งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน โวลท์มิเตอร์ ( Volt Meter). แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวล์ท ( V : Volt ) มีอยู่ 2 ชนิดคือ 1. ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC = Direct Current) 1. ไฟฟ้ากระแสตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน โวลท์มิเตอร์ ( Volt Meter). แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวล์ท ( V : Volt ) มีอยู่ 2 ชนิดคือ 1. ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC = Direct Current) 1. ไฟฟ้ากระแสตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน โวลท์มิเตอร์ ( Volt Meter)

2 แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวล์ท ( V : Volt ) มีอยู่ 2 ชนิดคือ 1. ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC = Direct Current) 1. ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC = Direct Current) 2. ไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC = Alternating Current ) 2. ไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC = Alternating Current ) ไฟฟ้า กระแสตรง ( DC ) ( DC ) ไฟฟ้า กระแสสลับ ( AC ) ( AC )

3 สเกลที่ใช้อ่าน ค่า ไฟฟ้า กระแสตรง ( DC ) ( DC ) ไฟฟ้า กระแสสลับ ( AC ) ( AC )

4 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter)

5 จำนวนย่านวัดโวลท์มิเตอร์ ( Voltmeter ) ประกอบด้วย 7 ย่านวัดคือ 0.1V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V และ 1000V แต่มีชุดตัวเลขที่อ่านค่านั้น 3 ชุด คือ 0 – 10, 0 – 50, และ 0 – 250 ดังนั้นในการ อ่านค่าต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยพิจารณา ย่านวัดที่ตั้ง และชุดตัวเลขที่จะต้องอ่าน 0.1V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V และ 1000V แต่มีชุดตัวเลขที่อ่านค่านั้น 3 ชุด คือ 0 – 10, 0 – 50, และ 0 – 250 ดังนั้นในการ อ่านค่าต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยพิจารณา ย่านวัดที่ตั้ง และชุดตัวเลขที่จะต้องอ่าน

6 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter) ย่านวัด 0.1V, 10V, และ 1000V อ่านตัวเลข ชุด 0 – 10 ย่านวัด 0.5V, และ 50V อ่านตัวเลขชุด 0 – 50 ย่านวัด 2.5V, และ 250V อ่านตัวเลขชุด 0 – 250

7 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter) ย่านวัด 0.1V, 10V, และ 1000V อ่านตัวเลข ชุด 0 – 10 ( แต่ละช่องมีค่า 0.2V) ย่านวัด 0.1V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้.............. นำไปหาร 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 0.002 V ย่านวัด 10V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้.............. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 0.2 V ย่านวัด 1000V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้............ นำไปคูณ 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 20 V

8 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter) ย่านวัด 0.5V, และ 50V อ่านตัวเลขชุด 0 – 50 ( แต่ละช่องมีค่า 1V) ย่านวัด 0.5V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-50 ได้.............. นำไปหาร 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 0.01 V ย่านวัด 50V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-50 ได้.............. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 V

9 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter) ย่านวัด 2.5V, และ 250V อ่านตัวเลขชุด 0 – 250 ( แต่ละช่องมีค่า 5V) ย่านวัด 2.5V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-250 ได้............. นำไปหาร 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 0.05 V ย่านวัด 250V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-250 ได้.............. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 5 V

10 รายละเอียดสเกล เอซีโวลท์มิเตอร์ ( AC Voltmeter) จำนวนย่านวัดโวลท์มิเตอร์ ( Voltmeter ) ประกอบด้วย 4 ย่านวัดคือ 10V, 50V, 250V และ 1000V แต่มีชุดตัว เลขที่อ่านค่านั้น 3 ชุด คือ 0 – 10, 0 – 50, และ 0 – 250 ดังนั้นในการ อ่านค่าต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยพิจารณา ย่านวัดที่ตั้ง และชุดตัวเลขที่จะต้องอ่าน

11 รายละเอียดสเกล เอซีโวลท์มิเตอร์ ( AC Voltmeter) ย่านวัด 10V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้.............. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 0.02 V ย่านวัด 50V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-50 ได้.............. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 V ย่านวัด 250V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-250 ได้.............. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 5 V ย่านวัด 1000V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้............ นำไปคูณ 100 =………. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 20 V ย่านวัด 250V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-250 ได้.............. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 5 V ย่านวัด 1000V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้............ นำไปคูณ 100 =………. หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 20 V จะต้องอ่าน จากสเกล สีแดง เท่านั้น

12 ตัวอย่างการอ่านค่า โวลท์มิเตอร์

13 ตัวอย่างที่ 1 การอ่านค่า ดีซี โวลท์มิเตอร์ ย่าน 0.1 V อ่านค่าได้ 0.013 V ย่าน 0.5 V อ่านค่าได้ 0.065 V ย่าน 2.5 V อ่านค่าได้ 0.32 V ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 1.3 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ 6.5 V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 32 V

14 ตัวอย่างที่ 2 การอ่านค่า ดีซี โวลท์มิเตอร์ ย่าน 0.1 V อ่านค่าได้ 0.065 V ย่าน 0.5 V อ่านค่าได้ 0.325 V ย่าน 2.5 V อ่านค่าได้ 1.63 V ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 6.5 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ 32.5 V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 163 V

15 ตัวอย่างที่ 3 การอ่านค่า ดีซี โวลท์มิเตอร์ ย่าน 0.1 V อ่านค่าได้ 0.055 V ย่าน 0.5 V อ่านค่าได้ 0.275 V ย่าน 2.5 V อ่านค่าได้ 1.38 V ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 5.5 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ 27.5 V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 138 V

16 ตัวอย่างที่ 1 การอ่านค่า เอซี โวลท์มิเตอร์ ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 1.4 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ 7 V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 35 V ย่าน 1000 V อ่านค่าได้ 140 V

17 ตัวอย่างที่ 2 การอ่านค่า เอซี โวลท์มิเตอร์ ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 6 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ 30 V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 150 V ย่าน 1000 V อ่านค่าได้ 600 V

18 ตัวอย่างที่ 3 การอ่านค่า เอซี โวลท์มิเตอร์ ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 9.6 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ 48 V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 240 V ย่าน 1000 V อ่านค่าได้ 960 V

19 ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานมัลติ มิเตอร์ 1. ก่อนใช้งานให้สังเกต ว่าเข็มชี้เลข 0 ทางซ้ายมือ หรือไม่ 2. ในการวัดค่า แรงดันไฟฟ้านั้นหากไม่ ทราบให้ตั้งย่านวัดค่าที่สูง ไว้ก่อนหากเข็มไม่ขึ้นค่อย ปรับย่านวัดลง 1. ก่อนใช้งานให้สังเกต ว่าเข็มชี้เลข 0 ทางซ้ายมือ หรือไม่ 2. ในการวัดค่า แรงดันไฟฟ้านั้นหากไม่ ทราบให้ตั้งย่านวัดค่าที่สูง ไว้ก่อนหากเข็มไม่ขึ้นค่อย ปรับย่านวัดลง 3. ในการปรับเปลี่ยนย่านวัดจะต้องยกสายใด สายหนึ่งที่ต่อวงจรออกก่อนแล้วจึงเปลี่ยนย่าน วัด 4. ในการใช้งานดีซีโวลท์มิเตอร์นั้นจะต้อง คำนึงถึงศักย์ไฟฟ้า ( ขั้วบวก ขั้วลบด้วย ) โดย สายสีแดงจะวัดส่วนที่เป็นศักย์ไฟฟ้าที่สูงกว่า 3. ในการปรับเปลี่ยนย่านวัดจะต้องยกสายใด สายหนึ่งที่ต่อวงจรออกก่อนแล้วจึงเปลี่ยนย่าน วัด 4. ในการใช้งานดีซีโวลท์มิเตอร์นั้นจะต้อง คำนึงถึงศักย์ไฟฟ้า ( ขั้วบวก ขั้วลบด้วย ) โดย สายสีแดงจะวัดส่วนที่เป็นศักย์ไฟฟ้าที่สูงกว่า

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน โวลท์มิเตอร์ ( Volt Meter). แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวล์ท ( V : Volt ) มีอยู่ 2 ชนิดคือ 1. ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC = Direct Current) 1. ไฟฟ้ากระแสตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google