งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและทิศ ทางการพัฒนา กำลังแรงงานภายใต้แผนฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและทิศ ทางการพัฒนา กำลังแรงงานภายใต้แผนฟื้นฟู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและทิศ ทางการพัฒนา กำลังแรงงานภายใต้แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจ ระยะที่ 2

2 เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกหดตัวรุนแรงกว่าที่หดตัวร้อยละ 4.2 ใน Q4/2551 หากปรับปัจจัยฤดูกาล (GDP ปรับฤดูกาล) ใน Q1/2552 ลดลงร้อยละ 1.9 ต่อเนื่องจากที่ หดตัวร้อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 1. ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (technical recession) 2. การหดตัวไตรมาสต่อไตรมาสในอัตราที่ต่ำลง ชี้ว่าระดับของเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่ จะผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/2552 2550255125512552 Q1Q2Q3Q4Q1 GDP4.92.66.05.33.9-4.2-7.1 GDP ปรับฤดูกาล 1.10.30.5-6.1-1.9 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 /2552 หดตัวร้อยละ 7.1 ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ 4.2 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 2

3 อัตราการขยายตัว 2550255125512552 Q1Q2Q3Q4Q1 ภาคเกษตร1.85.03.18.69.61.63.5 ภาคนอก เกษตร 5.22.46.25.03.5-4.9-8.1 GDP4.92.66.05.33.9-4.2-7.1 ด้านการผลิต 3

4 ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัว เศรษฐกิจโลกโดยรวม หดตัวร้อยละ 4.0 เศรษฐกิจโลกโดยรวม หดตัวร้อยละ 4.0 การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น การค้าระหว่างประเทศลดลง สหรัฐฯ -2.6% อังกฤษ -4.1% ญี่ปุ่น -9.7% กลุ่มยุโรโซน -4.6% สิงคโปร์ -10.1% เกาหลีใต้ -4.3% ไต้หวัน -10.2% อัตราว่างงาน สหรัฐ 8.5% ญี่ปุ่น 4.8% ยูโรโซน 8.9% เดือนมีนาคม 2552 มูลค่าการส่งออก ญี่ปุ่น -46.2% จีน -17.1% เกาหลีใต้ -22.0% ไต้หวัน -36.1% สิงคโปร์ -28.1% มาเลเซีย -26.0% ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 4

5 ปัจจัยสนับสนุนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 1. เศรษฐกิจโลกผ่านจุดต่ำสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 อีกทั้งนโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั้งการลดดอกเบี้ย การดำเนินมาตรการ การคลัง เริ่มส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 2. การดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี จำนวน116,700 ล้านบาท เริ่มมีการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมายร้อยละ 94 ของงบประมาณรวม และมีการเตรียมความพร้อมของ โครงการภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี 2553 ให้สามารถดำเนินการและ เบิกจ่ายได้ทันทีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 4.การเร่งรัดการดำเนินการโครงการลงทุนสำคัญของภาครัฐภายใต้แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจในระยะที่ 2 (แผนการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว) 5.การพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป โดยการประกันราคาสินค้า เกษตร 6.มาตรการค้ำประกันสินเชื่อและการขยายสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะ กิจและการดำเนินนโยบายการเงินอย่างผ่อนคลาย 7.ราคาน้ำมันดิบดูไบโดยเฉลี่ยไม่เกินบาร์เรลละ 60 ดอลลาร์ สรอ. 8.การเพิ่มการผลิตตามวัฎจักรสินค้าคงคลัง 5

6 ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2552 254925502551 23 ก.พ.52 25 พ.ค.52 GDP (ณ ราคาประจำปี, พันล้านบาท)7,841.3 8,493.3 9,105.09,012.88,831.8 อัตราเพิ่มของ GDP (ณ ราคาคงที่ %)5.2 4.9 2.6(-1.0) – (0.0)(-3.5) – (-2.5) การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่ %)3.9 1.3 1.1-0.4-6.2 - ภาคเอกชน4.1 0.6 3.2-3.0-9.7 - ภาครัฐ3.3 3.4 -4.88.05.0 การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่ %)2.9 2.7 2.23.12.0 - ภาคเอกชน 3.01.62.52.20.4 - ภาครัฐ 2.49.20.58.311.3 มูลค่าการส่งออกสินค้า (การขยายตัว %)17.0 17.3 16.8-13.1-15.0 มูลค่าการนำเข้าสินค้า (การขยายตัว %)7.9 9.1 26.4-14.0-19.6 ดุลการค้า (Bill. USD)1.0 11.6 0.21.88.3 ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bill. USD)2.3 14.0 -0.22.39.3 ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)1.0 6.1 -0.10.93.7 เงินเฟ้อ (%)4.7 2.3 5.5(-0.5 – 0.5) ประมาณการเศรษฐกิจปี 2552 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 6

7 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 S timulus P ackage 2 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 25 มีนาคม 2552 7

8 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ 2. เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน 3.เพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว 4.เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ทันสมัยของประเทศจากเศรษฐกิจความคิด สร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 5. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย 6.เพื่อปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสำหรับคนไทย 7.เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ ชุมชน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ เร่งด่วน วงเงิน 116,700 ล้านบาท เพื่อมุ่งแก้ปัญหาระยะสั้นที่ประเทศจะต้องเผชิญ ในช่วงระยะ 6 – 9 เดือนแรกของปี 2552 จากการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกล่าสุด IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว ร้อยละ 0.5 ถึง 1.0 และคาดว่าจะมีความล่าช้าในการฟื้นตัวกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยรุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิม และปัญหาการว่างงาน อาจยืดเยื้อออกไป รัฐบาลจึงให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (2553-2555) เพื่อสร้าง งานและสร้างรายได้โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่จะสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต พร้อมกับสร้างโอกาสของ ภาคเอกชนในการลงทุน หลักการ และเหตุผล 8

9 1.เพิ่มแรงกระตุ้นให้กับเศรษฐกิจโดยรัฐเพิ่มการลงทุนประมาณร้อยละ 5 ของ รายได้ประชาชาติ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ ลงทุนของภาครัฐ 2.สร้างตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 1.6 ล้านคนภายใน 3 ปี ซึ่งจะสามารถรองรับ ผู้ตกงานในช่วงปี 2552 ได้ถึงร้อยละ 85 3.กระจายการลงทุนทางด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานไปสู่ต่างจังหวัดและ ชนบท เป้าหมาย เงื่อนไขแผนงาน/ โครงการ 1.สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 2.เป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ 3.เป็นแผนงานหรือโครงการที่สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ต่อเนื่องของภาคเอกชน 4.เป็นแผนงานหรือโครงการที่ก่อให้เกิดการกระจายการจ้างงานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ 9

10 ระบบน้ำ/ การเกษตร 230,645 ลบ. พัฒนาบริการ สาธารณะ 1.14 ล.ลบ. ท่องเที่ยว 6,637 ลบ. เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ 20,134 ลบ. การศึกษา 60,145 ลบ. สาธารณสุข 9,290 ลบ. ชุมชน 100,000 ลบ. การบริหาร จัดการ ทรัพยากรน้ำ การพัฒนา ภาคเกษตร ขนส่งและ โลจิสติกส์ ฟื้นฟูภาพลักษณ์ ส่งเสริมตลาด ท่องเที่ยว สร้างสรรค์สินค้า ใหม่ ปรับปรุง มาตรฐาน ฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยว ส่งเสริมและ พัฒนามรดก ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัด งานแสดงศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มสินค้า เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรม ช่างฝีมือ ส่งเสริม อุตสาหกรรม ออกแบบซอฟต์แวร์ ส่งเสริม อุตสาหกรรม ออกแบบ และ การศึกษาวิจัยและ พัฒนา เสริมสร้างการ เรียนรู้ในชุมชน พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาและการ เรียนรู้ในทุกระดับ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ทางปัญญาและ การเป็น ศูนย์กลางทาง การศึกษาของอนุ ภูมิภาคและ ภูมิภาค พลังงานและ พลังงานทดแทน โทรคมนาคม ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สวัสดิภาพของ ประชาชน ยกระดับคุณภาพ ครูและปฎิรูป การศึกษา การผลิตและ พัฒนา ศักยภาพ แพทย์และ บุคลากร ทางด้าน สาธารณสุข การวิจัยและ พัฒนา เทคโนโลยีทาง การแพทย์ Program 1.56 ล.ลบ. Sub Program แผนงานการ พัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ แผนงานลงทุน เพื่อสร้าง อาชีพและ รายได้ใน ชุมชน S timulus P ackage 2

11 1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 230,645 ลบ. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ วงเงินลงทุน 20,216.51 ล้านบาท สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 1,518 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับ ประโยชน์ 3.3 ล้านไร่โดยพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จำนวน 6,562 โครงการ ซึ่งประชาชนประมาณ 464,682 ครัวเรือน จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน วงเงินลงทุน 175,144.62 ล้านบาท สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 4,133 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 15.20 ล้านไร่ โดยพัฒนาในพื้นที่ชลประทาน จำนวน 26,768 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาลุ่ม น้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ทำให้ประชาชนประมาณ 641,875 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการมีน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม โดยสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางจาก 700 กก./ไร่ เป็น 900 กก./ ไร่ และมีประมาณน้ำสำหรับสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 831 โครงการ วงเงินลงทุน 30,283.51 ล้านบาท โดยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ วิกฤต สามารถป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน 39 แห่ง ลดการสูญเสียหน้าดิน 2.5 ล้านตัน/ปี ในพื้นที่ 150,000 ไร่ และเกิดการ จ้างงาน 31,664 คน พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งพืชอาหารและพืชพลังงานที่สำคัญ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดย (1) การปรับปรุงและ กระจายพันธุ์ วงเงิน 4,444.69 ล้านบาท ทั้งพันธุ์พืช เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น และการพัฒนาพันธุ์ สัตว์ เพื่อให้ได้พันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การพัฒนารูปแบบและ เทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐาน(Modern Agriculture) วงเงิน 250.29 ล้านบาท และ (3) การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิต วงเงิน 305.02 ล้านบาท S timulus P ackage 2

12 2.แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.14 ล.ลบ. แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ วงเงิน 676,251 ล้านบาท ก่อสร้างทางคู่ ระยะทาง 106 กม. ปรับปรุงทางรถไฟให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ระยะทาง 586 กม. และก่อสร้าง ICD แห่งที่ 2 ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้า ทางรถไฟจากไอซีดีลาดกระบัง และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ไปท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านทีอียูต่อปี ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระยะแรก 5 เส้นทาง จะเพิ่มผู้โดยสารในระบบประมาณ 1.26 ล้านคนต่อวัน และประหยัดการ ใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 56,000 ล้านบาทต่อปี ปรับปรุงบูรณะทางหลวงสายหลักไม่ต่ำกว่า 4,200 กิโลเมตร ปรับปรุงทางในชนบท 7,200 กม. ทั่วประเทศ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคน/ปี และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงสะพานเศรษฐกิจในภาคใต้ วงเงิน 676,251 ล้านบาท ก่อสร้างทางคู่ ระยะทาง 106 กม. ปรับปรุงทางรถไฟให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ระยะทาง 586 กม. และก่อสร้าง ICD แห่งที่ 2 ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้า ทางรถไฟจากไอซีดีลาดกระบัง และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ไปท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านทีอียูต่อปี ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระยะแรก 5 เส้นทาง จะเพิ่มผู้โดยสารในระบบประมาณ 1.26 ล้านคนต่อวัน และประหยัดการ ใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 56,000 ล้านบาทต่อปี ปรับปรุงบูรณะทางหลวงสายหลักไม่ต่ำกว่า 4,200 กิโลเมตร ปรับปรุงทางในชนบท 7,200 กม. ทั่วประเทศ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคน/ปี และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงสะพานเศรษฐกิจในภาคใต้ แผนงานสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน วงเงิน 212,893 ล้านบาท โดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ และพัฒนากังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน การจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและ อุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ ทั้งนี้ Reserve Margin = 20.3% (ปี 2555) วงเงิน 212,893 ล้านบาท โดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ และพัฒนากังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน การจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและ อุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ ทั้งนี้ Reserve Margin = 20.3% (ปี 2555) แผนงานยกระดับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ให้ทันสมัย วงเงิน 28,254 ล้านบาท พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง เช่น โครงข่าย Broadband IP และโครงการ 3G เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ ทั้งในด้าน การสื่อสารโทรคมนาคม และการลดต้นทุน รวมทั้งสร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชน วงเงิน 28,254 ล้านบาท พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง เช่น โครงข่าย Broadband IP และโครงการ 3G เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ ทั้งในด้าน การสื่อสารโทรคมนาคม และการลดต้นทุน รวมทั้งสร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชน 12

13 S timulus P ackage 2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว วงเงิน 10,237 ล้านบาท 1)แผนงานพัฒนาระบบประปาในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 4,123 ล้านบาท ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เกาะพีพี เกาะสมุย และจังหวัดเลย 2)แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 1,954 ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วย สายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ และการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ 3)แผนงานพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 4,160 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงเพิ่มเติม สถานีรถโดยสารประจำจังหวัด และการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีรถไฟในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 58 แห่ง วงเงิน 10,237 ล้านบาท 1)แผนงานพัฒนาระบบประปาในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 4,123 ล้านบาท ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เกาะพีพี เกาะสมุย และจังหวัดเลย 2)แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 1,954 ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วย สายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ และการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ 3)แผนงานพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารในแหล่งท่องเที่ยว วงเงินรวม 4,160 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงเพิ่มเติม สถานีรถโดยสารประจำจังหวัด และการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีรถไฟในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 58 แห่ง แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา วงเงิน 83,269 ล้านบาท ปรับปรุงโรงเรียน 10,607 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 19 แห่งและ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และ เครื่องมือในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 28 แห่ง ศูนย์ความเป็นเลิศ 8 แห่ง โดยปรับปรุงห้องสมุด การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การศึกษาให้ทันสมัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในชุมชน แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข วงเงิน 89,614 ล้านบาท ยกระดับสถานพยาบาลปฐมภูมิให้เป็นโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล 4,000 แห่ง ปรับปรุง โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ จำนวน 265 แห่ง พัฒนาศูนย์ Excellent Center (โรคหัวใจ มะเร็ง โรคไต เบาหวาน เป็นต้น)จำนวน 163 แห่ง รวมทั้งลงทุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี 2.แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.14 ล.ลบ. 13

14 S timulus P ackage 2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสวัสดิภาพของประชาชน วงเงิน 15,154 ล้านบาท ปรับปรุงสถานีตำรวจ 392 แห่ง และอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ จำนวน 390 หน่วย ทั่วประเทศ รวมทั้งอาคารบ้านพักทหาร วงเงิน 11,900 ล้านบาท 1)การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย วงเงินรวม 500 ล้านบาท เพื่อยกระดับการผลิต พลังงานทดแทนตลอดห่วงโซ่การผลิต นำไปสู่การลดต้นทุนด้านพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของ ประเทศ 2)การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ วงเงินรวม 11,400 ล้านบาท ซึ่งจะช่วย สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถการ แข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ วงเงิน 11,900 ล้านบาท 1)การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย วงเงินรวม 500 ล้านบาท เพื่อยกระดับการผลิต พลังงานทดแทนตลอดห่วงโซ่การผลิต นำไปสู่การลดต้นทุนด้านพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของ ประเทศ 2)การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ วงเงินรวม 11,400 ล้านบาท ซึ่งจะช่วย สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถการ แข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ วงเงิน 12,611 ล้านบาท ส่งเสริมการปลูกหรือเพิ่มพื้นที่ป่า ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว อันเป็นการเพิ่มหรือรักษาแหล่งดูด ซับก๊าซเรือนกระจก โดยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 150,000 ไร่ จัดทำแนวกันไฟ 1,500 กม. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้10 ล้าน ตัน/ปี และผลิตมีเทนเป็นพลังงานได้ 3,000 ล้าน ลบ.ม./ปี รวมทั้งมีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75 จังหวัด (74,944 หมู่บ้าน) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.14 ล.ลบ. 14

15 วงเงิน 6,637 ล้านบาท ฟื้นฟูภาพลักษณ์และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ควบคู่กับการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี ศักยภาพ และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism Hub) การติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (National Parks) วงเงิน 6,637 ล้านบาท ฟื้นฟูภาพลักษณ์และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ควบคู่กับการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี ศักยภาพ และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism Hub) การติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (National Parks) S timulus P ackage 2 3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 6,637 ลบ. วงเงิน 20,134 ล้านบาท ครอบคลุม 6 ด้านคือ (1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (Cultural Heritage) (2) การส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Performance) (3) การส่งเสริมงานช่างฝีมือ (Craftmanship) (4) การพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Product) (5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อและซอฟท์แวร์ และ (6) การส่งเสริมการออกแบบ และการวิจัยและพัฒนา (Design and R&D) เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกโลกอยุธยาในสภาวะเร่งด่วน การพัฒนากรุงเทพสู่เมืองวัฒนธรรม (Bangkok Cultural Towns) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดผ้า Technical Textile การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเซรามิก อัญมณี เครื่องจักสาน แกะสลักไม้ ของ SME การพัฒนาโครงการ Creative City การเตรียมจัดงาน Digital Media Asia 2009 การพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การส่งเสริมทักษะความชำนาญด้านสร้างสรรค์ ออกแบบ การสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการส่งออก Green Products และเป็นผู้นำด้าน Green Economy วงเงิน 20,134 ล้านบาท ครอบคลุม 6 ด้านคือ (1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (Cultural Heritage) (2) การส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Performance) (3) การส่งเสริมงานช่างฝีมือ (Craftmanship) (4) การพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Product) (5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อและซอฟท์แวร์ และ (6) การส่งเสริมการออกแบบ และการวิจัยและพัฒนา (Design and R&D) เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกโลกอยุธยาในสภาวะเร่งด่วน การพัฒนากรุงเทพสู่เมืองวัฒนธรรม (Bangkok Cultural Towns) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดผ้า Technical Textile การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเซรามิก อัญมณี เครื่องจักสาน แกะสลักไม้ ของ SME การพัฒนาโครงการ Creative City การเตรียมจัดงาน Digital Media Asia 2009 การพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การส่งเสริมทักษะความชำนาญด้านสร้างสรรค์ ออกแบบ การสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการส่งออก Green Products และเป็นผู้นำด้าน Green Economy 4. แผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 20,134 ลบ. 15

16 S timulus P ackage 2 วงเงิน 60,145 ล้านบาท ครอบคลุมแผนงานย่อย 4 ด้าน ได้แก่ 1) แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 2) แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ 3) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา และการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอนุภูมิภาคและภูมิภาค 4) แผนงานยกระดับคุณภาพครูและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีสมรรถนะสอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาค การผลิตและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น รวมทั้งการสร้างและ พัฒนานักวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเพิ่มขึ้น ตอบสนองเป้าหมายจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 50 : 50 ในระยะยาว และสัดส่วนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น เป็น 40 : 60 และยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยของไทยให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก วงเงิน 60,145 ล้านบาท ครอบคลุมแผนงานย่อย 4 ด้าน ได้แก่ 1) แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 2) แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ 3) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา และการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอนุภูมิภาคและภูมิภาค 4) แผนงานยกระดับคุณภาพครูและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีสมรรถนะสอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาค การผลิตและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น รวมทั้งการสร้างและ พัฒนานักวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเพิ่มขึ้น ตอบสนองเป้าหมายจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 50 : 50 ในระยะยาว และสัดส่วนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น เป็น 40 : 60 และยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยของไทยให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก 5. แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย 60,145 ลบ. วงเงิน 9,290 ล้านบาท 1)การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขการผลิตแพทย์ ประมาณ 1,100 คน พยาบาลวิชาชีพ 6,000 คน ทันตสาธารณสุข 1,600 คน นักวิชาการสาธารสุข 2,400 คน ผู้ช่วยพยาบาล 75,000 คน นักกายภาพบำบัด 200 คน และการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ อีก 19,000 คน เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านสาธารณสุขในทุกระดับบริการ 2)การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาค วงเงิน 9,290 ล้านบาท 1)การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขการผลิตแพทย์ ประมาณ 1,100 คน พยาบาลวิชาชีพ 6,000 คน ทันตสาธารณสุข 1,600 คน นักวิชาการสาธารสุข 2,400 คน ผู้ช่วยพยาบาล 75,000 คน นักกายภาพบำบัด 200 คน และการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ อีก 19,000 คน เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านสาธารณสุขในทุกระดับบริการ 2)การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาค 6. แผนงานปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข 9,290 ลบ. 16

17 S timulus P ackage 2 วงเงิน 100,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ 1)แผนงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินลงทุนประมาณ 64,564 ล้านบาทประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ (1)แผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้าน (2)แผนการอำนวยความเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (3)แผนการพัฒนาคุณภาพคนและมาตรฐานบริการสังคม (4)แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน (5)แผนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (6)แผนการปรับปรุงกฎระเบียบและการบริหารจัดการภาครัฐ ชุมชน/ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการบริการพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ พอเพียงทั่วถึงโดยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพิ่มขึ้น 18,750 หลังคาเรือน มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น.4,315. ครัวเรือน มีน้ำสะอาดและบริการประปาเพิ่มขึ้น 17,272 ครัวเรือน พร้อมทั้งมีการจ้างงาน มีอาชีพสามารถยกระดับรายได้ใน 2,901 ชุมชน โดยในชุมชนเป้าหมายเร่งด่วน696 ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17,515 บาทต่อคนต่อปี 1)แผนงานการลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน วงเงินลงทุนประมาณ 35,436 ล้านบาท จะช่วยก่อให้เกิดการ สร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนในระยะยาว ช่วยรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจในชุมชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ วงเงิน 100,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ 1)แผนงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินลงทุนประมาณ 64,564 ล้านบาทประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ (1)แผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้าน (2)แผนการอำนวยความเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (3)แผนการพัฒนาคุณภาพคนและมาตรฐานบริการสังคม (4)แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน (5)แผนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (6)แผนการปรับปรุงกฎระเบียบและการบริหารจัดการภาครัฐ ชุมชน/ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการบริการพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ พอเพียงทั่วถึงโดยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพิ่มขึ้น 18,750 หลังคาเรือน มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น.4,315. ครัวเรือน มีน้ำสะอาดและบริการประปาเพิ่มขึ้น 17,272 ครัวเรือน พร้อมทั้งมีการจ้างงาน มีอาชีพสามารถยกระดับรายได้ใน 2,901 ชุมชน โดยในชุมชนเป้าหมายเร่งด่วน696 ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17,515 บาทต่อคนต่อปี 1)แผนงานการลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน วงเงินลงทุนประมาณ 35,436 ล้านบาท จะช่วยก่อให้เกิดการ สร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนในระยะยาว ช่วยรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจในชุมชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 7. แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 100,000 ลบ. 17

18 แผนงาน 255325542555 รวม 2553-55 1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำฯ 70,068 77,192 83,385 230,645 2. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะ 355,722 365,107 419,188 1,140,016 2.1 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 179,756 227,963 268,532 676,251 2.2 แผนงานสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 86,352 52,186 74,212 212,893 2.3 แผนงานยกระดับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทันสมัย 15,952 8,422 3,880 28,254 2.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 1,836 4,703 3,698 10,237 2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา 24,295 28,541 30,433 83,269 2.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 31,139 31,113 27,362 89,614 2.7 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสวัสดิภาพของประชาชน 2,762 6,604 5,788 15,154 2.8 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,000 3,950 11,900 2.9 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,686 1,680 1,245 12,611 3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 4,368 1,751 517 6,637 4. แผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 5,7987,751 6,585 20,134 5. แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ 19,056 19,832 21,257 60,145 6. แผนงานปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข 1,130 3,930 4,230 9,290 7. แผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับรายได้ฯ 30,000 35,000 100,000 รวม 486,142 510,562 570,163 1,566,867 งบประมาณ 180,259 214,337 219,259 613,855 เงินกู้ 203,721 221,399 267,123 692,244 รายได้และอื่น ๆ 102,162 74,826 83,781 260,768 วงเงินลงทุนเบื้องต้นของ SP2 หน่วย : ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและทิศ ทางการพัฒนา กำลังแรงงานภายใต้แผนฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google