งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒน บุรานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒน บุรานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒน บุรานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 สอนสุขศึกษาอย่างมี เทคนิค 1. สอนให้คิด 2. สอนให้พิจารณา K / A / P 3. สอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

3

4 จำแนก แยกแยะข้อมูล จัดลำดับข้อมูล รู้จักเปรียบเทียบ เลือกแนวทาง ประเมินและสรุป รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

5 ค้นคว้า รวบรวม จัดระเบียบ สร้างแนวคิดใหม่ สรุปผล รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

6 1. กำหนดหัวข้อเรื่อง / ประเด็นปัญหา 2. จำแนก จัดลำดับ 3. รวบรวมข้อมูล ( ถูกต้อง / ชัดเจน / เชื่อถือได้ / ทันสมัย ) 4. จัดระบบข้อมูล ( จำแนกความ แตกต่าง / จัดกลุ่มข้อมูล ) 5. เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 6. พิจารณาทางเลือก 7. ประเมินและสรุปผลเพื่อนำไปใช้ รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

7 ระดับ ช่วงชั้น อันดับ หนึ่ง อันดับ สอง อันดับ สาม ช่วงชั้นที่ 1 การ ปฏิบัติ ทัศนคติความรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ทัศนคติการ ปฏิบัติ ความรู้ ช่วงชั้นที่ 3 ทัศนคติความรู้การ ปฏิบัติ ช่วงชั้นที่ 4 ความรู้ทัศนคติการ ปฏิบัติ การเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามลักษณะและธรรมชาติของเด็ก รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลวิธีการให้สุขศึกษา ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้าน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

9 กลวิธีสอน ความรู้ทัศนค ติ การ ปฏิบัติ 1. ดนตรีเกิด บ่อย บาง ครั้ง 2. ระดมสมองเกิด บ่อย บาง ครั้ง 3. เกมเกิด บ่อย บาง ครั้ง 4. โต้วาทีเกิด บ่อย บาง ครั้ง 5. การรายงานเกิด บ่อย บาง ครั้ง 6. วิดีทัศน์ แผ่นเสียง ฟิล์ม เกิด บ่อย บาง ครั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

10 กลวิธีสอน ความรู้ทัศนค ติ การ ปฏิบัติ 7. การเล่าเรื่องเกิด บ่อย บาง ครั้ง - 8. อภิปรายกลุ่มเกิด บ่อย บาง ครั้ง - 9. ป้ายกระดาน นิเทศ กระดานสำลี เกิด บ่อย บาง ครั้ง - 10. การใช้ แผ่นใส เกิด บ่อย บาง ครั้ง - 11. ปริศนาเกิด บ่อย -- 12. การทดสอบ ตนเอง เกิด บ่อย -- รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

11 กลวิธีสอน ความรู้ทัศนค ติ การ ปฏิบัติ 13. การใช้ คอมพิวเตอร์ เกิด บ่อย -- 14. การใช้บทเรียน สำเร็จรูป เกิด บ่อย -- 15. แผนภูมิ กราฟเกิด บ่อย -- 16. การใช้อุปกรณ์ ที่ เคลื่อนไหว (Mobile) เกิด บ่อย -- 17. หุ่นจำลองเกิด บ่อย -- 18. สัมภาษณ์เกิด บ่อย บาง ครั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

12 กลวิธีสอน ความรู้ทัศนค ติ การ ปฏิบัติ 19. ละครเกิด บ่อย บาง ครั้ง เกิด บ่อย 20. ภาพยนตร์เกิด บ่อย บาง ครั้ง เกิด บ่อย 21. การทดลองเกิด บ่อย บาง ครั้ง เกิด บ่อย 22. การสาธิตเกิด บ่อย บาง ครั้ง เกิด บ่อย 23. ศึกษาดูงานตาม หน่วยงาน บางค รั้ง เกิด บ่อย 24. ทัศนศึกษาบางค รั้ง เกิด บ่อย รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

13 กลวิธีสอน ความรู้ทัศนค ติ การ ปฏิบัติ 25. การแสดง บทบาทสมมติ บางครั้ ง เกิด บ่อย 26. การสำรวจบางครั้ ง เกิด บ่อย 27. การใช้การ์ตูนเกิด บ่อย - 28. เชิญวิทยากรเกิด บ่อย - 29. การจัด รายการวิทยุหรือ ทีวีจำลอง เกิด บ่อย บางค รั้ง 30. การประเมิน ตนเอง บางครั้ ง เกิด บ่อย บางค รั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

14 กลวิธีสอน ความรู้ทัศนค ติ การ ปฏิบัติ 31. สไลด์เกิด บ่อย บางค รั้ง 32. การแก้ปัญหา - เกิด บ่อย - 33. การสร้าง สถานการณ์หรือ เหตุการณ์วิกฤต ที่เกิดขึ้น เกิด บ่อย รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

15  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  อดทน รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

16 ประเมินความจริงที่ปรากฏ ประเมินจากแบบทดสอบ ประเมินผลตนเอง / เพื่อน รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

17 สังเกต ถาม การโต้ตอบ ตอบ แสดงความ คิดเห็น / อภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

18

19 แบบทดสอบ ( วัด K A P) แบบสอบถาม แบบประเมิน การปฏิบัติงาน / โครงงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

20


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒน บุรานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google