งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Feasibility Study of New Venture ( การศึกษาความเป็นไป ได้ของธุรกิจใหม่ ) Dr. Kittipong S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Feasibility Study of New Venture ( การศึกษาความเป็นไป ได้ของธุรกิจใหม่ ) Dr. Kittipong S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Feasibility Study of New Venture ( การศึกษาความเป็นไป ได้ของธุรกิจใหม่ ) Dr. Kittipong S.

2 -Feasibility Study -New Venture

3 Related terms(topics) Entrepreneur/Entrepreneurship Pre-Feasibility Study Feasibility Study/Project Analysis Business Plan Project Management

4 Venture Product/Service Development Nike Laser Honda Pepsi Corn Flake Post It Food Ingredients Etc.

5 - Economics Change - Social, Culture and Demographic Change - Technological Change - Political/legal Change - Competition New Idea Opportunity

6 Sources of Idea 1. Current Job 2. Special Interest 3. Friends 4. Media

7 Venture (Business concept) Feasibility Study Business Plan

8 Feasibility Study Industry Product and Service Customers Investment Human resources Chance to be successful???

9 Feasibility Study Before committing time and energy to prepare a business plan, the entrepreneur should do a quick feasibility study of the business concept. - Are their any barriers to success? - Can the product be marketed, produced and financed? - Are goals and objectives of the venture clearly defined? - To provide a framework for business plan

10 การศึกษาความ เป็นไปได้ การแสวงหาธุรกิจ ใหม่ คัดเลื อก ศึกษาความเป็นไป ได้ขั้นต้น ศึกษา เพิ่มเติม กำหนดขอบเขตการศึกษา ความเป็นไปได้ ศึกษาด้าน เศรษฐกิจ / ตลาด ศึกษาด้าน การ ดำเนินกา ร การวิเคราะห์ ความไว ประเมินและ ป้องกันความเสี่ยง วิเคราะห์ทางด้าน การเงิน ตัดสิน ใจ ศึกษาด้าน การ บริหาร จัดการ

11 การศึกษาความ เป็นไปได้ การแสวงหาธุรกิจ ใหม่ คัดเลื อก ศึกษาความเป็นไป ได้ขั้นต้น ศึกษา เพิ่มเติม กำหนดขอบเขตการศึกษา ความเป็นไปได้ ศึกษาด้าน เศรษฐกิจ / ตลาด ศึกษาด้าน การ ดำเนินกา ร การวิเคราะห์ ความไว ประเมินและ ป้องกันความเสี่ยง วิเคราะห์ทางด้าน การเงิน ตัดสิน ใจ ศึกษาด้าน การ บริหาร จัดการ CASH IN FLOW

12 การศึกษาความ เป็นไปได้ การแสวงหาธุรกิจ ใหม่ คัดเลื อก ศึกษาความเป็นไป ได้ขั้นต้น ศึกษา เพิ่มเติม กำหนดขอบเขตการศึกษา ความเป็นไปได้ ศึกษาด้าน เศรษฐกิจ / ตลาด ศึกษาด้าน การ ดำเนินกา ร การวิเคราะห์ ความไว ประเมินและ ป้องกันความเสี่ยง วิเคราะห์ทางด้าน การเงิน ตัดสิน ใจ ศึกษาด้าน การ บริหาร จัดการ CASH OUT FLOW

13 การศึกษาความ เป็นไปได้ การแสวงหาธุรกิจ ใหม่ คัดเลื อก ศึกษาความเป็นไป ได้ขั้นต้น ศึกษา เพิ่มเติม กำหนดขอบเขตการศึกษา ความเป็นไปได้ ศึกษาด้าน เศรษฐกิจ / ตลาด ศึกษาด้าน การ ดำเนินกา ร การวิเคราะห์ ความไว ประเมินและ ป้องกันความเสี่ยง วิเคราะห์ทางด้าน การเงิน ตัดสิน ใจ ศึกษาด้าน การ บริหาร จัดการ NPV IRR PI PB

14 The Business Plan

15 Planning as a part of the business operations : –Marketing/Sales Plan –Financial Plan –Operations (Production) Plan –Human Resource Plan –Etc.

16 1. What is the Business Plan? 2. Who write the plan? 3. Skills needed 4. Who read the plan? 5. How to evaluate the plan 6. What information required? 7. Writing the business plan 8. Presenting the plan Discussion Topics

17 The Business Plan is a written document prepared by the entrepreneur that describes all the relevant external and internal elements involved in starting a new venture. It is often an integration of functional plans such as marketing, finance,manufacturing(operations), and human resources. 1.What is the Business Plan ?

18 Importance of Business Plan To determine the viability of the venture To provide guidance to organize and plan To serve as an important tool in helping to obtain financing

19 2. Who write the plan? Entrepreneur Lawyer Accountant Consultant Engineer Etc.

20 3. Skills needed Planning Forecasting Market Research Sales/Marketing Management Human Resource Management Product Design/Production Legal Issues Financial, Accounting and Taxes Organizing

21 4. Who read the plan? Investor Banker Supplier Employee Customer Consultant/Advisor

22 Three perspectives to be considered Entrepreneur perspective –Creativity and technology by entrepreneur Marketing perspective –Someone would buy it in the eye of customer Investor perspective –Financial projections

23 5. How to evaluate the plan? Analysis of business opportunity Ability to pay back the Debt including Interest with a designated period of time Analysis of all potential risks

24 6. Information Required Marketing Information Operations Information Financial Information

25 Information for Planning: Market Information: –Market potential for the product or service –Size of the market –Target market –Market goals Sources: –Trade associations –Government reports –Internet –Research –Published studies

26 Information for Planning: Operations Information : –Location :to access customers,suppliers and distributors –Manufacturing Operations: Machine, assembly, subcontract –Raw materials : suppliers’ names,addresses,cost –Equipment : lists,purchase or lease –Labor Skills : unique skill,number,pay rate,where and how to obtain –Space : amount of space,owned or leased –Overhead : manufacturing supports, tools,supplies,utilities

27 Information for Planning: Financial Information : Expected sales and expense figures for at least the first three years Cash flow figures for the first three years Current balance sheet and pro forma balance sheets for the first three years

28 7. Writing the Business Plan 1. Executive Summary 2. Business Profile 3. Environmental and Industry Analysis 4. Business Objectives 5. Marketing Plan

29 6. Operations Plan 7. Organizational Plan 8. Financial Plan 9. Implementation Plan 10. Risk Assessment and Contingency plan 11. Appendix

30 8. Presenting the Plan To provide a short presentation/Executive Summary Audiences :Partners,potential investors,bankers and others –To sell their business concept –Why this would be a good investment ? –To give opportunity to ask the questions –Request for negotiations –Leading to final investment decisions

31 Using and implementing the Business Plan As a Business direction To measure the progress Updating the Plan for the changes

32 Why do Business Plans fail? Goals are unreasonable and/or immeasurable. Total commitment to the business was never made. Entrepreneur has insufficient experience and knowledge. Customer’ need was never established. Entrepreneur has no sense of potential threats or weaknesses to business.

33 รูปแบบของแผน ธุรกิจ

34 1. บทสรุปผู้บริหาร ลักษณะธุรกิจ แนวคิด สินค้าและบริการ ขนาดของตลาด แนวโน้มและโอกาสทาง ธุรกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ เงินลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง

35 2. ประวัติย่อของกิจการ ความเป็นมาของกิจการ แนวคิดของธุรกิจ สินค้าและบริการ จุดเด่นของกิจการ

36 3. วิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและความ เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน การวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้ม การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค

37 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้

38 5. แผนการตลาด เป้าหมายทางการตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้าและกำหนดลูกค้า เป้าหมาย การวางตำแหน่งสินค้า กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางด้านราคา กลยุทธ์ทางด้านการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการขาย

39 6. แผนการปฏิบัติการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป

40 ธุรกิจการผลิต ทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ การจัดซื้อและระบบสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาระบบการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

41 ธุรกิจบริการ สถานที่และทำเลที่ตั้ง กระบวนการให้บริการ พนักงานผู้ให้บริการ ความสามารถสูงสุดที่ให้บริการได้ คุณภาพงานบริการ

42 ธุรกิจซื้อมาขายไป การหาแหล่งสินค้า การวางระบบการจัดซื้อ การวางระบบสินค้าคงคลัง การวางระบบการขนส่ง

43 7. แผนจัดการและกำลัง บุคลากร โครงสร้างองค์กร ทีมงานบริหาร แผนกำลังบุคลากร ระบบการบริหาร

44 8. แผนการดำเนินการ แผนดำเนินการงานโดยรวมของ โครงการ

45 9. แผนการเงิน เงินทุนหมุนเวียนที่ต้องการ เงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินทุน ผลตอบแทนของการลงทุน งบกำไรขาดทุน งบดุล อัตราส่วนทางการเงิน จุดคุ้มทุน

46 10. ความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน ความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง แผนฉุกเฉิน

47 11. ภาคผนวก เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการสนับสนุน

48 Mid Term Paper Assignment Read Carefully one selected project Investigate and Analyze it Comment and criticize on various issues Suggest the corrections in a completed plan

49 Suggested Format Report ประเด็นสิ่งที่เสนอ ในรายงาน ข้อผิดพลา ดและความ ไม่สมบูรณ์ ข้อเสนอใน การแก้ไข 1. 2. 3.,4.,5…….

50 Final Term Paper Assignment Select 1 new business project Conduct the feasibility study Write up into a Business Plan Do the presentation


ดาวน์โหลด ppt Feasibility Study of New Venture ( การศึกษาความเป็นไป ได้ของธุรกิจใหม่ ) Dr. Kittipong S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google