งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนา กำลังแรงงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/2552
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2552 หดตัวร้อยละ 7.1 ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ 4.2 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 2550 2551 2552 Q1 Q2 Q3 Q4 GDP 4.9 2.6 6.0 5.3 3.9 -4.2 -7.1 GDP ปรับฤดูกาล 1.1 0.3 0.5 -6.1 -1.9 เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกหดตัวรุนแรงกว่าที่หดตัวร้อยละ 4.2 ใน Q4/2551 หากปรับปัจจัยฤดูกาล (GDP ปรับฤดูกาล) ใน Q1/2552 ลดลงร้อยละ 1.9 ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 1. ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (technical recession) 2. การหดตัวไตรมาสต่อไตรมาสในอัตราที่ต่ำลง ชี้ว่าระดับของเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่ จะผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

3 ด้านการผลิต อัตราการขยายตัว 2550 2551 2552 Q1 Q2 Q3 Q4 ภาคเกษตร 1.8
5.0 3.1 8.6 9.6 1.6 3.5 ภาคนอกเกษตร 5.2 2.4 6.2 -4.9 -8.1 GDP 4.9 2.6 6.0 5.3 3.9 -4.2 -7.1

4 ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัว
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจโลกโดยรวม หดตัวร้อยละ 4.0 การค้าระหว่างประเทศลดลง การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น สหรัฐฯ % อังกฤษ % ญี่ปุ่น % กลุ่มยุโรโซน % สิงคโปร์ % เกาหลีใต้ % ไต้หวัน % เดือนมีนาคม 2552 มูลค่าการส่งออก ญี่ปุ่น % จีน % เกาหลีใต้ % ไต้หวัน % สิงคโปร์ % มาเลเซีย % อัตราว่างงาน สหรัฐ 8.5% ญี่ปุ่น 4.8% ยูโรโซน 8.9%

5 ปัจจัยสนับสนุนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552
ปัจจัยสนับสนุนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 1. เศรษฐกิจโลกผ่านจุดต่ำสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 อีกทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั้งการลดดอกเบี้ย การดำเนินมาตรการการคลัง เริ่มส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 2. การดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีจำนวน116,700 ล้านบาท เริ่มมีการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ 94 ของงบประมาณรวม และมีการเตรียมความพร้อมของโครงการภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี 2553 ให้สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันทีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 4. การเร่งรัดการดำเนินการโครงการลงทุนสำคัญของภาครัฐภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะที่ 2 (แผนการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว) 5. การพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป โดยการประกันราคาสินค้าเกษตร 6. มาตรการค้ำประกันสินเชื่อและการขยายสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและการดำเนินนโยบายการเงินอย่างผ่อนคลาย 7. ราคาน้ำมันดิบดูไบโดยเฉลี่ยไม่เกินบาร์เรลละ 60 ดอลลาร์ สรอ. 8. การเพิ่มการผลิตตามวัฎจักรสินค้าคงคลัง

6 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2552 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ข้อมูลจริง
ประมาณการปี 2552 2549 2550 2551 23 ก.พ.52 25 พ.ค.52 GDP (ณ ราคาประจำปี, พันล้านบาท) 7,841.3 8,493.3 9,105.0 9,012.8 8,831.8 อัตราเพิ่มของ GDP (ณ ราคาคงที่ %) 5.2 4.9 2.6 (-1.0) – (0.0) (-3.5) – (-2.5) การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่ %) 3.9 1.3 1.1 -0.4 -6.2 - ภาคเอกชน 4.1 0.6 3.2 -3.0 -9.7 - ภาครัฐ 3.3 3.4 -4.8 8.0 5.0 การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่ %) 2.9 2.7 2.2 3.1 2.0 3.0 1.6 2.5 0.4 2.4 9.2 0.5 8.3 11.3 มูลค่าการส่งออกสินค้า (การขยายตัว %) 17.0 17.3 16.8 -13.1 -15.0 มูลค่าการนำเข้าสินค้า (การขยายตัว %) 7.9 9.1 26.4 -14.0 -19.6 ดุลการค้า (Bill. USD) 1.0 11.6 0.2 1.8 ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bill. USD) 2.3 14.0 -0.2 9.3 ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 6.1 -0.1 0.9 3.7 เงินเฟ้อ (%) 4.7 5.5 (-0.5 – 0.5)

7 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
Stimulus Package 2 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 25 มีนาคม 2552 7 7

8 หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ 8
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน วงเงิน 116,700 ล้านบาท เพื่อมุ่งแก้ปัญหาระยะสั้นที่ประเทศจะต้องเผชิญในช่วงระยะ 6 – 9 เดือนแรกของปี 2552 จากการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกล่าสุด IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวร้อยละ 0.5 ถึง 1.0 และคาดว่าจะมีความล่าช้าในการฟื้นตัวกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยรุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิม และปัญหาการว่างงานอาจยืดเยื้อออกไป รัฐบาลจึงให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ( ) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต พร้อมกับสร้างโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน หลักการ และเหตุผล 1. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ 2. เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. เพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว 4. เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ทันสมัยของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 5. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย 6. เพื่อปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสำหรับคนไทย 7. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน วัตถุประสงค์ 8 8 8

9 เงื่อนไขแผนงาน/โครงการ
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 2. เป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ 3. เป็นแผนงานหรือโครงการที่สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชน 4. เป็นแผนงานหรือโครงการที่ก่อให้เกิดการกระจายการจ้างงานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เงื่อนไขแผนงาน/โครงการ 1. เพิ่มแรงกระตุ้นให้กับเศรษฐกิจโดยรัฐเพิ่มการลงทุนประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ประชาชาติ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนของภาครัฐ 2. สร้างตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 1.6 ล้านคนภายใน 3 ปี ซึ่งจะสามารถรองรับ ผู้ตกงานในช่วงปี 2552 ได้ถึงร้อยละ 85 3. กระจายการลงทุนทางด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานไปสู่ต่างจังหวัดและชนบท เป้าหมาย 9 9 9

10 Stimulus Package 2 Program 1.56 ล.ลบ. Sub Program
ระบบน้ำ/การเกษตร 230,645 ลบ. พัฒนาบริการสาธารณะ 1.14 ล.ลบ. ท่องเที่ยว 6,637 ลบ. เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 20,134 ลบ. การศึกษา 60,145 ลบ. สาธารณสุข 9,290 ลบ. ชุมชน 100,000 ลบ. Sub Program การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ขนส่งและ โลจิสติกส์ เสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน แผนงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฟื้นฟูภาพลักษณ์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ การพัฒนาภาคเกษตร พลังงานและพลังงานทดแทน ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมช่างฝีมือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางปัญญาและการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอนุภูมิภาคและภูมิภาค โทรคมนาคม สร้างสรรค์สินค้าใหม่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสินค้าเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบซอฟต์แวร์ ยกระดับคุณภาพครูและปฎิรูปการศึกษา การศึกษา ส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบ และการศึกษาวิจัยและพัฒนา สาธารณสุข สวัสดิภาพของประชาชน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 10 10

11 Stimulus Package 2 1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 230,645 ลบ. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ วงเงินลงทุน 20, ล้านบาท สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 1,518 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 3.3 ล้านไร่โดยพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จำนวน 6,562 โครงการ ซึ่งประชาชนประมาณ 464,682 ครัวเรือน จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน วงเงินลงทุน 175, ล้านบาท สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 4,133 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ล้านไร่ โดยพัฒนาในพื้นที่ชลประทาน จำนวน 26,768 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ทำให้ประชาชนประมาณ 641,875 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม โดยสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางจาก 700 กก./ไร่ เป็น 900 กก./ไร่ และมีประมาณน้ำสำหรับสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 831 โครงการ วงเงินลงทุน 30, ล้านบาท โดยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่วิกฤต สามารถป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน 39 แห่ง ลดการสูญเสียหน้าดิน 2.5 ล้านตัน/ปี ในพื้นที่ 150,000 ไร่ และเกิดการจ้างงาน 31,664 คน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งพืชอาหารและพืชพลังงานที่สำคัญ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดย (1) การปรับปรุงและกระจายพันธุ์ วงเงิน 4, ล้านบาท ทั้งพันธุ์พืช เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น และการพัฒนาพันธุ์สัตว์ เพื่อให้ได้พันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐาน(Modern Agriculture) วงเงิน ล้านบาท และ (3) การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต วงเงิน ล้านบาท 11 11

12 Stimulus Package 2 2. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.14 ล.ลบ. แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ วงเงิน 676,251 ล้านบาท ก่อสร้างทางคู่ ระยะทาง 106 กม. ปรับปรุงทางรถไฟให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ระยะทาง 586 กม. และก่อสร้าง ICD แห่งที่ 2 ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าทางรถไฟจากไอซีดีลาดกระบัง และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ไปท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านทีอียูต่อปี ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระยะแรก 5 เส้นทาง จะเพิ่มผู้โดยสารในระบบประมาณ 1.26 ล้านคนต่อวัน และประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 56,000 ล้านบาทต่อปี ปรับปรุงบูรณะทางหลวงสายหลักไม่ต่ำกว่า 4,200 กิโลเมตร ปรับปรุงทางในชนบท 7,200 กม. ทั่วประเทศ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคน/ปี และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงสะพานเศรษฐกิจในภาคใต้ แผนงานสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน วงเงิน 212,893 ล้านบาท โดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ และพัฒนากังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ ทั้งนี้ Reserve Margin = 20.3% (ปี 2555) แผนงานยกระดับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทันสมัย วงเงิน 28,254 ล้านบาท พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง เช่น โครงข่าย Broadband IP และโครงการ 3G เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ ทั้งในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และการลดต้นทุน รวมทั้งสร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชน 12 12 12

13 Stimulus Package 2 2. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.14 ล.ลบ. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว วงเงิน 10,237 ล้านบาท แผนงานพัฒนาระบบประปาในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 4,123 ล้านบาท ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เกาะพีพี เกาะสมุย และจังหวัดเลย แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 1,954 ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ และการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ แผนงานพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 4,160 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีรถโดยสารประจำจังหวัด และการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีรถไฟในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 58 แห่ง แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา วงเงิน 83,269 ล้านบาท ปรับปรุงโรงเรียน 10,607 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 19 แห่งและ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 28 แห่ง ศูนย์ความเป็นเลิศ 8 แห่ง โดยปรับปรุงห้องสมุด การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข วงเงิน 89,614 ล้านบาท ยกระดับสถานพยาบาลปฐมภูมิให้เป็นโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล 4,000 แห่ง ปรับปรุงโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ จำนวน 265 แห่ง พัฒนาศูนย์ Excellent Center (โรคหัวใจ มะเร็ง โรคไต เบาหวาน เป็นต้น)จำนวน 163 แห่ง รวมทั้งลงทุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี 13 13 13

14 Stimulus Package 2 2. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.14 ล.ลบ. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสวัสดิภาพของประชาชน วงเงิน 15,154 ล้านบาท ปรับปรุงสถานีตำรวจ 392 แห่ง และอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ จำนวน 390 หน่วย ทั่วประเทศ รวมทั้งอาคารบ้านพักทหาร แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วงเงิน 11,900 ล้านบาท การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย วงเงินรวม 500 ล้านบาท เพื่อยกระดับการผลิตพลังงานทดแทนตลอดห่วงโซ่การผลิต นำไปสู่การลดต้นทุนด้านพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ วงเงินรวม 11,400 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 12,611 ล้านบาท ส่งเสริมการปลูกหรือเพิ่มพื้นที่ป่า ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว อันเป็นการเพิ่มหรือรักษาแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 150,000 ไร่ จัดทำแนวกันไฟ 1,500 กม. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้10 ล้านตัน/ปี และผลิตมีเทนเป็นพลังงานได้ 3,000 ล้าน ลบ.ม./ปี รวมทั้งมีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75 จังหวัด (74,944 หมู่บ้าน) 14 14 14

15 Stimulus Package 2 3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 6,637 ลบ.
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 6,637 ลบ. วงเงิน 6,637 ล้านบาท ฟื้นฟูภาพลักษณ์และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ควบคู่กับการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism Hub) การติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (National Parks) 4. แผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 20,134 ลบ. วงเงิน 20,134 ล้านบาท ครอบคลุม 6 ด้านคือ (1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (Cultural Heritage) (2) การส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Performance) (3) การส่งเสริมงานช่างฝีมือ (Craftmanship) (4) การพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Product) (5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อและซอฟท์แวร์ และ (6) การส่งเสริมการออกแบบ และการวิจัยและพัฒนา (Design and R&D) เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกโลกอยุธยาในสภาวะเร่งด่วน การพัฒนากรุงเทพสู่เมืองวัฒนธรรม (Bangkok Cultural Towns) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดผ้า Technical Textile การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเซรามิก อัญมณี เครื่องจักสาน แกะสลักไม้ ของ SME การพัฒนาโครงการ Creative City การเตรียมจัดงาน Digital Media Asia 2009 การพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การส่งเสริมทักษะความชำนาญด้านสร้างสรรค์ ออกแบบ การสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการส่งออก Green Products และเป็นผู้นำด้าน Green Economy 15 15 15

16 Stimulus Package 2 5. แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย 60,145 ลบ. วงเงิน 60,145 ล้านบาท ครอบคลุมแผนงานย่อย 4 ด้าน ได้แก่ 1) แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 2) แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ 3) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา และการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอนุภูมิภาคและภูมิภาค 4) แผนงานยกระดับคุณภาพครูและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีสมรรถนะสอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น รวมทั้งการสร้างและพัฒนานักวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเพิ่มขึ้น ตอบสนองเป้าหมายจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 50 : 50 ในระยะยาว และสัดส่วนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็น 40 : 60 และยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยของไทยให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก 6. แผนงานปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข 9,290 ลบ. วงเงิน 9,290 ล้านบาท การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขการผลิตแพทย์ ประมาณ 1,100 คน พยาบาลวิชาชีพ 6,000 คน ทันตสาธารณสุข 1,600 คน นักวิชาการสาธารสุข 2,400 คน ผู้ช่วยพยาบาล 75,000 คน นักกายภาพบำบัด 200 คน และการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ อีก 19,000 คน เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขในทุกระดับบริการ การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาค 16 16 16

17 Stimulus Package 2 7. แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100,000 ลบ. วงเงิน 100,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินลงทุนประมาณ 64,564 ล้านบาทประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ แผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้าน แผนการอำนวยความเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนการพัฒนาคุณภาพคนและมาตรฐานบริการสังคม แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน แผนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนการปรับปรุงกฎระเบียบและการบริหารจัดการภาครัฐ ชุมชน/ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการบริการพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่พอเพียงทั่วถึงโดยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพิ่มขึ้น 18,750 หลังคาเรือน มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น .4,315. ครัวเรือน มีน้ำสะอาดและบริการประปาเพิ่มขึ้น 17,272 ครัวเรือน พร้อมทั้งมีการจ้างงาน มีอาชีพสามารถยกระดับรายได้ใน 2,901 ชุมชน โดยในชุมชนเป้าหมายเร่งด่วน696 ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17,515 บาทต่อคนต่อปี แผนงานการลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน วงเงินลงทุนประมาณ 35,436 ล้านบาท จะช่วยก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนในระยะยาว ช่วยรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในชุมชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 17 17 17

18 รวม วงเงินลงทุนเบื้องต้นของ SP2 แผนงาน 2553 2554 2555 รวม 2553-55
หน่วย : ล้านบาท แผนงาน 2553 2554 2555 รวม 1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำฯ 70,068 77,192 83,385 230,645 2. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะ 355,722 365,107 419,188 1,140,016 2.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 179,756 227,963 268,532 676,251 2.2 แผนงานสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 86,352 52,186 74,212 212,893 2.3 แผนงานยกระดับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทันสมัย 15,952 8,422 3,880 28,254 2.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 1,836 4,703 3,698 10,237 2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา 24,295 28,541 30,433 83,269 2.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 31,139 31,113 27,362 89,614 2.7 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสวัสดิภาพของประชาชน 2,762 6,604 5,788 15,154 2.8 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,000 3,950 11,900 2.9 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,686 1,680 1,245 12,611 3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 4,368 1,751 517 6,637 4. แผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 5,798 7,751 6,585 20,134 5. แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ 19,056 19,832 21,257 60,145 6. แผนงานปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข 1,130 3,930 4,230 9,290 7. แผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับรายได้ฯ 30,000 35,000 100,000 รวม 486,142 510,562 570,163 1,566,867 งบประมาณ 180,259 214,337 219,259 613,855 เงินกู้ 203,721 221,399 267,123 692,244 รายได้และอื่น ๆ 102,162 74,826 83,781 260,768 18 18


ดาวน์โหลด ppt จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google