนที่ บันทึกแต่ละครั้งก็ได้

14 Slide สินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002| | |20|P|1| ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002| | |20|P|2| ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002| | |20|P|1| หรือ

15 Slide ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

16 Slide รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ - ส่งข้อมูลเฉพาะ ในกรณีเป็น CLAIM ของกรมธรรม์ มีการประกันภัยต่อ เท่านั้น - ส่งข้อมูลทุกรายการ ที่มีการบันทึก เรียกร้องรับคืน ไม่ว่าจะได้รับคืน มาแล้วหรือไม่ก็ตาม

17 Slide รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีสามารถระบุเลขที่สินไหมทดแทนได้ บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001|POLNO00002|1|CLMNO00002| |

18 Slide ตารางรายละเอียด 3.3 รายการสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกัน 3.2 รายการสลักหลัง 3.1 รายการกรมธรรม์ 3.4 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ 3.5 รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้

19 Slide รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ - ส่งข้อมูลเฉพาะ ในกรณีเป็น CLAIM ของกรมธรรม์ มีการประกันภัยต่อ เท่านั้น - ส่งข้อมูลทุกรายการ ที่มีการบันทึก เรียกร้องรับคืน ไม่ว่าจะได้รับคืน มาแล้วหรือไม่ก็ตาม

20 Slide รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมได้ (ต่อ) ตัวอย่างการส่งข้อมูลรับคืนค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ กรณีที่ไม่สามารถระบุเลขที่สินไหมทดแทนได้ บริษัทประกันภัย ABC - ประเภทการรับประกันภัยหลัก = การประกันภัยทรัพย์สิน, ประเภทการรับประกันภัยย่อย = การประกันอัคคีภัย ABC|1|001| |

21 Slide ตารางอ้างอิง รหัสย่อประเภทการรับประกันภัยย่อย รหัสจังหวัด รหัสบริษัท

22 Slide ตารางอ้างอิง : รหัสบริษัท ให้แต่ละบริษัทรายงานตามประเภทการรับประกันภัยที่มีเครื่องหมาย √ เท่านั้น

23 Slide ตารางอ้างอิง : รหัสย่อประเภทการรับประกันภัยย่อย ประเภทการรับประกันภัยหลัก การประกันภัยทรัพย์สิน (1) การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง (2) การประกันภัยรถยนต์ (3) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (4) ประเภทการรับประกันภัยย่อย 001 อัคคีภัย 002 ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(IAR) 001 ตัวเรือ 002 สินค้า 000 ภาคบังคับ 001 ภาคสมัครใจกรมธรรม์ประเภท ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท ภาคสมัครใจ กรมธรรม์แบบอื่นๆ 100 ทรัพย์สิน (ไม่รวมIAR) 200 ความรับผิดตามกฎหมาย 300 วิศวกรรม 400 -ความเสี่ยงภัยด้านการเงิน และการค้ำประกัน -ความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง 501 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 502 อุบัติเหตุกลุ่ม 503 สุขภาพส่วนบุคคล 504 สุขภาพส่วนกลุ่ม 505 อุบัติเหตุเดินทาง 506 เกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ (ไม่รวมรหัส ) 600 อากาศยาน

24 Slide ตารางอ้างอิง : รหัสจังหวัด

25 Slide ตารางอ้างอิง : รหัสจังหวัด (ต่อ)

26 Slide 26 ติดต่อ-สอบถาม ท่านสามารถ Download program ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : ต่อ 111, 112, 121, 122

27 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน RBC (Risk Based Capital)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google