งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต. วิธีการสร้างเว็บเพจ 1. คลิกที่ปุ่ม แล้วคลิกที่ปุ่ม Word Option ( ตัวเลือกของ Word) 2. ในกลุ่ม Popular ( เป็นที่นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต. วิธีการสร้างเว็บเพจ 1. คลิกที่ปุ่ม แล้วคลิกที่ปุ่ม Word Option ( ตัวเลือกของ Word) 2. ในกลุ่ม Popular ( เป็นที่นิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต

2 วิธีการสร้างเว็บเพจ 1. คลิกที่ปุ่ม แล้วคลิกที่ปุ่ม Word Option ( ตัวเลือกของ Word) 2. ในกลุ่ม Popular ( เป็นที่นิยม ) คลิกเลือก ตัวเลือก Show Developer tab in the Ribbon ( แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon)

3 3. เลือก OK ( ตกลง ) 4. ในไอคอน ( โหมด ออกแบบ ) ในกลุ่ม Controls ( ตัวควบคุม ) ของแท็บ Developer ( นักพัฒนา ) จะใช้ เป็นตัวเปลี่ยนสลับระหว่างโหมดออกแบบ กับโหมดดูผล จะปรากฏกลุ่มเครื่องมือ ดังนี้

4 Text : แสดงช่องให้พิมพ์ข้อความ ธรรมดา Picture : กรอบสำหรับใส่ รูปภาพ Rich Text : แสดงช่องให้พิมพ์ ข้อความที่ จัดรูปแบบได้ Drop down List : แสดงตัวเลือก หลาย ตัวเลือกให้เลือก Date Picker : กรอบสำหรับใส่ วันที่ โดย เลือกจาก ปฏิทิน Building Block Gallery : แสดงแบบสำเร็จให้ เลือก Combo Box : แสดงตัวเลือกให้เลือกเมื่อ ผู้ใช้ต้องการ ตัวควบคุมจากเวิร์ดรุ่น ก่อนๆ

5 ตารางแสดงเครื่องมือแต่ละชนิดของ ตัวควบคุมจากเวิร์ดรุ่นก่อนๆ

6 Checkbox หน้าที่ คือ การกำหนดตัวเลือกแบบ เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ตัวอย่างเช่น

7 Option Button หน้าที่ คือ การกำหนดตัวเลือกแบบเลือก ได้ 1 ตัวเลือก ตัวอย่างเช่น

8 Drop - Down Box หน้าที่ คือ กำหนดตัวเลือกแบบหลาย บรรทัด ตัวอย่างเช่น

9 List Box หน้าที่ คือ กำหนดตัวเลือกแบบ 1 บรรทัด ตัวอย่างเช่น

10 Text Box หน้าที่ คือ กำหนดช่องรับข้อความแบบ 1 บรรทัด ตัวอย่างเช่น

11 Text Area ( พื้นที่ข้อความ ) หน้าที่ คือ กำหนดช่องรับข้อความแบบ หลายบรรทัด ตัวอย่างเช่น

12 Submit ( ส่ง ) หน้าที่ คือ สร้างปุ่มยืนยันข้อมูล ตัวอย่างเช่น

13 Reset ( ตั้งค่าใหม่ ) หน้าที่ คือ สร้างปุ่มยกเลิกข้อมูลที่ได้กรอก ไปแล้ว เพื่อเริ่มต้นกรอกใหม่ ตัวอย่างเช่น

14 Password ( รหัสผ่าน ) หน้าที่ คือ ใช้รับข้อมูลแบบ Password คือ จะขึ้นเป็นแบบ * แทนข้อมูลที่ใส่ลงไป ตัวอย่างเช่น

15 Hide ( ซ่อน ) หน้าที่ คือ ใช้รับข้อมูล คล้ายกับ Text Area แต่จะไม่ปรากฏกรอบข้อความให้

16 Scrolling Text หน้าที่ คือ การสร้างตัวอักษรวิ่ง (Marquee) เมื่อคลิกเลือกที่ปุ่ม Scrolling Text จะปรากฏ Dialog Box ขึ้น ซึ่ง สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ ดังรูป

17 การบันทึกเอกสารเป็นเว็บ เพจ เปิดไฟล์เอกสารที่สร้างไว้ คลิกที่ปุ่ม Office ชี้ ไปที่ Save As ( บันทึกเป็น ) แล้วเลือก Other Formats ( รูปแบบอื่นๆ ) ในส่วนของ Save as type ( บันทึกเป็นชนิด ) เลือกเป็นเว็บเพจ เช่น Web page (*.html ; *.htm) เลือกเป็นเว็บ เพจ

18 คลิกที่ปุ่ม Change Title ( เปลี่ยนชื่อ เรื่อง ) แล้วพิมพ์ข้อความชื่อเรื่องของหน้า เว็บเพจนี้แล้วเลือก OK ( ตกลง ) แล้วคลิก ที่ปุ่ม Save ( บันทึก )

19 การสร้างจุดเชื่อมระหว่าง หน้าเว็บเพจ การใช้ข้อความเป็นตัวเชื่อมโยงหน้าเว็บ เพจ ◦ ระบายข้อความที่ต้องการทำเป็นไฮเปอร์ลิงค์ ในตัวอย่าง คือ คำว่า กลุ่มเครื่องมือ

20 ที่แท็บ Insert ( แทรก ) ในกลุ่ม Links ( การ เชื่อมโยง ) คลิกที่ไอคอน ( การ เชื่อมโยงหลายมิติ ) ในส่วนของ Link to ( เชื่อมโยงไปยัง ) คลิก ที่ Existing File or Web Page ( แฟ้มหรือ เว็บเพจที่มีอยู่ ) จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้น

21 เข้าไปค้นใน อินเตอร์เน็ต ใส่ชื่อเว็บเพจที่ ต้องการ

22 ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูป

23 การยกเลิกข้อความที่เป็น จุดเชื่อมหลายมิติ (Hyperlink) เลื่อนเมาส์ที่ข้อความนั้น คลิกขวาที่ข้อความนั้น จะปรากฏเมนูย่อย เลือกที่ Remove Hyperlink ( เอาการเชื่อมโยงหลายมิติ ออก )

24 การใช้รูปภาพเป็นตัว เชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ  คลิกเลือกที่รูปภาพที่ต้องการ  ที่แท็บ Insert ( แทรก ) ในกลุ่ม Links ( การเชื่อมโยง ) คลิกที่ไอคอน ( การเชื่อมโยงหลายมิติ )  ในส่วนของ Link to ( เชื่อมโยงไปยัง ) คลิกที่ Existing File or Web Page ( แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่ )  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ในช่องพิมพ์ชื่อแฟ้ม หรือชื่อ เว็บเพจ ให้เลือกหรือพิมพ์ เว็บเพจที่ต้องการลิงค์ไปถึง ในตัวอย่างกำหนดให้เมื่อคลิกที่รูปจะลิงค์ไปสู่ www.sanook.com www.sanook.com

25 ในปุ่มคำแนะนำ หมายถึง เวลาที่นำเมาส์ไป บริเวณใกล้ข้อความไฮเปอร์ลิงค์ จะปรากฏ ข้อความดังกล่าวให้ผู้ใช้เห็น ในตัวอย่าง คือ ลิงค์ ไปที่ Sanook ดังรูป

26 คำแนะนำบน หน้าจอ

27 การยกเลิกรูปภาพที่เป็นจุดเชื่อมหลาย มิติ (Hyperlink) เราสามารถยกเลิกข้อความที่เป็นจุดเชื่อม หลายมิติ (Hyperlink) ได้ดังต่อไปนี้ เลื่อนเมาส์ที่รูปภาพนั้น คลิกขวาที่รูปภาพนั้น จะปรากฏเมนูย่อย เลือกที่ Remove Hyperlink ( เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก )

28


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต. วิธีการสร้างเว็บเพจ 1. คลิกที่ปุ่ม แล้วคลิกที่ปุ่ม Word Option ( ตัวเลือกของ Word) 2. ในกลุ่ม Popular ( เป็นที่นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google