งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารความ เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารความ เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารความ เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรม เป้าหมาย ( การให้บริการ ) ประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานในสังกัด ได้รับการบริการงานด้านอำนวยการ และบริหาร จัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และถูกต้อง ประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานในสังกัด ได้รับการบริการงานด้านอำนวยการ และบริหาร จัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และถูกต้อง วัตถุประสงค์ ( กลยุทธ์ ) 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 2. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพบุคลากร 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนางาน ยุติธรรม ตัวชี้วัด 1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของส่วนราชการที่ ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการตามเกณฑ์มิติคุณภาพการ ให้บริการในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 2. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ รับบริการ 3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ อำนวยความยุติธรรม เป้าหมาย ( การให้บริการ ) สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ( กลยุทธ์ ) 1. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 1. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 2. ส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2. ส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 3. สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการการเสริมสร้าง ความยุติธรรมทางสังคม 3. สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการการเสริมสร้าง ความยุติธรรมทางสังคม ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของความร่วมมือและข้อตกลง ด้านงานยุติธรรมที่ดำเนินการ 1. ระดับความสำเร็จของความร่วมมือและข้อตกลง ด้านงานยุติธรรมที่ดำเนินการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 2. ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2552-2555 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ. ศ. 2552-2555 4. จำนวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านกฎหมาย 4. จำนวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านกฎหมาย 5. ร้อยละของจำนวนประชาชนผู้รับบริการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่น 5. ร้อยละของจำนวนประชาชนผู้รับบริการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่น ต่อกระทรวงยุติธรรม ต่อกระทรวงยุติธรรม 6. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนภารกิจ 6. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนภารกิจ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานยุติธรรม ทางเลือกและเสริมสร้าง ความสมานฉันท์ใน สังคมไทย เป้าหมาย ( การให้บริการ ) มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ( กลยุทธ์ ) 1. พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกและจัดการ ความขัดแย้ง 1. พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกและจัดการ ความขัดแย้ง 2. พัฒนากลไกและการมีส่วนร่วมในการสร้างความ สมานฉันท์ 2. พัฒนากลไกและการมีส่วนร่วมในการสร้างความ สมานฉันท์ ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก 2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่นำกระบวนการยุติธรรม ทางเลือกและการจัดการความขัดแย้ง 2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่นำกระบวนการยุติธรรม ทางเลือกและการจัดการความขัดแย้ง มาใช้แล้วบรรลุผลสำเร็จ มาใช้แล้วบรรลุผลสำเร็จ 3. จำนวนองค์กร / หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้าง ความสมานฉันท์ 3. จำนวนองค์กร / หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้าง ความสมานฉันท์ 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกในการสร้าง ความสมานฉันท์ 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกในการสร้าง ความสมานฉันท์


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารความ เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google