งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต
บทที่ 10 การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต

2 วิธีการสร้างเว็บเพจ 1. คลิกที่ปุ่ม แล้วคลิกที่ปุ่ม Word Option (ตัวเลือกของ Word) 2. ในกลุ่ม Popular (เป็นที่นิยม) คลิกเลือกตัวเลือก Show Developer tab in the Ribbon (แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon)

3 3. เลือก OK (ตกลง) 4. ในไอคอน (โหมดออกแบบ) ในกลุ่ม Controls (ตัว ควบคุม) ของแท็บ Developer (นักพัฒนา) จะใช้เป็นตัวเปลี่ยน สลับระหว่างโหมดออกแบบกับโหมดดูผล จะปรากฏกลุ่มเครื่องมือ ดังนี้

4 ตัวควบคุมจากเวิร์ดรุ่นก่อนๆ
Text : แสดงช่องให้พิมพ์ข้อความธรรมดา Picture : กรอบสำหรับใส่รูปภาพ Rich Text : แสดงช่องให้พิมพ์ข้อความที่ จัดรูปแบบได้ Drop down List : แสดงตัวเลือกหลาย ตัวเลือกให้เลือก Date Picker : กรอบสำหรับใส่วันที่ โดย เลือกจากปฏิทิน Building Block Gallery : แสดงแบบสำเร็จให้เลือก Combo Box : แสดงตัวเลือกให้เลือกเมื่อผู้ใช้ต้องการ ตัวควบคุมจากเวิร์ดรุ่นก่อนๆ

5 ตารางแสดงเครื่องมือแต่ละชนิดของตัวควบคุมจากเวิร์ดรุ่นก่อนๆ

6 Checkbox หน้าที่ คือ การกำหนดตัวเลือกแบบเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ตัวอย่างเช่น

7 Option Button หน้าที่ คือ การกำหนดตัวเลือกแบบเลือกได้ 1 ตัวเลือก ตัวอย่างเช่น

8 Drop - Down Box หน้าที่ คือ กำหนดตัวเลือกแบบหลายบรรทัด ตัวอย่างเช่น

9 List Box หน้าที่ คือ กำหนดตัวเลือกแบบ 1 บรรทัด ตัวอย่างเช่น

10 Text Box หน้าที่ คือ กำหนดช่องรับข้อความแบบ 1 บรรทัด ตัวอย่างเช่น

11 Text Area (พื้นที่ข้อความ) หน้าที่ คือ กำหนดช่องรับข้อความแบบหลายบรรทัด ตัวอย่างเช่น

12 Submit (ส่ง) หน้าที่ คือ สร้างปุ่มยืนยันข้อมูล ตัวอย่างเช่น

13 Reset (ตั้งค่าใหม่) หน้าที่ คือ สร้างปุ่มยกเลิกข้อมูลที่ได้กรอกไปแล้ว เพื่อเริ่มต้น กรอกใหม่ ตัวอย่างเช่น

14 Password (รหัสผ่าน) หน้าที่ คือ ใช้รับข้อมูลแบบ Password คือจะขึ้นเป็นแบบ * แทน ข้อมูลที่ใส่ลงไป ตัวอย่างเช่น

15 Hide (ซ่อน) หน้าที่ คือ ใช้รับข้อมูล คล้ายกับ Text Area แต่จะไม่ปรากฏกรอบ ข้อความให้

16 Scrolling Text หน้าที่ คือ การสร้างตัวอักษรวิ่ง (Marquee) เมื่อคลิกเลือกที่ ปุ่ม Scrolling Text จะปรากฏ Dialog Box ขึ้น ซึ่งสามารถตั้งค่า ต่าง ๆ ได้ ดังรูป

17 การบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ
เปิดไฟล์เอกสารที่สร้างไว้ คลิกที่ปุ่ม Office ชี้ไปที่ Save As (บันทึกเป็น) แล้วเลือก Other Formats (รูปแบบอื่นๆ) ในส่วนของ Save as type (บันทึกเป็นชนิด) เลือกเป็นเว็บเพจ เช่น Web page (*.html ; *.htm) เลือกเป็นเว็บเพจ

18 คลิกที่ปุ่ม Change Title (เปลี่ยนชื่อเรื่อง) แล้วพิมพ์ข้อความ ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเพจนี้แล้วเลือก OK (ตกลง) แล้วคลิกที่ปุ่ม Save (บันทึก)

19 การสร้างจุดเชื่อมระหว่างหน้าเว็บเพจ
การใช้ข้อความเป็นตัวเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ ระบายข้อความที่ต้องการทำเป็นไฮเปอร์ลิงค์ ในตัวอย่าง คือ คำว่า กลุ่มเครื่องมือ

20 ที่แท็บ Insert (แทรก) ในกลุ่ม Links (การเชื่อมโยง) คลิกที่ ไอคอน (การเชื่อมโยงหลายมิติ)
ในส่วนของ Link to (เชื่อมโยงไปยัง) คลิกที่ Existing File or Web Page (แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่) จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้น

21 เข้าไปค้นในอินเตอร์เน็ต
ใส่ชื่อเว็บเพจที่ต้องการ

22 ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูป

23 การยกเลิกข้อความที่เป็นจุดเชื่อมหลายมิติ (Hyperlink)
เลื่อนเมาส์ที่ข้อความนั้น คลิกขวาที่ข้อความนั้น จะปรากฏเมนูย่อย เลือกที่ Remove Hyperlink (เอาการเชื่อมโยง หลายมิติออก)

24 การใช้รูปภาพเป็นตัวเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
คลิกเลือกที่รูปภาพที่ต้องการ  ที่แท็บ Insert (แทรก) ในกลุ่ม Links (การเชื่อมโยง) คลิกที่ไอคอน (การ เชื่อมโยงหลายมิติ) ในส่วนของ Link to (เชื่อมโยงไปยัง) คลิกที่ Existing File or Web Page (แฟ้มหรือ เว็บเพจที่มีอยู่) จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ในช่องพิมพ์ชื่อแฟ้ม หรือชื่อเว็บเพจ ให้เลือกหรือพิมพ์ เว็บเพจที่ต้องการลิงค์ไปถึง ในตัวอย่างกำหนดให้เมื่อคลิกที่รูปจะลิงค์ไปสู่

25 ในปุ่มคำแนะนำ หมายถึง เวลาที่นำเมาส์ไปบริเวณใกล้ข้อความไฮเปอร์ ลิงค์ จะปรากฏข้อความดังกล่าวให้ผู้ใช้เห็น ในตัวอย่าง คือ ลิงค์ไปที่ Sanook ดังรูป

26 คำแนะนำบนหน้าจอ

27 การยกเลิกรูปภาพที่เป็นจุดเชื่อมหลายมิติ (Hyperlink)
เลื่อนเมาส์ที่รูปภาพนั้น คลิกขวาที่รูปภาพนั้น จะปรากฏเมนูย่อย เลือกที่ Remove Hyperlink (เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก)

28


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนองานบนอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google