งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทศพิธราชธรรม ดร. สมโภชน์ นพ คุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทศพิธราชธรรม ดร. สมโภชน์ นพ คุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทศพิธราชธรรม ดร. สมโภชน์ นพ คุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

2 ทศพิธราชธรรม คือ จริยวัตร ๑๐ ประการที่ พระเจ้าแผ่นดินทรงพระประพฤติเป็น หลักธรรม ประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรม ประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความ เป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิด แก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่ง ความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับ พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุก องค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้

3 ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑. ทาน หมายถึงการให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยัง หมายถึงการให้น้ำใจแก่ผู้อื่นด้วย ๒. ศีล หมายถึงความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งใน การปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราช ประเพณี และในทางศาสนา ๓. บริจาค หมายถึงการเสียสละความสุข ส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม ๔. ความซื่อตรง หมายถึงความซื่อตรงใน ฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต ๕. ความอ่อนโยน หมายถึงการมีอัธยาศัย อ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมา คารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ำกว่า

4 ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ดังนี้ ๖. ความเพียร หมายถึงมีความอุตสาหะใน การปฏิบัติงานโดยปราศจากความเกียจ คร้าน ๗. ความไม่โกรธ หมายถึงความไม่แสดง ความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะ ลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล ๘. ความไม่เบียดเบียน หมายถึงการไม่ เบียดเบียน หรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือ เบียดเบียนผู้อื่น ๙. ความอดทน หมายถึงการมีความอดทน ต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้ เรียบร้อย ๑๐. ความยุติธรรม หมายถึงความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอน เอียงหวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภ สักการะใดๆ


ดาวน์โหลด ppt ทศพิธราชธรรม ดร. สมโภชน์ นพ คุณ รองเลขาธิการ ก. พ. สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google